Yamk Monialainen ja yhteensovittava johtaminen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
               
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus
               
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
 
   
   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3  
   
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
               
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
 
   
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2  
   
   
Tutkimusmenetelmät
               
Tutkimusmenetelmät 5
 
   
   
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä
               
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
   
   
 
Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
               
Monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kehittäminen 5
 
   
   
Monitoimijaisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen 5  
   
   
Yhteensovittava johtaminen 5
   
   
 
Johtaminen ja yhteiskehittäminen 5
   
   
 
3010151510151510
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
               
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö
               
Opinnäytetyö I 10
 
   
   
Opinnäytetyö II 10
   
   
 
Opinnäytetyö III 10  
   
   
2010101010101010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto. Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa. Koulutuksesta valmistuneilla on teoreettista ja menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Koulutusohjelmasta valmistuneet hallitsevat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Kansallisen viitekehyksen tason seitsemän (NQF 7) mukaisesti laaja-alaiset ja oman alansa erityisosaamista osoittavat tiedot ja taidot. Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sisäistäneet jatkuvan kehittämisen toimintamallin sekä mahdollistavat asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita. He osaavat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Koulutusohjelman rakenne

Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammatti-korkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja monialaisen ja yhteen-sovittavan johtamisen syventäviin ammattiopintoihin (20 op). Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisimmat opinnot.

Opinnäytetyö

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tarpeisiin, esimerkiksi Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
Opinnäytetyö syventää osaamista monialaisesta ja yhteensovittavasta johtamisesta sekä työelämän kehittämisestä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö lisää valmiuksia itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.