Elective and complementary studies

Interpreting for the speech-impared (32 op)

AVOIN-TPVOSK2019

Description

Tulkki työskentelee asiakkaansa kanssa kaikissa niissä tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kommunikointikeinoa. Puhevammaisille tulkkaukseen kouluttautunut tulkki on perehtynyt erityisesti puhevammaisten käyttämiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimentelmiin sekä siihen, miten erilaiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kommunikointiin. Puhevammaisten tulkki voi esimerkiksi selventää epäselvää puhetta ja tulkata kuvakommunikaatiolla tai tukiviittomilla tuotettuja viestejä.

Avoimen ammattikorkeakoulun osamiskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina puhevammaisille sekä edelleen kehittää tulkkausosaamistaan työn ohessa. Osaamiskokonaisuus vastaa Diakin Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen (Tulkki AMK -tutkinto) puhevammaisille tulkkauksen suuntaavia opintoja. Mikäli opiskelija muutoin täyttää Kelan vaatimukset puhevammaisten tulkkauspalvelua tuottavalle henkilölle, on osaamiskokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla mahdollista hakea Kelalta oikeutta toimia puhevammaisten tulkkina.

Kohderyhmä: Tulkkaus puhevammaisille -kelpoisuuskokonaisuus on suunnattu niille viittomakielen tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhevammaisille tulkkaukseen. (not translated)

Duration

1

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Optionality information

Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää perustietoja puhevammaisuudesta ja puhevammaisten käyttämistä kommunikaatiomenetelmistä. Mikäli opiskelija on tämän lisäksi aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi kelpoisuuskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain kokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen. (not translated)

Prerequisite description

Opintojen suorittaminen edellyttää laajaa viittomien sanavarastoa ja vahvaa tulkkauksen perusteiden hallintaa (esim. Tulkki (AMK) viittomakieli ja tulkkaus, Viittomakielentulkki (AMK) tai muu vastaava koulutus). Lisäksi opiskelijan tulee tuntea puhevammaisuuden eri tyypit ja syntymekanismit sekä keskeisimpien eri asiakasryhmien käyttämien kommunikaatiomenetelmien perusteet ennen kelpoisuuskokonaisuuden aloittamista. Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.

Soveltuvuus opintoihin: Tulkki toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkilta edellytetään mm. puolueettomuutta ja ehdotonta luottamuksellisuutta. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan. (not translated)

Further information

Tulkkaus puhevammaisille -kelpoisuuskokonaisuuden laajuus on 32 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden (elo-toukokuu).
Kokonaisuus koostuu puhevammaisille tulkkauksen teoriaopinnoista (25 op) sekä harjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (2 op), jossa osoitetaan tulkilta vaadittava taitotaso.
- syyslukukausi: 25 op teoriaopintoja,
- kevätlukukausi: 7 op, josta harjoittelua 5 op ja päättöopintoja 2 op.
Harjoittelu on mahdollista aloittaa jo syyslukukauden aikana.

Tutustu opintojen osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla. (not translated)

AVOIN-TPVOSK-0 Required prior competences 0 cr
ATI0105A19H Client groups and organisations 5 cr
ATI0205A19H Clients’ communication methods 5 cr
KIK0105A19H Signs and graphic communication 5 cr
KIK0805A19H Plain language and core meanings 5 cr
KÄT0305A19H Public service interpreting 5 cr
AVOIN-TPVOSK Tulkkaus puhevammaisille (not translated) 32 cr
AVOIN-TPVOSK-1 Teoriaopinnot (not translated) 25 cr
PUV0105A19H Causes of speech impairment: diseases and disorders 5 cr
PUV0205A19H Situations and practices 5 cr
PUV0305A19H Modes of communication 5 cr
PUV0405A19H Interpreting technologies 5 cr
PUV0505A19H Interpreting skills 5 cr
AVOIN-TPVOSK-2 Harjoittelu (not translated) 5 cr
HAA0405A19A Work placement 4: interpreting for the speech-impared 5 cr
AVOIN-TPVOSK-3 Päättöopinnot (not translated) 2 cr
PTO0202A21A Final studies: interpreting for the speech-impared 2 cr