Siirry suoraan sisältöön

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yamk Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Yamk Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Yamk Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Yamk Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Arja Koski
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Syyslukukausi 2023

Yksilötyöskentely
- Itseohjautuvan oppimisen itsearviointi (Self-Rating Scale for Self-Directed Learning (SRSSDL) Tool
- Asiantuntijuusvideo
- Kehittymissuunnitelma
- Opintojakson materiaalien opiskelu

Ryhmätyöskentely
- Vertaismentorointitapaamiset (3 krt á 2 tuntia) ryhmien sopimuksen mukaisesti
- Osallistuminen opintojakson online-tapaamisiin Zoomissa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa, Diakin sähköisellä Zoom-oppimisalustalla (Diaklessa) ajalla 15.8. - 15.12.2023

Online-tapaamiset
15.8. klo 15.00-16.00 Koulutusten yhteinen aloitus
15.8. klo 16.15 - 18.15 Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutuksen aloitus
16.8. klo 15.00 - 18.00 Yhdessä oppiminen ja vertaismentorointi, vertaismentorointiryhmät käynnistyvät

24.8. klo 15.00 - 16.00 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
7.9. klo 15.00 - 16.30 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
27.9. klo 16.15 - 17.15 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti

27.9. klo 17.30 - 18.30 Itsensä johtaminen

18.10. klo 16.00 - 17.00 Ryhmävastaavan ja opon tunti
21.11. klo 16.00 - 17.00 Ryhmävastaavan ja opon tunti

Oppimateriaalit

Dijkman, B., Mikkonen, I., Roodbol, P. 2019. Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competences Framework. Springer International Publishing. 10.1007/978-3-319-976

Nummela O., Juujärvi S., Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Serviceä in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- YAMK-Alumnien tapaaminen
- Vertaismentorointiprosessi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syksyllä 2023 opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 26,7 tuntia = 53 tuntia.

Sisällön jaksotus

Koko opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisällöt ja työskentely opintojaksossa

Syksyn 2023 työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen kehittymisen tarpeiden, vahvuuksien ja painopistealueiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen ja oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen oppijana vahvistaa sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Ryhmässä toteutuva vertaismentorointi tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja oppimista.
Asiantuntijuus, asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- tehnyt itseohjautuvan oppimisen itsearvioinnin.
- osoittanut suorittaneensa Digistartti-kurssin.
- tehnyt asiantuntijuusvideon, tutustunut vertaisryhmän opiskelijoiden videoihin sekä osallistunut vertaismentorointityöskentelyyn ryhmän sopimuksen mukaisesti.
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- työskennellyt vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia).
- opiskellut opintojakson materiaalin.
- osallistunut opintojakson online-tapaamisiin.

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty kun opiskelija ei ole tehnyt pyydettyjä tehtäviä eikä osallistunut opintojakson online-tapaamisiin eikä vertaismentorointityöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1.5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Arja Koski
 • Eija Nieminen
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Opetusmenetelmät

- Ryhmävastaavan ja opon ohjaustunnit (1 krt/kk)
- Ryhmävastaavan kyselytunnit (1 krt/kk)
- Vertaismentorointityöskentely (3x 2t/lk) - asiantuntijuuden kehittyminen ja asiantuntijana vaikuttaminen (blogikirjoitus /uratarinat)
- Työelämämentorointi (3x 1,5 t)
- Työpajat: uraohjaus ja asiantuntijana vaikuttaminen
- Asiantuntijuuden reflektointi (kehittymissuunnitelman kirjallinen arviointi suhteessa koulutuksen toteutukseen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 11.1. - 20.5. ja 12.8. - 13.12.2024

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on kuvattu Diakle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisuus toteutuu opintojaksossa siten, että opiskelijaryhmät ja opiskelijat laativat opintojakson tavoitteiden suuntaisesti oman työskentelysuunnitelmansa ja aikataulunsa kahdelle lukukaudelle siten, opintojakson prosessi toteutuu. Näin ollen opiskelijat voivat valita, missä aikataulussa työskentelevät kahden lukukauden aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Alumnitapaamiset
-Työelämämentorointiprosessi
-Asiantuntijana vaikuttaminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 op (=80 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa toteutuvat säännöllisesti (1 krt/ kk) ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan toteuttamat ohjaustilanteet. Niiden välillä opiskelijat työskentelevät vertaismentorointiryhmissä ja työstävät ohjatusti ryhmän blogikirjoitusta tai uratarinakokonaisuutta.

Alumnitapaamiset, asiantuntijana vaikuttamisen työpajat ja uraohjauksen kysymykset linkittyvät säännöllisiin ohjaustilanteisiin. Työelämämentorointiprosessi tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja oman kehittymissuunnitelman arviointia ja urasuunnitelman pohdintaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on kokonaisuudessaan hyväksytty kun opiskelija on osallistunut opintojakson yhteisiin tilanteisiin:
- ohjaukset ja työpajat
- vertaismentorointiryhmän prosessi
- kirjoittanut ryhmässä blogikirjoituksen/uratarinan
- työskennellyt työelämämentorin kanssa
- arvioinut omaa asiantuntijuuttaan (kehittymissuunnitelman arviointi kirjallisesti)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Arja Koski
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y53termo
  Y53termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä
- luento
- ryhmäkeskustelut
- ryhmätyöskentely
- itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkkovälitteisesti Zoomissa sisältäen aikaan sidottua opetusta, ohjausta ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämän kyseisen opintojakson valinnainen toteutustapa on kuvattu opintojakson oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu:
- työelämämentorointiprosessissa
- alumnipaneelissa
- yksilöllisessä työskentelyssä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä (3 x 26,7 tuntia = 80 tuntia)
Opintojaksoon sisältyvät ryhmävastaavan ja opon tunnit sekä ohjausta urasuunnitteluun ja blogikirjoituksen tekemiseen.

Opintojakso käynnistyy 23.8. klo 16.30-18.00 lukujärjestyksen mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö jaksottuu seuraavasti:
- ryhmävastaavan ja opon tunnit kerran kuukaudessa
- kansalliset ja kansainväliset kompetenssit, yhteistyö ja verkostot - luento ja materiaalit
- ryhmätyöskentely liittyen ammatilliseen kehittymiseen, jossa tuotetaan blogikirjoitus ryhmän yhteisessä prosessissa
- urasuunnittelun työpaja
- työelämämentorointiprosessi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin perusteina ovat:
- opiskelijan osallistuminen aikaan sidottuun ohjaukseen, opetukseen ja työpajaan
- ryhmätyöskentelyyn osallistuminen
- blogikirjoitus ryhmässä
- työelämämentorointiprosessin toteutuminen oman työelämämentorin kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on hyväksytysti suorittanut opintojakson eri osiot.
Hylätty suoritus:
-Opiskelija ei ole osallistunut opintojakson ohjaukseen, opetukseen, ryhmätyöskentelyyn
-Opiskelija ei ole kirjoittanut ryhmässä blogikirjoitusta
-Opiskelija ei ole toiminut mentorointiprosessissa aktorina

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Sakari Kainulainen
 • Anne Määttä
 • Reija Paananen
 • Arja Koski
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida, arvioida ja perustella eri asiakkaiden ja asiakasryhmien palvelutarpeita.
• osaa analysoida indikaattoreiden ja mittareiden tuottamaa tietoa palvelutarpeen tunnistamisessa.
• osaa johtaa ja kehittää asiakasryhmäkohtaista palveluohjausta ja palveluiden integraatiota.
• osaa johtaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluiden integraatio- ja muutosprosesseja.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Yksilötyöskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Työpaja

Aika ja paikka

Verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta seuraavasti:
29.8. klo 16.15-18.45 Johdantoluennot ja keskustelu sekä orientoituminen yksilötyöskentelyyn
2.10. klo 15.00-18.00 Inspiraatioluento ja ohjaus seuraavaan työskentelyvaiheeseen
6.11. klo 15.00 - 18.00 Yhteiskehittämisen paja

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Työelämäkumppanit osallistuvat työpajatyöskentelyyn
- Oppimistehtävien teemat nousevat työelämän tarpeista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (= 134 tuntia).

Sisällön jaksotus

29.8. Orientaatio ja työskentelyn aloitus sekä ohjaus opintojakson osioihin 1 ja 2.
2.10. luento, ohjauskeskustelu sekä orientaatio opintojakson osioihin 3 ja 4
6.11. Työpajatyöskentely

Online tilanteiden välissä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmissä.

1.Opintojaksossa opiskellaan opintojakson keskeiset käsitteet sekä yksilöllisesti että opintopiirissä. Käsitteiden sisällöt ja lähteet kootaan yhteiseen Wiki-taulukkoon koko ryhmän oppimisen tueksi.
2. Yksilötyöskentelyssä opiskelijat tekevät Canva-työkalulla näkyväksi valitsemansa monialaista tukea tarvitsevan asiakkaan tilanteen ja hänen tarpeensa.
3. Yksilötyöskentelyssä opiskelijat rakentavat palvelukartan asiakkaan monitoimijaisesta palvelujärjestelmästä.
4.Yhteiskehittämisen pajassa luodaan työelämätoimijoiden kanssa tulevaisuuden palvelupolkuja ja mietitään haasteita asiakaslähtöisten palveluiden integraatio- ja muutosprosessien johtamiseen ja kehittämiseen.
5. Opiskelijat kirjoittavat yksilötyönä artikkelin, joka rakentuu edellä mainittujen työvaiheiden tuotoksista sekä oman oppimisen arvioinnista ja reflektoinnista.Artikkeli palautetaan 17.11. 2023 oppimisalustan kansioon.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osiot opiskellaan annetussa järjestyksessä, prosessinomaisesti koska ne linkittyvät myös kronologisesti toisiinsa (oppimistehtävät rakentuvat aina edellisen tehtävän pohjalta).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on suorittanut määritellyt tehtävät hyväksytysti ja osallistunut online-tapaamisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Sakari Kainulainen
 • Anne Määttä
 • Reija Paananen
 • Arja Koski
 • Keijo Piirainen
Ryhmät
 • Y53termo
  Y53termo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• osaa analysoida, arvioida kriittisesti ja hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja menetelmiä monialaisen yhteistyön johtamisessa.
• osaa hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä ja mittareita hallinnolliset toimijarajat ylittävien tavoitteiden saavuttamiseksi ja tiedolla johtamiseksi.
• osaa analysoida ja arvioida monitoimijaisen työn kriittisiä muutostarpeita.
• osaa muotoilla, kehittää ja johtaa yhteistyöverkostoja tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi.
• osaa tukea työhyvinvointia ja johtaa osaamista tavoitteellisesti ja tulevaisuusorientoituneesti

Opetusmenetelmät

Luento
Opetuskeskustelut
Yksilötyöskentely
Ryhmätyöskentely
Työpaja

Aika ja paikka

Opintojakson kesto 6.9. - 26.10.2023
Verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan Diakle-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnainen suoritustapa ilmoitetaan Diakle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu oppimistehtävissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (=134 tuntia).

Työskentely opintojaksossa:
- Osallistuminen opetustilanteisiin Zoomissa
- Yksilöllinen työskentely opintojakson teemojen (1-3) mukaisesti (oppimateriaalien opiskelu)
- Työpajatyöskentely: Vaikuttavuusketjuanalyysi
- Yksilöllinen kokoava tehtävä

Sisällön jaksotus

6.9. klo 15.00-18.00
Kurssin orientaatio ja työskentelyn käynnistyminen.
Tutkimukseen perustuva tieto ja menetelmät johtamisessa hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi
4.10. klo 15.00-18.00
Monitoimijaisen yhteistyöverkoston johtaminen ja kehittäminen
19.10.klo 15.00-18.00
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja osaamisen kehittyminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti 1-5.

Arvioinnin lähtökohtana on, että opiskelijat:
- osallistuvat aikaan sidottuun opetukseen
- suorittavat hyväksytysti kokoavan tehtävän

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Erika Kukkonen
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kehittää kokonaisvaltaista yhteensovittavan johtamisen ja kompleksisten johtamisrakenteiden ymmärrystä sotealalla
• edistää ja tukea korkealaatuista yhteistyötä, omaehtoista, joustavaa ja innovatiivista työkulttuuria monitieteisissä tiimeissä, organisaatioissa ja verkostoissa
• soveltaa eettistä johtamista ja valmennusta erilaisissa kehitysprosesseissa
• fasilitoida teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen muutosprosesseja johdettaessa yhteistyötä ja ammatillista kehitystä tiimeissä, organisaatioissa ja verkostoissa
• vahvistaa keskinäiseen luottamukseen, vuoropuheluun ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivää yhteensovittavaa johtamista

Opetusmenetelmät

Opintojakso on verkkototeutus, johon sisältyy aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.
Opintojakso sisältää yksilö- ja ryhmä- sekä työpajatyöskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 30.1. - 27.2.2024
Opintojakson aikaan sidottu opetus ja ohjaus toteutuvat opintojakson omalla Zoom-alustalla.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on ilmoitettu Diakle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa - osiot
1. Yhteensovittavan johtamisen teoreettinen tarkastelu ja analyysi: Yhteensovittava johtaminen kompleksisissa sote-alan johtamisrakenteissa - johtamisopit ja yhteensovittava johtaminen - yksilötehtävä
2. Eettinen johtaminen ja digitaaliset ratkaisut monialaisen yhteistyön tukena - opiskelijan työskentely hänen valitsemassaan työelämätahon toimintaympäristössä hyödyntäen opintojakson oppimistehtävän ohjeistusta ja sen raportointi.
3. Osallistuminen verkostojohtamisen työpajaan opiskelijaryhmän kanssa tai erikseen sovitusti työelämän toimintaympäristössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu oppimistehtävissä ja työpajatyöskentelyssä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (=133 tuntia).

Sisällön jaksotus

Orientaatio ja työskentelyn käynnistyminen - Yhteensovittava johtaminen kompleksisissa sote-alan johtamisrakenteissa
Yksilötehtävä: 30.1. - 14.2.2024, tehtävän palautus tehtäväkansioon viimeistään 14.2.2024

Digitalisaation ja eettisyyden tuomat haasteet ja yhteensovittava johtaminen, ryhmätehtävän käynnistyminen
Ryhmätehtävä 13.2. - 26.2.2024, tehtävän palautus viimeistään 1.3. tehtäväkansioon.

Työpaja: Yhteensovittavan johtamisen vahvistaminen monialaisissa verkostoissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunniteltu etenevän prosessina, minkä vuoksi osallisuus online-tilanteissa ja tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa ja järjestyksessä on oleellista oman ja koko ryhmän oppimisen näkökulmasta. Poissaolojen korvaavasta suorituksesta on ohjeistukset Diakle-oppimisalustalla.

Lisätiedot

Sama opintojakso kuin englanninkielinen Collaborative leadership (INN3005Y21S)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0-5.
Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:
- osallistunut online opetus- ja ohjaustilanteisiin
- tehnyt hyväksytysti yksilötehtävän 1.
- tehnyt hyväksytysti tehtävän 2. eli ryhmätehtävän (työskennellyt ryhmässä sekä toteuttanut siihen kuuluvan yksilökeskustelun valitsemansa johtajan kanssa)
- osallistunut työpajaan

Oppimistehtävien arviointikriteerit ovat näkyvissä Diaklessa tehtäväkohtaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty kun opiskelija ei ole osallistunut online opetukseen ja ohjaukseen, eikä ole tehnyt hyväksytysti oppimistehtäviä tai palauttanut tehtäviä lainkaan tai suorittanut opintojaksoa vaihtoehtoisella tavalla.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

05.03.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Arja Koski
 • Hanna Hovila
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• edistää yhteiskehittämiseen liittyvää osaamista kehitysprosessien johtamisessa
• johtaa asiakaslähtöisiä yhteiskehittämisprosesseja monialaisessa yhteistyössä
• hyödyntää tarkoituksenmukaisia yhteiskehittämismenetelmiä muutosprosessien johtamisessa
• fasilitoida ja arvioida yhteiskehittämisprosesseja ja niiden tuloksia innovatiivisten ja refleksiivisten käytäntöjen edistämiseksi

Opetusmenetelmät

Opintojakso on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.
Menetelmät:
- luento-opetus
- ohjauskeskustelut
- yksilötehtävä
- ryhmätehtävä
- työpaja

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 5.3. - 7.5.2024. Online-työskentely toteutuu opintojakson Zoom-alustalla.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan Diaklealustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson vaihtoehtoinen toteutustapa - osiot:
1. Yksilötyöskentely opintojakson materiaalin pohjalta: Yhteiskehittämisen teoreettinen tausta, yhteiskehittämisen menetelmät ja fasilitointi
2. Työelämän toimintaympäristössä suunniteltu, toteutettu ja arvioitu työpaja yhteistyössä sote-alan toimijoiden kanssa. Prosessin dokumentointi: perustelut toiminnalle sekä toteutuneen prosessin raportointi videotallenteena. Prosessista sovitaan etukäteen opintojakson ohjaajien kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat toimivat yhteiskehittämisen prosesseissa työelämän eri alueilla. Tämä työskentely liittyy ryhmätehtävään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Kansainvälisyys

Englanninkielinen oppimateriaali.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (=133 tuntia) ja ajoittuu viikoille 10-19.

Sisällön jaksotus

Opintojakson orientaatioluennot ja työskentelyn käynnistyminen
6.3. - 26.3. Yksilötehtävä: Yhteiskehittäminen teoriassa ja käytännössä. Tehtävän palautus 26.3. mennessä Diaklen palautuskansioon.
Yhteiskehittämisprosessin suunnittelu
2.4. - 6. 5. Yhteiskehittämisen prosessin toteutus ja siihen liittyvä ohjaus
Yhteiskehittämisen paja, arviointi ja reflektio

Lisätiedot

Sama opintojakso kuin englanninkielinen Leading co-creation (INN4005Y21S)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija on osallistunut online opetukseen ja ohjaukseen, tehnyt hyväksytysti yksilötehtävän, työskennellyt ryhmässä ja tehnyt osaltaan ryhmätehtävän sekä osallistunut yhteiskehittämisen työpajaan.

Tehtävien arviointikriteerit on määritelty tehtäväksi antojen yhteydessä Diaklessa. Tehtävät arvioidaan hyväksytty-täydennettävä -periaatteella.
Koko opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty -periaatteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

04.04.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Jari Helminen

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tutkimusasetelmiin liittyvät lähtökohdat
• osaa hyödyntää annettua määrälliseen ja laadulliseen menetelmään liittyvää kirjallisuutta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa YAMK:n opetussuunnitelmin TUM0005Y21S opintojaksoa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Opetusmenetelmät

1.Ohjattu seminaarityöskentely (suunnitelman esittäminen ja yhden työn opponointi sekä osallistuminen kaikkiin seminaarikertoihin
2. Itsenäinen työskentely
3. Kirjallinen ohjaava palaute
4. Tiedonhakuwebinaarit

Tavoitteet

Opiskelija:

• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.

• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.

• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa

• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.

• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu online-tapaamisina 5.9.2023 - 25.1.2024

Oppimateriaalit

Diakin OSKE-opas 2.0
Muu oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä; työtä, toimintaympäristöjä, yhteisöjä ja johtamista kehittäviä tutkimuksia tai kehittämishankkeita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op (=267 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikaan sidottu ohjaus ja opetus:


5.9. klo 15.00 - 18.00 opintojakson orientaatio

12.10. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaarien käynnistyminen

9.11. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari I

5.12. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari II

25.1.2024 klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari III

Seminaarityöskentelyn lisäksi opiskelijat saavat sovitusti yhden työkohtaisen ohjauksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija on osallistunut ohjaukseen seminaariryhmissä ja tehnyt opinnäytetyösuunnitelman (tutkimus-/kehittämissuunnitelma) Diakin ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Päivi Vuokila-Oikkonen
 • Sakari Kainulainen
 • Keijo Piirainen
 • Minna Valtonen
 • Jouko Porkka
 • Linda Hublin
 • Olli Vesterinen
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Susanna Kallakorpi
 • Reija Paananen
 • Aleksis Toro
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Heini Kapanen
 • Erja Hänninen
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Jari Helminen
 • Mika Alavaikko
 • Arja Suikkala
 • Taina Heino
 • Harri Kostilainen
Ryhmät
 • Y53termo
  Y53termo
 • Y53sosva
  Y53sosva

Tavoitteet

Tavoitteet
Opiskelija
• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.
• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa.
• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.
• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson opetusmenetelmät:
- Yksilö/parityöskentely
- Seminaarityöskentely, jossa toteutuvat sekä ohjaajien antama pariohjaus ja vertaisohjaus
- Julkaisuseminaari
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija hyödyntää koulutuksen aikana sisäistämäänsä kirjallisuutta sekä tekemiään tietohakuja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa ja ne palvelevat työn ja työelämän kehittämistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaisuseminaarit 13.11.2023 klo 9.00-18.00.
Kypsyyskoe 16.11.2023

Kevään 2024 julkaisuseminaarit ja kypsyyskokeen aikataulu julkistetaan syksyllä 2023.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op (10 x 26,7 tuntia = 267 tuntia).

Sisällön jaksotus

Työskentely opintojaksossa toteutuu opinnäytetyöntekijöiden yksilö/parityönä sekä kolmessa seminaarissa, jossa jokainen esittää omaa työtään sekä antaa vertaispalautetta sovitusti ryhmän muille opiskelijoille. Erikseen sovitaan opponointivuorot, jolloin saadaan kokemusta julkaisuseminaareihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu:
- opinnäytetyöseminaareihin osallistumiseen
- hyväksyttyyn opinnäytetyöhön ja sen esittämiseen seminaarissa/erikseen sovitussa tilaisuudessa työelämässä
- yhden opinnäytetyön opponointiin
- hyväksyttyyn kypsyyskokeeseen

Opinnäytetyö arvioidaan numeraalisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Hylätty (0)

Hyväksyttyyn opinnäytetyöhön vaaditaan että kaikki osa-alueet ovat vähintään tasolla yksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT (YAMK-tutkinto)
Hyväksyttyyn opinnäytetyöhön vaaditaan että kaikki osa-alueet ovat vähintään tasolla yksi.


TEHTÄVÄN MERKITYS TYÖELÄMÄLLE
Aiheenvalinta

Aiheen ajankohtaisuus ja merkitys työelämän kehittämisessä on perusteltu puutteellisesti. Aiheenvalinnan perustelu opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on niukkaa.

Tehtävänasettelu

Työn tarkoituksen määrittelemisessä, tavoitteenasettelussa ja tehtävän rajaamisessa on selkeitä puutteita.


TIETOPERUSTA JA TIEDON-
HANKINTA
Käsitteellistäminen:

Käsitteiden ja viitekehyksen määrittelyssä on puutteita. Ilmiön yhteyttä laajempaan kontekstiin ei ole käsitelty.

Tietoperusta ja lähteiden hyödyntäminen:

Kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä on käytetty suppeasti ja yksipuolinen. Lähdekritiikki on niukkaa.


MENETELMIEN JA PROSESSIN HALLINTA

Metodologiset valinnat:

Menetelmällisen lähestymistavan valinta on perusteltu niukasti ja se ei kaikilta osin ole tarkoituksenmukainen.

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät:

TKI-menetelmien käyttö sekä eettisyyden ja luotettavuuden arviointi on puutteellista eikä kaikilta osin työhön soveltuvaa.

Opinnäytetyön prosessi

Prosessin tavoitteellisuudessa, suunnitelmallisuudessa ja eettisyydessä on ollut puutteita. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut sattumanvaraista.


TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN

Tulokset ja johtopäätökset:

Tulosten esittäminen, pohdinta ja johtopäätökset ovat epäjohdonmukaisia. Eettisiä kysymyksiä on käsitelty suppeasti. Työ tuottaa niukasti uusia ratkaisuja ja tuloksia työelämän kehittämiseen.

Tulosten hyödyntäminen:

Tulosten hyödyntämistä työelämän kehittämisessä perustellaan puutteellisesti. Tulosten yhteyttä aikaisempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ei pohdita.

Asiantuntijuuden kehittyminen:

Työssä näkyy niukasti oman asiantuntijuuden ja TKI-osaamisen kehittyminen. Työssä ei esitetä tuloksiin perustuvia uusia tutkimus- ja kehittämishaasteita.


KIELI, RAKENNE JA VIESTINTÄ

Kieli:

Opinnäytetyön kieli ei ole sujuvaa ja siinä on virheitä. Ilmaisutapa vaihtelee eikä ole kaikilta osin työn luonteeseen sopiva.

Rakenne:

Opinnäytetyön rakenne on paikoin epäjohdonmukainen. Ulkoasu, tekstin asettelu ja lähteiden merkintä poikkeavat monin paikoin ammattikorkeakoulun ohjeista.

Tulosten viestintä:

Julkistaminen on puutteellinen viestinnän ja ammatillisen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TEHTÄVÄN MERKITYS TYÖELÄMÄLLE

Aiheenvalinta

Aihe on ajankohtainen ja sitä on perusteltu työelämän ja alan kehittämisen näkökulmasta. Aiheenvalintaa on perusteltu selkeästi opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen kannalta.

Tehtävänasettelu

Työn tarkoitus ja tavoitteenasettelu on perusteltu selkeästi. Tehtävän rajaaminen on perusteltu tarkoituksenmukaisesti.

TIETOPERUSTA JA TIEDONHANKINTA

Käsitteellistäminen:

Käsitteet ja viitekehys on määritelty selkeästi. Ilmiön yhteyttä laajempaan kontekstiin on käsitelty.

Tietoperusta ja lähteiden hyödyntäminen:

Kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Lähdekritiikki on asianmukaista.

MENETELMIEN JA PROSESSIN HALLINTA

Metodologiset valinnat:

Menetelmällisen lähestymistavan valinta on perusteltu selkeästi ja se on tarkoituksenmukainen työn aiheen kannalta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät:

TKI-menetelmien käyttö sekä eettisyyden ja luotettavuuden arviointi on tarkoituksenmukaista ja työhön soveltuvaa.

Opinnäytetyön prosessi

Prosessi on ollut tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja eettinen. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut tarkoituksenmukaista.

TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN

Tulokset ja johtopäätökset:

Tulosten esittäminen, pohdinta ja johtopäätökset ovat argumentoituja ja johdonmukaisia. Eettisiä kysymyksiä on käsitelty monipuolisesti. Työ tuottaa uusia ratkaisuja ja tuloksia, joita voidaan hyödyntää työelämän kehittämisessä.

Tulosten hyödyntäminen:

Tulosten hyödyntämistä työelämän kehittämisessä perustellaan monipuolisesti. Tulosten yhteyttä aikaisempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin pohditaan eri puolilta.

Asiantuntijuuden kehittyminen:

Työssä näkyy selkeästi oman asiantuntijuuden TKI-osaamisen kehittyminen. Työssä esitetään tuloksiin perustuvia uusia tutkimus- ja kehittämishaasteita.


KIELI, RAKENNE JA VIESTINTÄ

Kieli:

Opinnäytetyön kieli on sujuvaa ja lähes virheetöntä. Ilmaisutapa on yhtenäinen ja työn luonteeseen sopiva.

Rakenne:

Opinnäytetyön rakenne on johdonmukainen. Ulkoasu, tekstin asettelu ja lähteiden merkintä ovat pääsääntöisesti ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaiset.

Tulosten viestintä:

Julkistaminen on tarkoituksenmukainen viestinnän ja ammatillisen vaikuttavuuden näkökulmista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TEHTÄVÄN MERKITYS TYÖELÄMÄLLE

Aiheenvalinta

Aihe on ajankohtainen ja innovatiivinen ja se on työelämän ja alan kehittämisen näkökulmista merkittävä. Aiheenvalintaa on perusteltu monipuolisesti opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen kannalta.

Tehtävänasettelu

Työn tarkoitus ja tavoitteenasettelu on perusteltu monipuolisesti ja innovatiivisesti. Tehtävän rajaaminen on perusteltu asiantuntevasti.


TIETOPERUSTA JA TIEDONHANKINTA

Käsitteellistäminen:

Käsitteet ja viitekehys on määritelty monipuolisesti ja kriittisesti. Ilmiön yhteyttä laajempaan kontekstiin on käsitelty asiantuntevasti.

Tietoperusta ja lähteiden hyödyntäminen:

Kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä on käytetty monipuolisesti. Lähdekritiikki on asiantuntevaa.

MENETELMIEN JA PROSESSIN HALLINTA

Metodologiset valinnat:

Menetelmällisen lähestymistavan valinta on perusteltu monipuolisesti ja kriittisesti ja se on toimiva työn aiheen kannalta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät:

TKI-menetelmien käyttö sekä eettisyyden ja luotettavuuden arviointi on asiantuntevaa ja hallittua.

Opinnäytetyön prosessi

Prosessi on ollut tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja vastuullinen. Prosessissa näkyy syvällinen eettinen ajattelu. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut suunnitelmallista ja aktiivista.

TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN

Tulokset ja johtopäätökset:

Tulosten esittäminen, pohdinta ja johtopäätökset ovat analyyttisiä, hyvin argumentoituja ja johdonmukaisia. Eettisiä kysymyksiä on käsitelty syvällisesti. Työn tulokset ja ratkaisut soveltuvat sellaisinaan työelämän kehittämiseen.

Tulosten hyödyntäminen:

Tulosten hyödyntämistä työelämän kehittämisessä perustellaan monipuolisesti ja innovatiivisesti. Tulosten yhteyttä aikaisempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin pohditaan ja analysoidaan monipuolisesti.

Asiantuntijuuden kehittyminen:

Työssä näkyy monipuolisesti oman asiantuntijuuden ja TKI-osaamisen kehittyminen. Työssä esitetään ja innovoidaan tuloksiin perustuvia tutkimus- ja kehittämishaasteita

KIELI, RAKENNE JA VIESTINTÄ

Kieli:

Opinnäytetyön kieli on sujuvaa ja virheetöntä. Ilmaisutapa on yhtenäinen ja selkeä.

Rakenne:

Opinnäytetyön rakenne on johdonmukainen ja selkeä. Ulkoasu, tekstin asettelu ja lähteiden merkintä ovat ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaiset.

Tulosten viestintä:

Julkistaminen on innovatiivinen viestinnän ja ammatillisen vaikuttavuuden näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Atte Kollanus
 • Lena Segler-Heikkilä
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y53termo
  Y53termo
 • Y53sosva
  Y53sosva

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Marianne Nylund
 • Satu Kajander-Unkuri
 • Keijo Piirainen
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Opetusmenetelmät

1) Kirjallisuuskatsaus (tutkimuskysymyksen asettaminen, hakustrategia, kirjallisuushaku)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät)
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Menetelmät:
Opintojakson infoluento
Avainluennot 5 kpl
Luentotallenteet
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta (palautus 3.12.2023 mennessä)
Verkkotentit 4 kpl
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Verkko-opetus (Diakle)

Oppimateriaalit

Kirjallisuuskatsaus:

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen. S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen. P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25(4), 291?301.

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaasa. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. (2. korjattu painos). Turun yliopisto.

Laadullinen tutkimusmenetelmä:

Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus.

Ryynänen, S., Rannikko, A., Hakoköngäs, E., Hohenthal, J., Hänninen, V., Hätilä, J., . . . Varjonen, S. (2021). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uud.lait.). Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Määrällinen tutkimusmenetelmä:

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus. Edita.

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P. & Kimpimäki, K. (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet (1. p.). Sanoma Pro.

Tähtinen, J., Laakkonen, E., Broberg, M. & Tähtinen, R. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2. uudistettu painos.). Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Muu Diaklessa osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien verkkotenttien (2 kpl) vaihtoehtoisena suoritustapana opiskelija voi tehdä kirjallisen soveltavan tehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkossa olevat tentit opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, viimeistään 31.12.2023
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta, palautus 3.12.2023.
Vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla kirjallisen tehtävän palautus 3.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 27.9.2023 klo 15-16 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Avainluennot Zoomissa:

4.10. klo 15-16
10.10. klo 15-16
23.10. klo 15-16
24.10. klo 15-16
31.10. klo 15-16

Itsenäinen työskentely 129 tuntia:

1) Kirjallisuuskatsaus 27 tuntia
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
4) Tutkimusetiikka 24 tuntia
5) Tutkimuksen luotettavuus 24 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 27.9.2022 aloitusinfolla Zoomissa klo 15-16. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelija suorittaa opintojaksoa Diaklessa itsenäisesti edeten seuraavasti:

1) Kirjallisuuskatsaus (oppimistehtävän palautus 3.12. mennessä)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit (4) arviointiasteikko: 0-5
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty/ hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu neljän verkkotentin keskiarvosta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa (soveltava kirjallinen tehtävä): Tehtävä sisältää kaksi osiota, jotka kummatkin arvioidaan 0-5 Diakin arviointikriteerien mukaisesti (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/). Molempien osioiden tulee olla vähintään 1, jotta tehtävä on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Opintojakson arvosana vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla muodostuu kahden verkkotentin ja oppimistehtävän kahden osion keskiarvosta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: verkkotenttien keskiarvo 50-59.9% oikein
2: verkkotenttien keskiarvo 60-69.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: verkkotenttien keskiarvo 70-79.9% oikein
4: verkkotenttien keskiarvo 80-89.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: verkkotenttien keskiarvo 90-100% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Marianne Nylund
 • Hannu Piiroinen
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti tiedon hankinnassa ja analysoinnissa.
• osaa soveltaa osallistavan tutkimuksen menetelmiä käytännössä.
• osaa analysoida, tulkita ja raportoida TKI-toiminnan tuloksia ja niiden sovellusmahdollisuuksia käytännössä.
• noudattaa hyvän ja vastuullisen tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tutkimusetiikan periaatteita.
• osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita TKI-toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännössä
Osallistavan tutkimuksen menetelmät ja soveltaminen käytännössä
Hyvä tieteellisen käytäntö, tietosuoja, eettisyys ja luotettavuus käytännössä
Avoin tiede ja tutkimus

Menetelmät:
Luentotallenteet
Oppimistehtävät
Työpajatyöskentely
Opintopiirityöskentely
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakson opetus tapahtuu verkossa, jonne on pääsy Diakle-alustan kautta.

Opintojakson ajankohta: 6.3.-19.5.2024

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Oppimateriaalit

Heikkilä (2014). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Nummenmaa, Holopainen, & Pulkkinen (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi.
Valli, R., Aaltola, J., Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus

Diaklessa oleva materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely oman aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyössä käytettyihin menetelmiin liittyvä kysely on tehtävä 13.3. mennessä.

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Myöhässä palautettavien tehtävien palautuspäivät menevät Diakin rästitenttipäivien mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Aloitusinfo: 2 tuntia
Opintopiirityöskentely: 6 tuntia
Työpajatyöskentely: 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 124 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Orientaatioluennon jälkeen työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että opiskelijoista koostuvissa opintopiireissä. Opintopiireissä valmistellut tuotokset esitellään ja käydään läpi työpajassa, jossa on mukana opintojakson lehtori.

Opiskelijat tuottavat itsenäisesti kaksi omaan opinnäytetyöhön liittyvää tehtävää, joiden palautuspäivät sijoittuvat hutikuulle ja toukokuulle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

Diakin yleiset arviointikriteerit (YAMK).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#ba5d9f7a

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Arja Koski
 • Eija Nieminen
Ryhmät
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

28.08.2024 - 29.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Sakari Kainulainen
 • Anne Määttä
 • Reija Paananen
 • Arja Koski
Ryhmät
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida, arvioida ja perustella eri asiakkaiden ja asiakasryhmien palvelutarpeita.
• osaa analysoida indikaattoreiden ja mittareiden tuottamaa tietoa palvelutarpeen tunnistamisessa.
• osaa johtaa ja kehittää asiakasryhmäkohtaista palveluohjausta ja palveluiden integraatiota.
• osaa johtaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluiden integraatio- ja muutosprosesseja.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Yksilötyöskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Työpaja

Aika ja paikka

Verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta seuraavasti:
27.8. klo 16.15-18.45 Johdantoluennot ja keskustelu sekä orientoituminen yksilötyöskentelyyn
25.9. klo 15.00-18.00 Inspiraatioluento ja ohjaus seuraavaan työskentelyvaiheeseen
29.10. klo 15.00 - 18.00 Yhteiskehittämisen paja

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Työelämäkumppanit osallistuvat työpajatyöskentelyyn
- Oppimistehtävien teemat nousevat työelämän tarpeista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (= 134 tuntia).

Sisällön jaksotus

27.8. Orientaatio ja työskentelyn aloitus sekä ohjaus opintojakson osioihin 1 ja 2.
25.9. luento, ohjauskeskustelu sekä orientaatio opintojakson osioihin 3 ja 4
29.10. Työpajatyöskentely

Online tilanteiden välissä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmissä.

1.Opintojaksossa opiskellaan opintojakson keskeiset käsitteet sekä yksilöllisesti että opintopiirissä.
2. Yksilötyöskentelyssä opiskelijat tekevät Canva-työkalulla näkyväksi valitsemansa monialaista tukea tarvitsevan asiakkaan tilanteen ja hänen tarpeensa.
3. Yksilötyöskentelyssä opiskelijat rakentavat palvelukartan asiakkaan monitoimijaisesta palvelujärjestelmästä.
4.Yhteiskehittämisen pajassa luodaan työelämätoimijoiden kanssa tulevaisuuden palvelupolkuja ja mietitään haasteita asiakaslähtöisten palveluiden integraatio- ja muutosprosessien johtamiseen ja kehittämiseen.
5. Opiskelijat kirjoittavat artikkelin, joka rakentuu edellä mainittujen työvaiheiden tuotoksista sekä oman oppimisen arvioinnista ja reflektoinnista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osiot opiskellaan annetussa järjestyksessä, prosessinomaisesti koska ne linkittyvät myös kronologisesti toisiinsa (oppimistehtävät rakentuvat aina edellisen tehtävän pohjalta).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on suorittanut määritellyt tehtävät hyväksytysti ja osallistunut online-tapaamisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

04.09.2024 - 23.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
Opettaja
 • Merja Männistö
 • Sakari Kainulainen
 • Merja Merasto
 • Arja Koski
 • Henna Harju
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• osaa analysoida, arvioida kriittisesti ja hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja menetelmiä monialaisen yhteistyön johtamisessa.
• osaa hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä ja mittareita hallinnolliset toimijarajat ylittävien tavoitteiden saavuttamiseksi ja tiedolla johtamiseksi.
• osaa analysoida ja arvioida monitoimijaisen työn kriittisiä muutostarpeita.
• osaa muotoilla, kehittää ja johtaa yhteistyöverkostoja tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi.
• osaa tukea työhyvinvointia ja johtaa osaamista tavoitteellisesti ja tulevaisuusorientoituneesti

Opetusmenetelmät

Luento
Yksilötyöskentely
Työpajatyöskentely

Aika ja paikka

Opintojakson kesto 4.9. - 23.10.2024
Verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan Diakle-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnainen suoritustapa ilmoitetaan Diakle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu oppimistehtävissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op (=134 tuntia).

Työskentely opintojaksossa:
- Osallistuminen opetustilanteisiin Zoomissa
- Yksilöllinen työskentely opintojakson teemojen (1-3) mukaisesti (oppimateriaalien opiskelu)
- Työpajatyöskentely: Vaikuttavuusketjuanalyysi
- Yksilöllinen kokoava tehtävä

Sisällön jaksotus

4.9. klo 15.00-18.00
Kurssin orientaatio ja työskentelyn käynnistyminen.
Tutkimukseen perustuva tieto ja menetelmät johtamisessa hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi
9.10. klo 15.00-18.00
Monitoimijaisen yhteistyöverkoston johtaminen ja kehittäminen
23.10.klo 15.00-18.00
Tiedolla johtaminen
Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti 1-5.

Arvioinnin lähtökohtana on, että opiskelijat:
- osallistuvat aikaan sidottuun opetukseen
- suorittavat hyväksytysti kokoavan tehtävän

Kokoavan tehtävän arviointikriteerit ilmoitetaan Diaklessa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 26.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Linda Hublin
 • Marianne Nylund
 • Sirpa Salmela
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Marja Katisko
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Merja Männistö
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Suvi Vierelä
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 19.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Marianne Nylund
 • Varpu Wiens
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Tavoitteet
Opiskelija
• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.
• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa.
• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.
• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

22.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

– kehität tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja
– kehität kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua
– osaat analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa 22.8.–15.12.2024.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Diaklessa tämän opintojakson kurssialueella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op, joka vastaa 80 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan ensimmäisen lukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki kurssialueella olevat tehtävät on hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
– osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Opintojakson oppimistehtävät kytketään opinnäyteyöhön.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on linkitetty ja julkaistu opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 2 op, joka vastaa työmäärältään 53 tuntia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Titta Riihimäki
 • Merja Männistö
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Aika ja paikka

27.9.- 31.12.2024

Arviointiasteikko

0-5