2020 Sairaanhoitaja (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi 2
     
           
           
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
     
           
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
     
           
         
433043030004303000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Asiakastyön lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
           
           
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
           
           
Kliininen hoitotyö I
                                   
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
           
           
Anatomia ja fysiologia I 2
     
           
           
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
           
           
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
           
           
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                   
Vammaisuus 2
     
           
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
     
           
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
           
           
Kliininen hoitotyö II
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2
     
           
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
     
           
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
     
           
           
Aikuisten hoitotyö
                                   
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
     
           
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
     
           
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö
                                   
Vanhuus 2  
     
           
         
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
     
           
         
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
                                   
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                   
Mielenterveys- ja päihteet 4  
       
           
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                   
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
       
           
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
         
           
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
         
           
   
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys
                                   
Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3    
         
           
   
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4    
         
           
   
Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2    
         
           
   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
     
           
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
     
           
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                   
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
     
           
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1  
       
           
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
       
           
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2    
       
           
     
Harjoittelut
                                   
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
           
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
     
           
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
     
           
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
     
           
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7  
       
           
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
       
           
     
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6    
       
           
     
Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8    
         
           
   
5258450522929232200522929232200
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
                                   
Mielenterveys ja päihdetyö
                                   
Gerontologinen hoitotyö
                                   
Child, adolescent and family nursing: advanced studies
                                   
Professional work in the global context
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
           
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
       
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
         
           
 
037500325500032550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Sairaanhoitaja 210 op koostuu 180 op yleissairaanhoitajan osaamisesta ja 30 op vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista.

SAIRAANHOITAJA 210 op

PERUSOPINNOT 10 op:
Valmentava ruotsi 2 op, Ruotsi 3 op, Englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op.
Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT 155 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30 op:
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sairaanhoitajaopinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op
• Osallisuus ja ohjaus 30 op
• Kliininen hoitotyö 29 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 60 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 30 op

Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.