2020 Sjukskötare (YH), tvåspråkig utbildning (finska och svenska)

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y 3Y 4Y
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 1 2 1 2 1
BASIC STUDIES
                                   
                                   
Orientation to studies at a higher education institution 4
     
           
           
English
                                   
Professional English
                                   
English, oral proficiency 1.5    
         
           
   
English, written proficiency 1.5    
         
           
   
Swedish
                                   
Professional Swedish
                                   
Swedish, oral proficiency 1.5
       
           
         
Swedish, written proficiency 1.5
       
           
         
                                   
                                   
703043003004300300
PROFESSIONAL STUDIES
                                   
Premises of client work
                                   
Ethics and expertise in the social, health and church sectors 4
     
           
           
Service systems and operational environments in the social, health and church sectors 2
     
           
           
Encounters in care relationships
                                   
Human growth and development 3
     
           
           
Care relationship, diverse and multicultural customers 3
     
           
           
Clinical nursing work I
                                   
The decision-making process and documentation in nursing 2
     
           
           
Anatomy and physiology I 2
     
           
           
Prevention of infections and asepsis 2
     
           
           
Basic care, support of daily functions and ergonomics, simulations 2
     
           
           
Participatory interaction and guidance
                                   
Disabilities 2
       
           
         
Assisting interaction and guidance 4
       
           
         
Health and welfare promotion 3
       
           
         
Clinical nursing work II
                                   
Anatomy and physiology II 2
       
           
         
Methods of rehabilitative health promotion 2
       
           
         
Observation and treatment of vital functions, simulations 3
       
           
         
Nursing work with adults
                                   
Evidence-based clinical adult nursing 4  
       
           
       
Functions of clinical nursing, simulations 3  
       
           
       
                                   
Old age 2  
       
           
       
Evidence-based clinical elder care 2  
       
           
       
                                   
Palliative and spiritual nursing 5  
         
           
     
Mental health and intoxicant work
                                   
Mental health and intoxicating substances 4  
         
           
     
Evidence-based clinical nursing and simulation in mental health and substance abuse work 4  
         
           
     
Nursing work with children, adolescents and families
                                   
Health promotion with children, adolescents and families 2    
         
           
   
Evidence-based clinical child and adolescent nursing 2    
         
           
   
Clinical nursing functions for children and adolescents, simulation 2    
         
           
   
Developing expertise in clinical practice
                                   
Social and health economy 2    
           
           
 
Management and entrepreneurship 3    
           
           
 
Expertise and ethical sensitivity in clinical practice
                                   
Expertise as a registered nurse 3    
           
           
 
Clinical expertise, simulation 4    
           
           
 
Culturally sensitive expertise 2    
           
           
 
Participatory, investigative development (OSKE)
                                   
Tools for developing the professional field I 3
       
           
         
Tools for developing the professional field II 2  
       
           
       
Pharmacotherapy and pharmacological calculations
                                   
Safe pharmacotherapy and drug calculations 2
       
           
         
Adult pharmacotherapy and drug calculations 2  
       
           
       
Pharmacotherapy and drug calculations in elder care 2  
       
           
       
Pharmacotherapy and drug calculations in mental health and substance abuse work 1  
         
           
     
Pharmacotherapy and drug calculations in child and adolescent work 1    
         
           
   
Vaccinations and the prevention of infectious diseases 2    
         
           
   
Practical training
                                   
Basic training in nursing 5
     
           
           
Supporting and guiding the ability to function - work placement 6
       
           
         
Clinical work placement in adult nursing I 6  
       
           
       
Clinical work placement in adult nursing II 6  
       
           
       
Clinical work placement in elder care/Work placement in home nursing 7  
         
           
     
Work placement in mental health promotion and substance abuse work 8  
         
           
     
Clinical work placement in child, adolescent and family nursing 8    
         
           
   
Health promotion with people in need of special support - work placement 6    
         
           
   
Nursing expertise - work placement 8    
           
           
 
525845025272929232202527292923220
ELECTIVE STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                   
Optional advanced studies
                                   
                                   
Mental health and intoxicant work
                                   
Geriatric nursing
                                   
Child, adolescent and family nursing: advanced studies
(Select 30 ECTS)
                                   
Professional work in the global context
(Select 30 ECTS)
                                   
000000000000000000
THESIS
                                   
Participatory, investigative development (OSKE)
                                   
Thesis
                                   
Development and innovation I 3  
         
           
     
Development and innovation II 2    
         
           
   
Development and innovation III 5    
           
           
 
Development and innovation VI 5      
           
           
037500032550003255
ECTS credits per period / semester / academic year 606060606060606060606060606060606060

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

OPETUSSUUNNITELMA 2020
Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Sairaanhoitaja 210 op koostuu 180 op yleissairaanhoitajan osaamisesta ja 30 op vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista. Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

SAIRAANHOITAJA (AMK) 210 OP

PERUSOPINNOT: 10 op
Ruotsi 3 op
Englanti 3 op
Orientaatio korkeakouluopintoihin 4 op
Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT: 155 op
Ammatilliset opinnot 155 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op

OPINNÄYTETYÖ: 15 op

Sairaanhoitajaopinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op
• Osallisuus ja ohjaus 30 op
• Kliininen hoitotyö 29 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 60 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 30 op

STUDIEPLAN 2020
Läroplanen uppfyller kompetenskraven i lagen (559/1994 och 1200/2007) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, EU-direktiv (ändring 2013/55/EU) samt de nationellt och riksomfattande överenskomna kompetenskraven för sjukskötarutbildning (2019). Sjukskötare 210 sp består av 180 sp studier med inriktning på allmän sjukskötarkompetens och 30 sp valfria breddstudier. Utbildningen förverkligas enligt en modell för inkluderande och undersökande utvecklande (OSKE), där lärande och lärandeuppgifter tjänstgör utvecklingsbehoven i arbetslivet.

SJUKSKÖTARE (YH) 210 SP

GRUNDSTUDIER: 10 sp
Svenska/Finska 3 sp
Engelska 3 sp
Introduktion till högskolestudier 4 sp
Det fi nska språket och kommunikation är integrerade i yrkesstudierna.

YRKESSTUDIER: 155 sp
Yrkesstudier 155 sp

FRITT VALBARA STUDIER: 30 sp
Valfria breddstudier 30 sp

EXAMENSARBETE: 15 sp

Sjukskötarstudierna är uppbyggda av sex tematiska helheter, som delas upp i studieperioder. De tematiska helheterna är:
• Utgångspunkter för professionellt bemötande och servicesystem 29 sp
• Delaktighet och handledning 30 sp
• Kliniskt vårdarbete 29 sp
• Livsförloppets mångfald och hälsofrämjande 60 sp
• Tillämpad och utvecklande expertis 32 sp
• Inkluderande utvecklande och inverkan 30 sp (not translated)