Elective and complementary studies

Sign language interpreting (32 op)

AVOIN-TVKOSK2109

Description

Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Viittomakielisille tulkkaukseen kouluttautunut tulkki on perehtynyt erityisesti suomalaiseen viittomakieleen ja viittomakieliseen kulttuuriin. Tulkki toimii puolueettomasti ja luottamuksellisesti kaikilla elämänaloilla asiointitilanteista harrastuksiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun kelpoisuuskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina viittomakielisille sekä edelleen kehittää tulkkausosaamistaan työn ohessa. Kokonaisuus vastaa Diakin Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen (Tulkki AMK -tutkinto) viittomakielen tulkkauksen suuntaavia opintoja. Mikäli opiskelija muutoin täyttää Kelan vaatimukset kuulovammaisten tulkkauspalvelua tuottavalle henkilölle, on kelpoisuuskokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla mahdollista hakea Kelalta oikeutta toimia viittomakielen tulkkina.

Kohderyhmä: Tulkkaus viittomakielisille -kelpoisuuskokonaisuus on suunnattu niille tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneille puhevammaisten tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan viittomakielisille tulkkaukseen. (not translated)

Duration

1

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Optionality information

Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää perustietoja viittomakielisistä, suomalaisesta viittomakielestä ja tulkkauksesta. Mikäli opiskelija on tämän lisäksi aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi kelpoisuuskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain kokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen. (not translated)

Prerequisite description

Opintojen suorittaminen edellyttää laajaa viittomien sanavarastoa ja vahvaa tulkkauksen perusteiden hallintaa (esim. Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus tai muu vastaava koulutus). Lisäksi opiskelijan tulee tuntea viittomakieliset asiakasryhmänä ennen kelpoisuuskokonaisuuden aloittamista. Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.

Soveltuvuus opintoihin: Tulkki toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkilta edellytetään mm. puolueettomuutta ja ehdotonta luottamuksellisuutta. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan. (not translated)

Further information

Tulkkaus viittomakielisille -kelpoisuuskokonaisuuden laajuus on 32 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden (elo-toukokuu).
Kokonaisuus koostuu viittomakielen tulkkauksen teoriaopinnoista (25 op) sekä harjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (2 op), jossa osoitetaan tulkilta vaadittava taitotaso.
- syyslukukausi: 25 op teoriaopintoja,
- kevätlukukausi: 7 op, josta harjoittelua 5 op ja päättöopintoja 2 op.
Harjoittelu on mahdollista aloittaa jo syyslukukauden aikana.

Tutustu opintojen osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla. (not translated)

AVOIN-TVKOSK Tulkkaus viittomakielisille (not translated) 32 cr
AVOIN-TVKOSK-1 Teoriaopinnot (not translated) 25 cr
VTS0105A19H Advanced sign language competence 5 cr
VTS0205A19H Interpreting styles 5 cr
VTS0305A19H Interpreting in different settings 5 cr
VTS0405A19H Communication technologies 5 cr
VTS0505A19H Interpreting for different client groups 5 cr
AVOIN-TVKOSK-2 Harjoittelu (not translated) 5 cr
HAA0405A22A Work placement 4: sign language interpreting 5 cr
AVOIN-TVKOSK-3 Päättöopinnot (not translated) 2 cr
PTO0302A21A Final studies: sign language interpreting 2 cr