Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V 5V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 5S 5K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                         
Opiskeluvalmiudet 5
       
             
             
Puhe- ja kirjoitusviestintä 5
       
             
             
Kieliopinnot
                                         
Englanti
                                         
Valmentava englanti
                                         
Valmentava englanti 2  
           
             
       
Ammatillinen englanti
                                         
Englannin suullinen kielitaito 1.5  
           
             
       
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5  
           
             
       
Ruotsi
                                         
Valmentava ruotsi
                                         
Valmentava ruotsi 2
         
             
           
Ammatillinen ruotsi
                                         
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
         
             
           
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
         
             
           
155000105050000105050000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Asiakastietoisuus
                                         
Asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt 5
       
             
             
Asiakkaiden kommunikointitavat 5
         
             
           
Asiakaspalvelu ja etiikka 5  
         
             
         
Etiikka, ammatillisuus ja yhteiskunta
                                         
Etiikka ja ammatillisuus 5
       
             
             
Kulttuuritietoisuus ja asiakaslähtöisyys 5
         
             
           
Yhteiskunta ja vastuullinen toiminta 5  
         
             
         
Kielet ja kommunikaatio
                                         
Viittomat ja graafinen kommunikointi 5
       
             
             
Viittomakielinen ilmaisu 5
       
             
             
Tyylit ja variaatio 5
         
             
           
Viittomakieli ja visuaalisuus 5
         
             
           
Viittomakielinen vuorovaikutus 5
         
             
           
Äänenkäyttö ja ääni-ilmaisu 5  
         
             
         
Viittomakielen tyylit ja rekisterit 5  
         
             
         
Selkokieli ja ydinmerkitykset 5  
           
             
       
Viitottu puhe ja viittomakommunikaatio 5  
           
             
       
Viittomakielisen ilmaisun variointi 5  
           
             
       
Kääntäminen ja tulkkaus
                                         
Kääntämisen ja tulkkauksen perusteet 5  
         
             
         
Kääntämisen ja tulkkauksen menetelmät 5  
         
             
         
Tulkkaus asioimistilanteissa 5  
           
             
       
Kääntäminen ja tulkkaus työelämän tilanteissa 5    
             
             
   
Työelämäosaaminen ja työhyvinvointi
                                         
Työelämäosaaminen ja työhyvinvointi 5        
             
             
Päättöopinnot
                                         
Päättöopinnot 5        
             
             
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 5  
           
             
       
Harjoittelu 2 5    
             
             
   
Harjoittelu 3 5        
           
             
 
Harjoittelu 4 10        
             
             
Projektiopinnot 5        
           
             
 
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                         
Suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                         
Puhevammaisten tulkkauksen suuntaavat opinnot
                                         
Puhevammaisuutta aiheuttavat sairaudet ja vammat 5    
           
             
     
Tulkkaustilanneosaaminen 5    
           
             
     
Tulkkaus eri kommunikointimenetelmillä 5    
           
             
     
Tulkkaus teknisillä apuvälineillä 5    
           
             
     
Tulkkausosaaminen 5    
           
             
     
Viittomakielen tulkkauksen suuntaavat opinnot
                                         
Viittomakielen kielitaidon syventäminen 5    
           
             
     
Tulkkaus eri tyyleillä 5    
           
             
     
Tulkkaus eri toimintaympäristöissä 5    
           
             
     
Tulkkaus viestintätekniikkaa käyttäen 5    
           
             
     
Tulkkaus eri asiakasryhmille 5    
           
             
     
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Yrittäjyys- ja järjestöosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Yrittäjyys 5    
             
             
   
Järjestötyö 5    
             
             
   
Asiantuntijaviestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5    
             
             
   
Verkostot työelämässä 5    
             
             
   
Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Oppimiskäsitykset ja oppijakeskeisyys 5    
             
             
   
Oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen 5    
             
             
   
Pedagogiikka kommunikaatio-ohjauksessa 5    
             
             
   
Asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä 5    
             
             
   
Puhevammaisten tulkkauksen valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Viittomakielen tulkkauksen valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Kansainvälinen vaihto
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Muualta hankittu osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
455510003020253025505010202025302550501020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Kirjoitustulkkaus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Kielimuodot ja kirjoitusnopeus 5        
           
             
 
Kirjoitustulkkauksen digitaalinen toimintaympäristö 5        
           
             
 
Tulkkaus ja luova ilmaisu
                                         
Tulkkaus ja luova ilmaisu 5        
           
             
 
000015000000150000000150
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 5    
           
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 5    
             
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 3 5        
           
             
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 4 5        
             
             
00100100000555500005555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija saa vahvan kielitaidon ja monipuolisen taidon kommunikoida sekä osaamisen toimia tulkkina ja asiakastyössä. Koulutuksesta valmistuneen tulkin työkielet ovat suomen kieli ja joko suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.

Koulutus ei edellytä aikaisempaa viittomakielen tai kommunikaatiomenetelmien osaamista. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija saa vahvan pohjan viittomakielialalle ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien käyttöön sekä laajan tuntemuksen asiakasryhmistä. Seuraavina vuosina lukukausina 5–7 opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Lukukaudella 5 vaihtoehtoisina suuntaavina opintoina ovat tulkkaus puhetta tukevilla tai korvaavilla menetelmillä 25 op tai viittomakielen tulkkaus 25 op. Lukukaudella 6 opiskelijalla on kolme valinnaisten opintojen osaamiskokonaisuutta. Nämä ovat yrittäjyys ja järjestötoiminta 20 op, kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka 20 op tai kansainvälinen vaihto 20 op. Näiden lisäksi opiskelija voi laajentaa osaamistaan suorittamalla opintoja jostakin 5. lukukauden vaihtoehtoisista opinnoista. Lukukaudella 7 on 15 op vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi silloin suorittaa kirjoitustulkkauksen opintoja, olla kansainvälisessä vaihdossa tai valita aiempien lukukausien ammatillisia opintoja, Diakin muiden koulutusten tai muiden korkeakoulujen tarjontaa.

PERUSOPINNOT 20 op


  • OKO0010A19H Orientaatio korkeakouluopintoihin 10 op

  • Kieliopinnot 10 op: ENL0005A19H Englanti 5 op, RUT0005A19H Ruotsi 5 opAMMATTIOPINNOT 185 op
  ATI0015A19H Asiakastietoisuus 15 op
  ETI0015A19H Etiikka, ammatillisuus ja yhteiskunta 15 op
  KIK0050A19H Kielet ja kommunikaatio 50 op
  KÄT0020A19H Kääntäminen ja tulkkaus 20 op
  TYT0005A19H Työelämäosaaminen ja työhyvinvointi 5 op
  PTO0005A19H Päättöopinnot 5 op
  HAA0030A19H Harjoittelu 30 op

VAIHTOEHTOISET OPINNOT 45 op

Suuntaavat opinnot 25 op
  PUV0025A19H Puhevammaisten tulkkaukseen suuntaavat opinnot tai
  VTS0025A19H Viittomakielen tulkkaukseen suuntaavat opinnot

Valinnaiset opinnot
  YRI0020A19H Yrittäjyys- ja järjestöosaaminen 20 op tai
  PDA0020A19H Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka 20 op tai
  PUV0020A19H Puhevammaisten tulkkauksen valinnaiset opinnot 20 op tai
  VTS0020A19H Viittomakielen tulkkauksen valinnaiset opinnot 20 op tai
  KAV0020A19H Kansainvälinen vaihto 20 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
  KIR0010A19H Kirjoitustulkkaus 10 op
  LUI0005A19H Tulkkaus ja luova ilmaisu 5 op

OPINNÄYTETYÖ 20 op
  KIT0020A19H kehittämis- ja innovaatiotoiminta 20 op

Viittomakielen ja puhevammaisille tulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat
  1. lukukausi Rohkeutta viestintään
  2. lukukausi Vivahteita vuorovaikutukseen
  3. lukukausi Tuntumaa tulkkaukseen
  4. lukukausi Saavutettava viestintä ja kulttuurien kohtaaminen
  5. lukukausi Tulkkaustaitojen syventäminen
  6. lukukausi Tulkki työelämässä ja yrittäjänä
  7. lukukausi Tulkkausosaamisen laajentaminen
  8. lukukausi Työelämäosaamisen vahvistaminen