Elective and complementary studies

Interpreting for the deafblind and the deafened (15 cr)

AVOIN-KRSOSK2019

Description

Silloin kun viittomakielen tulkin asiakkaana on kuurosokea tai kuulonäkövammainen asiakas on tulkkaus usein eri kommunikaatiomenetelmien yhdistelmä. Kuurosokeille tulkatessaan tulkki voi esim. viittoa vapaaseen tilaan, taktiilisti eli kädestä käteen tai toistamalla puhetta kuulolaitteeseen. Kielen kääntämisen lisäksi tulkki kuvailee ympäristöä ja sen äänimaisemaa sekä kertoo sosiaalisilla pikaviesteillä tilanteiden muutoksista ja tapahtumista. Tulkki myös tarvittaessa opastaa asiakasta, jotta tämä voi turvallisesti liikkua tulkin kanssa.

Avoimen ammattikorkeakoulun kelpoisuuskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina kuulonäkövammaiselle, kuuroutuneelle, huonokuuloiselle ja sisäkorvaistutetta käyttävälle sekä edelleen kehittää tulkkausosaamistaan työn ohessa. Mikäli opinnot suorittaneella opiskelijalla on jokin KELAn hyväksymä tulkkauskoulutus, kokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla voi hakea KELAlta oikeutta toimia kuurosokeiden tulkkina.

Kohderyhmä: Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkauksen kelpoisuuskokonaisuus on suunnattu niille viittomakielen tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaukseen. (not translated)

Duration

1

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Optionality information

Kokonaisuuden suorittaminen ei edellytä aikaisempia opintoja kuurosokeille tai kuuroutuneille tulkkauksesta. Mikäli opiskelija kuitenkin on aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi kelpoisuuskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain kokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen. (not translated)

Prerequisite description

Opintojen suorittaminen edellyttää vahvaa suomalaisen viittomakielen kielitaitoa ja viittomakielen tulkkauksen osaamista (esim. Tulkki (AMK) viittomakieli ja tulkkaus, Viittomakielentulkki (AMK) tai muu vastaava koulutus). Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.

Soveltuvuus opintoihin: Tulkki toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkilta edellytetään mm. puolueettomuutta ja ehdotonta luottamuksellisuutta. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan. (not translated)

Further information

Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus -kelpoisuuskokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden (elo-toukokuu).
Kokonaisuus koostuu kuuroutuneille ja kuurosokeille tulkkauksen teoriaopinnoista (8 op) sekä harjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (2 op), jossa osoitetaan tulkilta vaadittava taitotaso.
- syyslukukausi: 6 op teoriaopintoja,
- kevätlukukausi: 9 op, josta harjoittelua 5 op ja päättöopintoja 2 op.
Harjoittelu on mahdollista aloittaa jo syyslukukauden aikana.

Tutustu opintojen osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla. (not translated)

AVOIN-KRSOSK-0 Required prior competences 0 cr
KIK0905A19H Signed speech and sign-supported communication 5 cr
AVOIN-KRSOSK Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus (not translated) 15 cr
AVOIN-KRSOSK-1 Theoretical studies 8 cr
KIK0801A21A Plain language 1 cr
KÄT0302A21A Haptics and social quick messages 2 cr
VTS0505A19H Interpreting for different client groups 5 cr
AVOIN-KRSOSK-2 Work placement 5 cr
HAA0405A21A Work placement 4: interpreting to the deafblind and the deafened 5 cr
AVOIN-KRSOSK-3 Final studies 2 cr
PTO0102A21A Final studies: interpretation for the deafblind and deafened 2 cr