2020 Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V 5V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
       
             
             
Englanti
                                         
Ammatillinen englanti
                                         
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
           
             
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
           
             
     
Ruotsi
                                         
Valmentava ruotsi
                                         
Valmentava ruotsi 2
       
             
             
Ammatillinen ruotsi
                                         
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
       
             
           
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
       
             
           
433004300300043003000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Asiakastyön lähtökohdat
                                         
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
       
             
             
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
       
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                         
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
       
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
       
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                         
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
       
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
       
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
       
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
       
             
             
Seurakunta toimintaympäristönä
                                         
Seurakunta toimintaympäristönä 5
       
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                         
Vammaisuus 2        
             
             
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4  
       
             
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3  
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                         
Anatomia ja fysiologia II 2  
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2  
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3  
       
             
           
Aikuisten hoitotyö
                                         
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
         
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
         
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö
                                         
Vanhuus 2  
         
             
         
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
         
             
         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5  
       
             
           
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
                                         
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5    
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                         
Mielenterveys- ja päihteet 4    
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4    
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                         
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
           
             
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
           
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
           
             
     
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5  
         
             
         
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Sosiaali- ja terveystalous 2      
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3      
           
             
   
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus
                                         
Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 4      
             
             
 
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4      
           
             
   
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                         
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5      
           
             
   
Diakoniatyön asiantuntijuus
                                         
Auttamisen teologia ja diakonisen yhteisön rakentaminen 5    
         
             
       
Diakoniatyön menetelmät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5    
         
             
       
Seurakuntatyön kehittäminen
                                         
Seurakuntatyön kehittäminen 5      
           
             
   
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                         
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5      
             
             
 
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3  
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
         
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                         
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
           
             
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2    
           
             
     
Harjoittelut
                                         
Hoitotyön perusharjoittelu 5
       
             
             
Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen 2  
       
             
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6  
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
         
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
         
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7    
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8    
           
             
     
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
           
             
     
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 15      
             
             
 
Diakoniatyön harjoittelu 10      
           
             
   
306656532303234312529242303234312529242
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                         
Hoitotyön syventävä harjoittelu 8        
             
             
000080000000800000008
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
           
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5      
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5        
             
             
005550003250500032505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019).

Tutkinto sisältää kirkkohallituksen 22.9.2020 päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaiset vähintään 60 op:n laajuiset teologiset opinnot sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät ammattiopinnot. Tutkinto antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta (diakonissa) vaadittavan kelpoisuuden.

SAIRAANHOITAJA-DIAKONISSA 240 op

PERUSOPINNOT 10 op:
Valmentava ruotsi 2 op, Ammatillinen ruotsi 3 op, Ammatillinen englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op, suomen kieli ja viestintä integroituina ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT 207 op

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 8 op:
Hoitotyön syventävä harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa opinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 34 op
• Osallisuus ja ohjaus 32 op
• Kliininen hoitotyö 34 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 59 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 33 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 48 op

Kirkon alan opinnot (60 op) toteutuvat osittain integroituneina sairaanhoitajaopintoihin, osittain eriytettyinä. Ne rakentuvat seuraavasti:
• Teologiset opinnot 20 op
• Kirkon alan ammattiopinnot 25 op
• Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op

Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa
oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.