Siirry suoraan sisältöön

AJA02VS22DIAK 1 Ajankohtaiset teologiset suuntaukset (2 op)

Toteutuksen tunnus: AJA0202A15S-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.09.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Kati Jansa

Ryhmät

 • A47sosd
  A47sosd
 • A47sosn
  A47sosn
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E47sosd
  E47sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida ajankohtaisia teologisia suuntauksia
- tuntee ajankohtaista kirkosta ja kirkossa käytävää keskustelua ja ymmärtää sen teologisia taustoja

Sisältö

- ajankohtaiset teologiset suuntaukset
- ajankohtainen, kirkkoa koskeva keskustelu

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
•Opiskelija hahmottaa erilaisten muutostrendien jatkuvan vaikutuksen kirkossa
Opiskelija tunnistaa omaa aikaansa lähinnä olevien liikehdintöjen ja muutosvoimien vaikutuksen
•Opiskelija saa kokonaiskuvan nykyhetken kirkossa vaikuttavista teologisista suuntauksista ja ajankohtaiskysymyksistä
•Opiskelija ymmärtää kirkollisten muutostekijöiden aatteellisen ja yhteiskunnallisen taustan
Opiskelija oppii analysoimaan kirkollisessa keskustelussa käytettävää argumentaatiota
Opintosuorituksen kuvaus
Opintojakson aloitus (läsnäolo välttämätön)
Johdantoluento kokonaisuuden sisältöön ja tavoitteisiin
•Tavoitteiden ja työtapojen tarkentaminen suhteessa opiskelijoiden aiempaan osaamiseen ja alan osaamisvaatimuksiin.
Luento-opetus
- Ajankohtaisuus, konteksti ja muutoshaasteet kirkon opissa ja elämässä
•Kirkollisten muutostekijöiden aatteellinen ja yhteiskunnallinen tausta
•Johdatus kirkollisen keskustelun analyysiin
- Esimerkkejä ajankohtaisista teologisista suuntauksista ja keskusteluista
Oppimistehtävä, vaihtoehto 1 (Ryhmätehtävä) Ajankohtaisen teologisen keskustelun analyysi:
Muodostetut ryhmät (3-5 opiskelijaa) valitsevat tutustuttavakseen yhden ajankohtaisen, ryhmää kiinnostavan kirkollisen keksustelunaiheen. Opiskelijat perehtyvät siitä käytävään keskusteluun seuraamalla sanoma- ja aikakausilehtiä, internet –lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta. Aineisto analysoidaan erityisesti argumentaation näkökulmasta. Keskeistä on selvittää, miten ja millaisin argumentein keskustelijat perustelevat kantojaan, ja mitkä taustaoletukset vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä.
Opettaja voi tarvittaessa tukea ryhmää aiheen valinnassa ja aineiston löytämisessä.
Opiskelijat laativat aineiston pohjalta kirjallisen raportin, jossa esitellään keskustelu ja siinä esitetyt keskeiset puheenvuorot perusteluineen. Keskustelua ja sen argumentaatiota arvioidaan raportissa kriittisesti. Kirjallisen raportin pituus 5-10 sivua vakioasetteluin.
Ryhmät esittelevät aiheensa seminaaripäivässä ja tukevat sitä valitsemallaan havainnollistavalla aineistolla tai toiminnallisella tavalla. Verkkototeutuksessa tehtävä palautetaan kirjallisena raporttina oppimisalustalle toisten luettavaksi ja kommentoitavaksi.
Oppimistehtävä vaihtoehto 2 (yksilötehtävä) Pohtiva essee ajankohtaisesta teologisesta kirjallisuudesta.
Opiskelija valitsee yhden ajankohtaisen, teologiseen tutkimukseen perustuvan kirjan, kirjoittaa siitä pohtivan esseen ja kertoo keskeisistä oivalluksistaan muille seminaarissa. Verkkototeutuksessa esseet palautetaan keskustelualueelle ja niistä käydään keskustelua siellä.
Tarkemmat ohjeet annetaan lähiopetuksen yhteydessä ja oppimisalustalla.

Oppimateriaalit

Sihvola, J. (2011). Maailmankansalaisen uskonto. Helsinki: Otava.
Saatavuus Diakin kirjastossa
Muu kirjallisuus ks. oppimisalusta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinto-ohjaajan kanssa käydyn HOPS-keskustelun pohjalta vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentti kirjasta Sihvola, J. (2011). Maailmankansalaisen uskonto. Helsingissä: Otava.

Lisätiedot

AHOT 12/2018
Yliopistolliset teologian opinnot

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen 1-5

Arviointiasteikko

0-5