2020 Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
             
             
Englanti
                                       
Ammatillinen englanti
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Ruotsi
                                       
Valmentava ruotsi
                                       
Valmentava ruotsi 2
     
             
             
Ammatillinen ruotsi
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
       
             
           
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
       
             
           
70304300300043003000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Asiakastyön lähtökohdat
                                       
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
             
             
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                       
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                       
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
     
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
             
             
Seurakunta toimintaympäristönä
                                       
Seurakunta toimintaympäristönä 5
     
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                       
Vammaisuus 2
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
       
             
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                       
Anatomia ja fysiologia II 2
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
       
             
           
Aikuisten hoitotyö
                                       
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
       
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö
                                       
Vanhuus 2  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
       
             
         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5  
       
             
         
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
                                       
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                       
Mielenterveys- ja päihteet 4  
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                       
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
         
             
     
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5    
         
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                       
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
           
             
   
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus
                                       
Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 4    
           
             
   
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4    
           
             
   
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                       
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5      
           
             
 
Diakoniatyön asiantuntijuus
                                       
Auttamisen teologia ja diakonisen yhteisön rakentaminen 5      
           
             
 
Diakoniatyön menetelmät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5      
           
             
 
Seurakuntatyön kehittäminen
                                       
Seurakuntatyön kehittäminen 5      
           
             
 
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                       
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5      
             
             
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                       
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1  
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2    
         
             
     
Harjoittelut
                                       
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
             
             
Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen 2
       
             
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
       
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7  
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
         
             
     
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 15    
           
             
   
Diakoniatyön harjoittelu 10      
           
             
 
59635035302934292228305302934292228305
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                       
Hoitotyön syventävä harjoittelu 8      
             
             
00080000000800000008
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Opinnäytetyö
                                       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
             
             
03750003250500032505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019).

Tutkinto sisältää kirkkohallituksen 22.9.2020 päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaiset vähintään 60 op:n laajuiset teologiset opinnot sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät ammattiopinnot. Tutkinto antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta (diakonissa) vaadittavan kelpoisuuden.

SAIRAANHOITAJA-DIAKONISSA 240 op

PERUSOPINNOT 10 op:
Valmentava ruotsi 2 op, Ammatillinen ruotsi 3 op, Ammatillinen englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op, suomen kieli ja viestintä integroituina ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT 207 op

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 8 op:
Hoitotyön syventävä harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa opinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 34 op
• Osallisuus ja ohjaus 32 op
• Kliininen hoitotyö 34 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 59 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 33 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 48 op

Kirkon alan opinnot (60 op) toteutuvat osittain integroituneina sairaanhoitajaopintoihin, osittain eriytettyinä. Ne rakentuvat seuraavasti:
• Teologiset opinnot 20 op
• Kirkon alan ammattiopinnot 25 op
• Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op

Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa
oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.