2020 Sosionomi (AMK)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi 2
     
           
           
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
     
           
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
     
           
         
433043030004303000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö
                                   
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
     
           
           
Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät 5
     
           
           
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
                                   
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
     
           
           
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
                                   
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
     
           
           
Aikuis- ja nuorisososiaalityö
                                   
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5  
     
           
         
Muutossosiaalityö 5  
     
           
         
Perhetyö ja lastensuojelu
                                   
Perhetyö ja lastensuojelu 5  
     
           
         
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen
                                   
Asiakastyön menetelmät 5  
     
           
         
Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät 5  
     
           
         
Elämänkulkujen moninaisuus
                                   
Vammaisuus 2  
       
           
       
Vanhuus 2  
       
           
       
Mielenterveys- ja päihteet 4  
       
           
       
Digiosaaminen
                                   
Digiosaaminen 4    
       
           
     
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
                                   
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5    
       
           
     
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
                                   
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5      
         
           
 
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2      
         
           
 
Työelämäosaaminen 4      
         
           
 
Asiakaslähtöinen kehittäminen 5      
         
           
 
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
                                   
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4      
           
           
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3  
     
           
         
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
           
       
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
           
     
Gerontologinen sosiaalityö
                                   
Lastensuojelutyö
                                   
Mielenterveys- ja päihdetyö
                                   
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
                                   
Vammaistyö
                                   
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö
                                   
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä 18  
       
           
       
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1  
       
           
       
Harjoittelu 2
                                   
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi 18    
         
           
   
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1    
         
           
   
Harjoittelu 3
                                   
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu 17      
         
           
 
2857433728282924193342828292419334
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
       
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5      
         
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
           
0051000032550003255
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammattioikeudet. Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattioikeuksia toimia sosionomina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 8§). Sosionomi (AMK) tutkintoon voi sisällyttää varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tällöin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia Varhaiskasvatuslain (540/2018, 27§) mukaisessa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

SOSIONOMI (AMK) 210 op

PERUSOPINNOT:
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op, opintoihin orientoivat opinnot 2 op

AMMATILLISET OPINNOT:
Ammatilliset opinnot 91 op, ammatilliset suuntaavat opinnot 15 op,
ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1 op, harjoittelu 55 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT:
Ammatillisuutta täydentävä osaaminen 20 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sosionomiopinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
• Osallisuus ja ohjaus 31 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
• Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 31 op
• Osallistava kehittäminen 38 op
• Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 19 op
Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa
oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

Varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottavat opinnot sosionomi (AMK)-koulutuksessa lisätietoja