Siirry suoraan sisältöön

ERKO Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija erikoistumiskoulutus: Syksy 2023

Tunnus: MOVA

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Osaamistavoitteet

I Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö on perehtynyt monikulttuurisen varhaiskasvatustyön teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.
Hän
- ymmärtää ja osaa työssään käyttää teoreettista, tutkittua ja ammatillista tietoa tarkastellessaan
- monikulttuurisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, hyvinvointia sekä osallisuuden toteutumista,
- perheiden moninaisuutta ja monikulttuurisen perheen hyvinvointia, toimintaedellytyksiä ja osallisuuden toteutumista,
- tekijöitä, jotka vaikuttavat monikulttuurisen lapsen ja perheen asemaan ryhmissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa muun muassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista,
- monikulttuurisen varhaiskasvatuksen palveluja sekä työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä.

II Erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö on perehtynyt monikulttuurisen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, lapsiryhmän ohjauksen menetelmiin sekä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.
Hän
- osaa erilaisia lapsilähtöisiä menetelmiä ja käytäntöjä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisessä,
- osaa soveltaen käyttää erilaisia pedagogisia lähestymistapoja ja menetelmiä monikulttuurisen lapsiryhmän ohjauksessa,
- osaa tukea lapsen kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin kehittymistä (suomi toisena kielenä),
- osaa muodostaa monialaisen ja moniammatillisen verkoston lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukemaan ja koordinoida verkoston toimintaa,
- osaa edistää ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja sosiaalisesti kestävän kehityksen toteutumista monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa,
- osaa arvioida ja dokumentoida monikulttuurisen varhaiskasvatuksen prosesseja yhdessä lapsen ja hänen perheensä sekä monialaisen ja moniammatillisen verkoston toimijoiden kanssa.

III Erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö osaa käyttää monikulttuurisen perheen voimavaroja ja osallisuutta vahvistavia menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Hän
- osaa tukea lapsen huoltajia kasvatusyhteistyön lähtökohdat huomioon ottaen,
- osaa käyttää voimavaroja ja osallisuutta lisääviä menetelmiä työskennellessään lapsen huoltajien kanssa,
- osaa ohjata lapsen huoltajat palveluiden piiriin, jotka edistävät lapsen ja perheen arjen sujuvuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta, ja
- osaa käyttää yhteisöllisyyttä rakentavia menetelmiä edistäessään huoltajien yhdenvertaista osallistumista varhaiskasvatuksen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen, hyödyntäen palveluiden uudistamisessa muun muassa palvelumuotoilun keinoja.

IV Erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö kykenee kehittämään varhaiskasvatuksen palveluja sekä työmenetelmiä ja -käytäntöjä.
Hän
- osaa analysoida yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja palvelujärjestelmien sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen muutoksia, jotka vaikuttavat monikulttuuristen lasten ja perheiden elinolosuhteisiin, hyvinvointiin ja osallisuuteen,
- osaa arvioida, miten työyhteisönsä tuottamat varhaiskasvatuspalvelut sekä työmenetelmät ja -käytännöt vastaavat monikulttuuristen lasten ja perheiden odotuksiin ja tarpeisiin,
- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida varhaiskasvatuksen palveluiden sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittämisprosessin lasten ja perheiden sekä yhteistyötahojen osallisuutta edistäen,
- osaa kriittisesti reflektoida työmenetelmiään ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2023 2. / 2024
MOVA-ERKO
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MOV1005E22S Monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivinen työote varhaiskasvatuksessa 5
MOV2005E22S Monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen varhaiskasvatuksessa 5
MOV3005E22S Pedagogiset lähestymistavat ja monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaus varhaiskasvatuksessa 5
MOV4005E22S Monikulttuurinen varhaiskasvatustyö ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa 5
MOV5005E22S Yhdenvertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa 5
MOV6005E22S Monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen 5
Yhteensä 30 30 10 20 10 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.