Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus (15 op)

AVOIN-KRSOSK2019

Kuvaus

Silloin kun viittomakielen tulkin asiakkaana on kuurosokea tai kuulonäkövammainen asiakas on tulkkaus usein eri kommunikaatiomenetelmien yhdistelmä. Kuurosokeille tulkatessaan tulkki voi esim. viittoa vapaaseen tilaan, taktiilisti eli kädestä käteen tai toistamalla puhetta kuulolaitteeseen. Kielen kääntämisen lisäksi tulkki kuvailee ympäristöä ja sen äänimaisemaa sekä kertoo sosiaalisilla pikaviesteillä tilanteiden muutoksista ja tapahtumista. Tulkki myös tarvittaessa opastaa asiakasta, jotta tämä voi turvallisesti liikkua tulkin kanssa.

Avoimen ammattikorkeakoulun kelpoisuuskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina kuulonäkövammaiselle, kuuroutuneelle, huonokuuloiselle ja sisäkorvaistutetta käyttävälle sekä edelleen kehittää tulkkausosaamistaan työn ohessa. Mikäli opinnot suorittaneella opiskelijalla on jokin KELAn hyväksymä tulkkauskoulutus, kokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla voi hakea KELAlta oikeutta toimia kuurosokeiden tulkkina.

Kohderyhmä: Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkauksen kelpoisuuskokonaisuus on suunnattu niille viittomakielen tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaukseen.

Kesto (vuotta)

1

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Kokonaisuuden suorittaminen ei edellytä aikaisempia opintoja kuurosokeille tai kuuroutuneille tulkkauksesta. Mikäli opiskelija kuitenkin on aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi kelpoisuuskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain kokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen.

Esitietovaatimukset

Opintojen suorittaminen edellyttää vahvaa suomalaisen viittomakielen kielitaitoa ja viittomakielen tulkkauksen osaamista (esim. Tulkki (AMK) viittomakieli ja tulkkaus, Viittomakielentulkki (AMK) tai muu vastaava koulutus). Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.

Soveltuvuus opintoihin: Tulkki toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkilta edellytetään mm. puolueettomuutta ja ehdotonta luottamuksellisuutta. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan.

Lisätiedot

Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus -kelpoisuuskokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden (elo-toukokuu).
Kokonaisuus koostuu kuuroutuneille ja kuurosokeille tulkkauksen teoriaopinnoista (8 op) sekä harjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (2 op), jossa osoitetaan tulkilta vaadittava taitotaso.
- syyslukukausi: 6 op teoriaopintoja,
- kevätlukukausi: 9 op, josta harjoittelua 5 op ja päättöopintoja 2 op.
Harjoittelu on mahdollista aloittaa jo syyslukukauden aikana.

Tutustu opintojen osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla.

AVOIN-KRSOSK-0 Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen 0 op
KIK0905A19H Viitottu puhe ja viittomakommunikaatio 5 op
AVOIN-KRSOSK Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus 15 op
AVOIN-KRSOSK-1 Teoriaopinnot 8 op
KIK0801A21A Selkokieli 1 op
KÄT0302A21A Haptiikka ja sosiaaliset pikaviestit 2 op
VTS0505A19H Tulkkaus eri asiakasryhmille 5 op
AVOIN-KRSOSK-2 Harjoittelu 5 op
HAA0405A21A Harjoittelu 4: kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus 5 op
AVOIN-KRSOSK-3 Päättöopinnot 2 op
PTO0102A21A Päättöopinnot: kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus 2 op