2020 Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5  
         
           
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5  
         
           
     
Ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi
                                   
Valmentava ruotsi 2
     
           
           
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
       
           
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
       
           
         
730043030004303000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö
                                   
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
     
           
           
Seurakunta toimintaympäristönä
                                   
Seurakunta toimintaympäristönä 5
     
           
           
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
                                   
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
     
           
           
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
                                   
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
     
           
           
Aikuis- ja nuorisososiaalityö
                                   
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
       
           
         
Muutossosiaalityö 5
       
           
         
Perhetyö ja lastensuojelu
                                   
Perhetyö ja lastensuojelu 5
       
           
         
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen
                                   
Asiakastyön menetelmät 5
       
           
         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                   
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
       
           
         
Elämänkulkujen moninaisuus
                                   
Vammaisuus 2  
       
           
       
Vanhuus 2  
       
           
       
Mielenterveys- ja päihteet 4  
       
           
       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                   
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5  
       
           
       
Digiosaaminen
                                   
Digiosaaminen 4  
         
           
     
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
                                   
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5  
         
           
     
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                   
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5  
         
           
     
Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus
                                   
Nuorisotyön teologia ja kirkon kasvatustoiminta 4  
         
           
     
Kirkon nuorisotyön toimintatavat, menetelmät ja erityiskysymykset 6  
         
           
     
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
                                   
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5    
         
           
   
Seurakuntatyön kehittäminen
                                   
Seurakuntatyön kehittäminen 5    
         
           
   
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
                                   
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5    
           
           
 
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
           
 
Työelämäosaaminen 4    
           
           
 
Asiakaslähtöinen kehittäminen 5    
           
           
 
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
                                   
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4      
           
           
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                   
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5      
           
           
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
           
         
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
           
       
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
   
         
           
   
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä 13  
       
           
       
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1  
       
           
       
Harjoittelu 2 / Kirkon nuorisotyön harjoittelu
                                   
Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 5    
         
           
   
Seurakuntaharjoittelu 10    
         
           
   
Harjoittelu 3
                                   
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu 16    
           
           
 
565362928282924303292828292430329
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 5 op)
   
           
           
 
005000000500000050
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
           
037500032550003255
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammattioikeudet. Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattioikeuksia toimia sosionomina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 8§).
Tutkinto sisältää kirkkohallituksen 26.8.2020 päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) mukaiset vähintään 90 op:n laajuiset teologiset opinnot sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät ammattiopinnot. Tutkinto antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavan kelpoisuuden.

SOSIONOMI (AMK) -NUORISOTYÖNOHJAAJA 210 op

PERUSOPINNOT:
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op, opintoihin orientoivat opinnot 2 op

AMMATILLISET OPINNOT:
Ammatilliset opinnot 126 op, harjoittelu 45 op, ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT:
Ammatillisuutta täydentävä osaaminen 10 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Opinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
• Osallisuus ja ohjaus 31 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
• Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen 42 op
• Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 14 op

Kirkon alan opinnot (90 op) toteutuvat osittain integroituneina sosionomiopintoihin, osittain eriytettyinä.
Ne rakentuvat seuraavasti:
• Teologiset opinnot 20 op
• Kirkon alan ammattiopinnot 40 op
• Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op
• Opinnäytetyö 15 op

Opiskelijan on mahdollista tehdä sosionomin kelpoisuuteen liittyviä opintoja myös Diakonia ammattikorkeakoulun ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa eri temaattisten kokonaisuuksien aikana.
Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.