Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V 5V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 5S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                     
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                     
Opiskeluvalmiudet 5
       
           
           
Puhe- ja kirjoitusviestintä 5
       
           
           
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                     
Englanti
                                     
Valmentava englanti
                                     
Valmentava englanti 2    
           
           
   
Ammatillinen englanti
                                     
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
           
           
   
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
           
           
   
Ruotsi
                                     
Valmentava ruotsi
                                     
Valmentava ruotsi 2
         
           
         
Ammatillinen ruotsi
                                     
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
         
           
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
         
           
         
Ruotsin korvaavat opinnot
                                     
Suomi I 5
         
           
         
200500101000500101000500
AMMATTIOPINNOT
                                     
Työkielet ja viestintä
                                     
Kielitietoisuus 5
       
           
           
Kasvatus- ja opetusalan työkielet ja viestintä 5
         
           
         
Sosiaalialan työkielet ja viestintä 5  
         
           
       
Terveysalan työkielet ja viestintä 5  
           
           
     
Maahanmuuttohallinnon työkielet ja viestintä 5    
           
           
   
Poliisi- ja oikeusalan työkielet ja viestintä 5    
             
           
 
Tulkkaus
                                     
Tulkin etiikka ja ammatillisuus 5
       
           
           
Tulkkauksen perusteet 5
       
           
           
Tulkin perustaidot 5
       
           
           
Tulkkaus 1 5
         
           
         
Tulkkaus 2 5  
         
           
       
Tulkkaus 3 5  
           
           
     
Tulkkaus 4 5    
           
           
   
Tulkkaus 5 5    
             
           
 
Tulkin ammattitaidon osoittaminen 5        
           
           
Työelämätaidot
                                     
Yrittäjyys ja työelämätaidot 5
         
           
         
Projektiopinnot ja sisäinen yrittäjyys 5  
         
           
       
Suomalainen yhteiskunta
                                     
Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5
         
           
         
Kasvatus- ja opetusala toimintaympäristönä 5
         
           
         
Sosiaaliala toimintaympäristönä 5  
         
           
       
Terveysala toimintaympäristönä 5  
           
           
     
Maahanmuuttohallinto toimintaympäristönä 5    
           
           
   
Poliisi- ja oikeusala toimintaympäristönä 5    
             
           
 
Kääntäminen
                                     
Kääntäminen 1 5  
         
           
       
Kääntäminen 2 5  
           
           
     
Kääntäminen 3 5    
           
           
   
Harjoittelu
                                     
Harjoittelu 1 5
         
           
         
Harjoittelu 2 5  
         
           
       
Harjoittelu 3 5  
           
           
     
Harjoittelu 4 5    
           
           
   
Harjoittelu 5 5    
             
           
 
Harjoittelu 6 5        
           
           
5055450102030302525201020303025252010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                     
Oman äidinkielen opetus
()
                                     
Oman äidinkielen opetus 1 5        
           
           
Oman äidinkielen opetus 2 5        
           
           
Projektityö
()
                                     
Kansainvälinen vaihto
(Valitaan opintoja 10 op)
                                     
Muualta hankittu osaaminen
()
                                     
0000100000001000000010
OPINNÄYTETYÖ
                                     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 5  
           
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 5    
           
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 3 5    
             
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 4 5        
           
           
05100500055550005555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikielinen ja monikulttuurinen, ja opinnoissa työskennellään yli kieli- ja kulttuurirajojen. Koulutuksesta valmistuneen tulkin toinen työkieli on suomi ja toinen se kieli, jonka perusteella opiskelija on hyväksytty koulutukseen. Kunkin aloitusryhmän kielivalikoima määräytyy suomalaisen yhteiskunnan tulkkaustarpeen mukaan.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan, tulkkausta määrittelevään lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan. Lisäksi koulutus antaa perusvalmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Opinnoissa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleel- lisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetus-, sosiaali-, terveys-, maahan- muutto- sekä poliisi- ja oikeusala.

PERUSOPINNOT 20 op:
  OVA0010A19H Orientaatio korkeakouluopintoihin 10 op
  Kieliopinnot 10 op: ENA0005A19H Englanti 5 op, RUA0005A19H Ruotsi tai KORV0005A19H Ruotsin korvaavat opinnot 5 op

AMMATTIOPINNOT 160 op, joista harjoittelua 30 op
  TYV0030A19H Työkielet ja viestintä 30 op
  TUV0045A19H Tulkkaus 45 op
  YTT0010A19H Työelämätaidot 10 op
  SUY0030A19H Suomalainen yhteiskunta 30 op
  KTÄ0015A19H Kääntäminen 15 op
  THR0030A19H Harjoittelu 30 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op
  OMA0010A19H Oman äidinkielen opetus 10 op
  PRO0010A19H Projektityö 10 op
  KVV0010A19H Kansainvälinen vaihto 10 op
  MHO0010A19H Muualta hankittu osaaminen 10 op

OPINNÄYTETYÖ 20 op
  KIT0020A19H Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 20 op

Asioimistulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat:
  1. lukukausi Tulkkauksen ammatilliset lähtökohdat
  2. lukukausi Tulkkaus kasvatus- ja opetusalalla
  3. lukukausi Tulkkaus sosiaalialalla
  4. lukukausi Tulkkaus terveysalalla
  5. lukukausi Tulkkaus maahanmuuttoalalla
  6. lukukausi Tulkkaus poliisi- ja oikeusalalla
  7. lukukausi Asiantuntijuuden syventäminen