2020 Sosionomi (AMK)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5
       
           
         
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
       
           
         
Ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi 2
     
           
           
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
     
           
           
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
     
           
           
1000073000007300000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö
                                   
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
     
           
           
Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät 5
     
           
           
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
                                   
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
     
           
           
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
                                   
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
     
           
           
Aikuis- ja nuorisososiaalityö
                                   
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
     
           
           
Muutossosiaalityö 5
     
           
           
Perhetyö ja lastensuojelu
                                   
Perhetyö ja lastensuojelu 5
     
           
           
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen
                                   
Asiakastyön menetelmät 5
     
           
           
Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät 5
     
           
           
Elämänkulkujen moninaisuus
                                   
Vammaisuus 2
     
           
           
Vanhuus 2
     
           
           
Mielenterveys- ja päihteet 4
     
           
           
Digiosaaminen
                                   
Digiosaaminen 4
       
           
         
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
                                   
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5
       
           
         
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
                                   
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5  
         
           
     
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2  
         
           
     
Työelämäosaaminen 4  
         
           
     
Asiakaslähtöinen kehittäminen 5  
         
           
     
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
                                   
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4    
         
           
   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
     
           
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
     
           
           
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
       
           
         
Gerontologinen sosiaalityö
                                   
Lastensuojelutyö
                                   
Mielenterveys- ja päihdetyö
                                   
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
                                   
Vammaistyö
                                   
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö
                                   
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä 18
     
           
           
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
     
           
           
Harjoittelu 2
                                   
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi 18  
       
           
       
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1  
       
           
       
Harjoittelu 3
                                   
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu 17  
         
           
     
10952408524193340085241933400
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
       
           
         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2  
       
           
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5  
         
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5    
         
           
   
375003255000325500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammattioikeudet. Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattioikeuksia toimia sosionomina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 8§). Sosionomi (AMK) tutkintoon voi sisällyttää varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tällöin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia Varhaiskasvatuslain (540/2018, 27§) mukaisessa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

SOSIONOMI (AMK) 210 op

PERUSOPINNOT:
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op, opintoihin orientoivat opinnot 2 op

AMMATILLISET OPINNOT:
Ammatilliset opinnot 91 op, ammatilliset suuntaavat opinnot 15 op,
ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1 op, harjoittelu 55 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT:
Ammatillisuutta täydentävä osaaminen 20 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sosionomiopinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
• Osallisuus ja ohjaus 31 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
• Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 31 op
• Osallistava kehittäminen 38 op
• Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 19 op
Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa
oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

Varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottavat opinnot sosionomi (AMK)-koulutuksessa lisätietoja