Yamk Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
                   
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
 
     
     
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3  
   
     
 
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
 
     
     
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2  
   
     
 
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
     
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
   
     
   
Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
                   
Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen 5
 
     
     
Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus 5
   
     
   
Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen 5
   
     
   
Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa 5  
   
     
 
301015151001515100
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ
                   
Opinnäytetyö
                   
Opinnäytetyö I 10
 
     
     
Opinnäytetyö II 10
   
     
   
Opinnäytetyö III 10  
   
     
 
201010101001010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi amk), Ekososiaalinen työ ja globaaliosaamisen koulutusohjelman tavoitteena kehittää ekososiaalisen työn käytännöllistä ymmärrystä ja työorientaatiota sekä lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistuva osaa soveltaa käytäntöön laajempia teoreettisia käsitteitä. Hänellä on kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota.

Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen syventäviin ammattiopintoihin (20 op).

Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita Diakin tarjoamien maisteri- ja yamk tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää monipuolisesti tutki-musmenetelmiä ekososiaalisuuteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa sekä lisätä valmiuksia
itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön ekososiaaliseen työhön ja innovaatioihin liittyen.