Siirry suoraan sisältöön

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tulkki (AMK)

Laajuus:
240 op

Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 2019-
Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kielenkehityksen vaiheet ja poikkeamat siinä
- tuntee eri asiakasryhmien käyttämiä keskeisimpiä kommunikointimenetelmiä
- osaa kommunikoida eri kommunikointimenetelmillä perustasolla
- tuntee kielellisesti epäsymmetristen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
- osaa toimia vastuullisena kommunikointikumppanina

Sisältö

- tyypillinen ja poikkeava kielen- ja kommunikoinnin kehitys
- kommunikointitavat ja -menetelmät
- manuaaliset ja digitaaliset kommunikoinnin apuvälineet
- kielellisesti epäsymmetrinen vuorovaikutus
- kommunikointikumppanuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja tunnilla tehtävät harjoitukset. Itsenäisenä työskentelynä pari- ja ryhmätehtäviä, joissa harjoitellaan kommunikointimenetelmiä. Kirjallisia oppimistehtäviä.
Tunneilla tehtävissä harjoituksissa 100% läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla. Ennen lähiopetusta opiskelijat tutustuvat annettuihin kommunikointimenetelmistä kertoviin lähteisiin ja valmistautuvat näin tunteihin. Lähiopetuksen aikana harjoitellaan kommunikointia erilaisilla puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä, viittomakommunikaatiolla ja viittomakielellä. Lapsen kielen kehitystä opiskellaan case-tehtävän avulla. Sitä tukee kehityspsykologian osuus lapsuudesta. Opintojakson päättää aidoissa asioimistilanteissa ryhmissä tehtävät ja tallennettavat sekä analysoitavat kommunikointiharjoitukset.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa, tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2
- hallitsee englannin kielen keskeiset rakenteet
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä tulkkausalan sanastoa ja käsitteistöä
- osaa kommunikoida selkeästi ja asianmukaisesti ammatillisissa asiayhteyksissä ja erilaisissa mediaympäristöissä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikointi
- keskeiset rakenteet
- tulkkausalan ammatillinen sanasto, käsitteistö ja aihepiirit
- suullinen viestintä eri vuorovaikutustilanteissa

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelu, sisältää itsenäistä - ja pienryhmätyöskentelyä: Verkkokeskustelu, Paritehtävä, Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, Pienryhmätehtävä, itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema alakohtainen kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö kurssikohtaisesti esim. vierailijat tai vierailukohteet, mahdollisesti työelämälähtöinen tehtäväosio esim. osana projektia/hanketta,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Joka toteutukselle oma, kirjallisten tenttien uusinnat yleisissä tenteissä, suullisten tenttien uusinnoista sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssien rakenne on 10 luentoa ja tentit (lähiopetusviikoilla kaksi 1,5h luentoa), voi vaihdella lukujärjestyksessä.
Suositeltava ajankohta on 4. lukukausi

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1 englanninkielessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Lisätiedot

Suoritetaan yhdessä opintojakson ENL0202A19H kanssa, jolloin opiskelija saavuttaa oman alan työtehtävissä tarvittavan englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssin lopussa olevaan tenttiin, joka arvioidaan.
Opintosuoritusrekisteriin merkitään arviointi. Eurooppalainen viitekehys B1-C1.

Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit - hylätty (0)
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (B1.1-B1.2)
Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (B2.1-B2.2)
Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (C1)

Läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettujen tehtävien tekeminen ja palauttaminen vaaditaan hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa, tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2
- hallitsee englannin kielen keskeiset rakenteet
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä tulkkausalan sanastoa ja käsitteistöä
- osaa tuottaa selkeää ja jäsentynyttä tekstiä
- osaa toimia asianmukaisesti kirjallisesti ammatillisissa asiayhteyksissä ja erilaisissa mediaympäristöissä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- kirjallinen viestintä eri vuorovaikutustilanteissa
- tulkkausalan ammatillinen sanasto, käsitteistö ja aihepiirit
- tiedonhaku ja alan tieteellisen kirjallisuuden seuraaminen

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelu, sisältää itsenäistä - ja pienryhmätyöskentelyä: Verkkokeskustelu, Paritehtävä, Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, Pienryhmätehtävä, itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema alakohtainen kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö kurssikohtaisesti esim. vierailijat tai vierailukohteet, mahdollisesti työelämälähtöinen tehtäväosio esim. osana projektia/hanketta,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Joka toteutukselle oma, kirjallisten tenttien uusinnat yleisissä tenteissä, suullisten tenttien uusinnoista sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssien rakenne on 10 luentoa ja tentit (lähiopetusviikoilla kaksi 1,5h luentoa), voi vaihdella lukujärjestyksessä.
Suositeltava ajankohta on 4. lukukausi

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1 englanninkielessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Lisätiedot

Suoritetaan yhdessä opintojakson ENL0102A19H kanssa, jolloin opiskelija saavuttaa oman alan työtehtävissä tarvittavan englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssin lopussa olevaan tenttiin, joka arvioidaan.
Opintosuoritusrekisteriin merkitään arviointi. Eurooppalainen viitekehys B1-C1.

Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit - hylätty (0)
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (B1.1-B1.2)
Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (B2.1-B2.2)
Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (C1)

Läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettujen tehtävien tekeminen ja palauttaminen vaaditaan hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia kielivähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
- osaa huomioida asiakkaiden kulttuuriset erityispiirteet ja erilaiset taustat
- osaa toimia asiakas- ja tilannelähtöisesti
- tuntee viittomakielisen yhteisön historian
- tuntee asiakkaita ja heidän kommunikaatiotaan koskevan lainsäädännön

Sisältö

- kulttuuritietoisuus, monikulttuurisuus, kaksikielisyys
- enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuurisensitiivisyys
- asiakkaan kohtaaminen, käytöstavat
- tapakulttuuri ja elinpiiri
- asiakkaita koskeva lainsäädäntö

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuuden ja muun materiaalin pohjalta laadittava oppimispäiväkirja, tentti.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus: kurssimateriaali Moodleroomsissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia/opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Opintojakson aikana tehdään tehtäviä oppimispäiväkirjaan. Asiakasryhmiä koskevasta lainsäädännöstä pidetään tentti.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee tulkkausalan ja työelämän käytäntöjä
- osaa viestiä asiakasryhmien kommunikointitavoilla
- osaa tehdä ammatillisia havointoja erilaisissa työtilanteissa
- osaa toimia aktiivisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa työtilanteissa
- osaa laatia harjoittelupaikkahakemuksen

Sisältö

- tulkkausala työkenttänä
- asiakkaan kohtaaminen
- kontaktinotto ja keskustelutaito
- aktiivinen työote, ammattietiikka
- harjoittelupaikkahakemus

Opetusmenetelmät

Info, harjoittelu, ryhmäkeskustelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä. Opintojaksoon sisältyy harjoittelun ohjeistukseen osallistuminen, harjoittelun suorittaminen sekä harjoittelun purkukeskustelu.

Harjoittelu voidaan suorittaa tulkkausalan yrityksissä, alan asiakasjärjestöissä, ammattijärjestöissä tai työelämän ympäristöissä, joissa kommunikoidaan viittoen tai AAC-menetelmillä.

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27x5 = 135h
Ohjeistus, hakeminen, sopimus, perehtyminen, valmistautuminen 15-20h
Harjoittelu 80-90h
Raportointi ja purku yhdessä ryhmässä 15-25h

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu ohjeistukseen ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Harjoittelun tavoitteena on päästä kommunikoimaan asiakasryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa ja tutustua tulkkausalaan työkenttänä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteisiin purkutunteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata/opettaa/toimia ohjaajan tukemana perustason tilanteissa vaihtoehtoisten opintojen mukaisesti tai kansainvälisessä vaihdossa
- osaa huomioida erilaiset asiakkaat ja kulttuurit
- osaa käyttää työkieliä sekä erilaisia kommunikointitapoja, -menetelmiä ja -välineitä
- ymmärtää tulkin/opettajan työnkuvan ja työelämän käytännöt
- osaa toimia ammatillisesti työelämän tilanteissa

Sisältö

- tulkkaus/opetus/yrittäjyys/järjestötyö/projektityö
- tilannetaju ja kulttuurinen osaaminen
- eri työkielet ja kommunikointimenetelmät
- työelämän käytännöt ja toimeksiantoon valmistautuminen
- ammattietiikka ja eettinen reflektointi

Opetusmenetelmät

Info, harjoittelu, ryhmäkeskustelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.
TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27x5 = 135h
Ohjeistus, hakeminen, sopimus, perehtyminen, valmistautuminen 15-20h
Harjoittelu 80-90h
Raportointi ja purku yhdessä ryhmässä 15-25h

Sisällön jaksotus

Opiskelija hakeutuu vaihtoehtoisten opintojensa mukaiseen harjoittelupaikkaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija osallistuu ohjeistukseen ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija suorittaa harjoittelupaikan tarjoamat työtehtävät, valmistautuu toimeksiantoihin ja reflektoi toimintaansa. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun ja laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteisiin purkutunteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
Ajoitusryhmät
 • Puva (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Vk (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip
Pienryhmät
 • Puva
 • Vk

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata/opettaa/toimia ohjaajan tukemana monipuolisissa tilanteissa
- osaa soveltaa tulkin/opettajan/yrittäjän ammatillisia työmenetelmiä
- tuntee yrittäjyyden ja järjestötyön mahdollisuudet työelämässä
- tietää työhön liittyvät velvoitteet ja eettiset periaatteet
- osaa reflektoida ja kehittää omaa ammattitaitoaan

Sisältö

- tulkkaus/opetus ja työelämän tilaukset
- työssä jaksaminen ja oman työn johtaminen
- asiakasjärjestöt ja tulkkauspalvelun tuottajat sekä yrittäjyys
- työelämän pelisäännöt ja eettinen osaaminen
- ammattitaidon ja ammatillisuuden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Harjoittelu, ryhmäkeskustelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.
TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27x5 = 135h
Ohjeistus, hakeminen, sopimus, perehtyminen, valmistautuminen 15-20h
Harjoittelu 80-90h
Raportointi ja purku yhdessä ryhmässä 15-25h

Sisällön jaksotus

Opiskelija hakeutuu vaihtoehtoisten opintojensa mukaiseen harjoittelupaikkaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija osallistuu ohjeistukseen ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija suorittaa harjoittelupaikan tarjoamat työtehtävät, valmistautuu toimeksiantoihin ja reflektoi toimintaansa entistä itsenäisemmin. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun ja laatii raportin harjoittelusta sekä osallistuu yhteisiin purkutunteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata/toimia itsenäisesti erilaisissa tilanteissa ohjaajan tukemana
- osaa arvioida ja kehittää tulkin/yrittäjän ammatillisia työmenetelmiä
- osaa toimia järjestötyössä ja/tai yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
- osaa toimia ammattietiikan mukaisesti erilaisissa työtilanteissa
- kehittää ammattitaitoaan tavoitteellisesti ja reflektiivisesti

Sisältö

- tulkkaus, tilaustyöt
- erilaiset työmenetelmät ja kehittämisen välineet
- yrittäjyys, asiakasjärjestöt ja tulkkauspalvelun tuottajat
- eettinen osaaminen
- reflektointi

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata/toimia itsenäisesti erilaisissa tilanteissa ohjaajan tukemana
- osaa arvioida ja kehittää tulkin/yrittäjän ammatillisia työmenetelmiä
- osaa toimia järjestötyössä ja/tai yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
- osaa toimia ammattietiikan mukaisesti erilaisissa työtilanteissa
- kehittää ammattitaitoaan tavoitteellisesti ja reflektiivisesti

Sisältö

- tulkkaus, tilaustyöt
- erilaiset työmenetelmät ja kehittämisen välineet
- yrittäjyys, asiakasjärjestöt ja tulkkauspalvelun tuottajat
- eettinen osaaminen
- reflektointi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kääntää/tulkata/opettaa/toimia itsenäisesti erilaisissa tilanteissa ohjaajan tukemana
- osaa arvioida ja kehittää tulkin/opettajan/yrittäjän ammatillisia työmenetelmiä
- osaa toimia järjestötyössä ja/tai yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
- osaa toimia ammattietiikan mukaisesti erilaisissa työtilanteissa
- kehittää ammattitaitoaan tavoitteellisesti ja reflektiivisesti

Sisältö

- kääntäminen/tulkkaus/opetus, tilaustyöt
- erilaiset työmenetelmät ja kehittämisen välineet
- yrittäjyys, asiakasjärjestöt ja tulkkauspalvelun tuottajat
- eettinen osaaminen
- reflektointi

Opetusmenetelmät

Info, oppimistehtävät, harjoittelu, reflektoiva palauteseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.
TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27x10 = 270h
Ohjeistus, hakeminen, sopimus, perehtyminen, valmistautuminen 20-30h
Harjoittelu ja raportointi 210-240h
Reflektoiva seminaari 20-30h

Sisällön jaksotus

Opiskelija hakeutuu vaihtoehtoisten opintojensa mukaiseen harjoittelupaikkaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija osallistuu ohjeistukseen ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija suorittaa harjoittelupaikan tarjoamat työtehtävät, valmistautuu toimeksiantoihin ja reflektoi toimintaansa entistä itsenäisemmin. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun ja laatii raportin harjoittelusta sekä osallistuu reflektoivaan palauteseminaariin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee projektin elementit, erityispiirteet ja elinkaaren
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja asettaa projektin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- osaa suunnitella ja arvioida projektiryhmän työskentelyä sekä työskennellä asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti
- ymmärtää digitaalisuuden merkityksen projektityöskentelyssä ja kehittämistyössä
- osaa luoda hyvää projektikulttuuria ja viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti projektityössä

Sisältö

- projektisuunnitelma ja projektin elinkaari
- projektin toteutus, seuranta ja arviointi
- projektikulttuuri ja asiakaslähtöisyys
- digitaaliset työvälineet ja työtavat sekä niiden kehittämismahdollisuudet
- projektiviestintä

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, projektin toteuttaminen ja raportointi, projektiseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakso on mahdollisuus suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu projektityöskentelyn eri vaiheisiin ja oppii tekemään projektisuunnitelman. Opiskelija toteuttaa projektin (mahdollisuuksien mukaan ryhmätyönä) suunnitelman mukaan, seuraa projektin etenemistä ja lopuksi arvioi projektin onnistumista. Opiskelija huolehtii projektiviestinnästä yhteiskumppaneiden kanssa projektin aikana. Opintojaksolla opitaan hyödyntämään digitaalisia työvälineitä ja työtapoja projektin toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähtökohtana on jonkin opiskelijan ammatillisen osa-alueen kehittäminen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
- osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
- osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
- osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
- motivoituu uuden kielen oppimiseen

Sisältö

- viittomakielinen vuorovaikutus
- viittoman rakenne, lausetyypit ja tilankäyttö
- erilaiset viittojat
- keskustelutilanteiden viestintä
- luova kielenoppiminen

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa eroja viestinnän muodollisuusasteessa
- osaa valita tarkoituksenmukaisen tyylin viestintätilanteessa
- ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen eron
- tuntee keskustelun erityispiirteet
- kartuttaa suomen kielen sanavarastoaan

Sisältö

- asiatyyli, vapaa tyyli
- tekstityypit, tekstilajit
- kirjakieli, puhekieli
- muodollinen ja epämuodollinen keskustelu, keskustelunanalyysi
- synonymia, homonymia, polysemia, sanojen tyylivärit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, kirjallinen ja suullinen tehtävä

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista, jotka limittyvät toisiinsa. Lisäksi opiskelija tekee aiheeseen liittyviä tehtäviä jakson aikana.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Nina Sivunen
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kehittää viittomakielistä ilmaisuaan luovasti
- osaa arkielämässä tarvittavia viittomia
- tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet
- osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä
- tuntee uusien viittomien luomisen periaatteen ja viittomiston variaation

Sisältö

- viittomakielen kielitieto ja -taito
- arkielämän viittomisto
- viittomakielen rakenne, syntaksi
- viittomakielen peruslausetyypit
- viittomiston variaatio

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, ymmärtämistehtäviä, tentti tai arvioitava ELAN-videoanalyysitehtävä

Oppimateriaalit

Lisää linkki: Libguides:
Sekä opettajien materiaalit Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yleisinä uusintatenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / yksi opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opintojaksolla opiskelija kartuttaa arkipäivän viittomistoa ja ymmärtää viittomakielen rakenteita. Opiskelija kehittää kielitaitoaan luovasti harjoitusten kautta.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan alkuvaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • roo.99
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Nina Sivunen
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee viittomakieliseen vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä
- osaa keskustella viittomakielellä
- osaa muunnella ilmaisuaan vastaanottajan ja tilanteen mukaan
- osaa viestiä viittomakielellä ymmärrettävästi ennakoitavissa tilanteissa
- osaa analysoida viestintätilanteita

Sisältö

- kulttuurisidonnainen vuorovaikutus
- viittomakielisen keskustelun elementit
- tilannetaju ja eri-ikäiset asiakkaat
- viittomakieliseen viestintätilanteeseen valmistautuminen
- erilaiset viestintätilanteet

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, opintokäynti, oppimistehtävät, tentti

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee vuorovaikutustaitojaan ja tekee havaintoja viittomakielisestä vuorovaikutuksesta.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan alkuvaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää selkokielen periaatteet ja osaa kirjoittaa selkokieltä
- osaa yksinkertaistaa asioita ja käyttää kiertoilmaisuja
- osaa analysoida kielen merkityksiä
- osaa hahmottaa asioiden pinta- ja syvämerkityksiä
- ymmärtää kielikuvien, fraasien ja idiomien merkityksiä

Sisältö

- selkokielen kirjoitusohjeet
- kielellinen saavutettavuus, alkusanat
- tekstianalyysi, intertekstuaalisuus
- yläkäsitteet, alakäsitteet
- sanojen merkityserot

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Kirjalliset tehtävät ja suullinen esitys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista, jotka limittyvät toisiinsa. Lisäksi opiskelija tekee aiheeseen liittyviä tehtäviä jakson aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viitotun puheen perusteet
- osaa viittomakommunikaation perusteet
- osaa kiinnittää huomiota viittomien oikeaan artikulaatioon
- ymmärtää viittomien merkityskentät
- ymmärtää vuorovaikutuksen monikanavaiset keinot

Sisältö

- viitottu puhe
- viittomakommunikaatio
- viittomien rakenne, sanakirjat
- termityö
- monikanavaisuus, multimodaalisuus

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, viittomatentti

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaali

Suositeltava kirjallisuus: kirjallisuuslinkki tulee myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / yksi opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy viitotun puheen suosituksiin ja siihen, mitä erilaisia menetelmiä viittomakommunikaatio pitää sisällään. Lähitunneilla harjoitellaan viitottua puhetta ja muita viittomakommunikaation menetelmiä sekä vuorovaikutusta monikanavaisten keinojen kautta. Opintojaksolla opiskelija kartuttaa viittomistoaan ja kiinnittää huomoita viittomien rakenteeseen ja oikeaan artikulaatioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
 • Nina Sivunen
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää viittomistoja
- ymmärtää viittomakielen ei-manuaalisia keinoja ja osaa käyttää niitä rakenteellisesti oikein
-osaa kommunikoida erilaisissa viittomakielisissä vuorovaikutus- ja asioimistilanteissa
- osaa muunnella viittomistaan vastaanottajan kielitaidon mukaan
- osaa argumentoida viittomakielellä

Sisältö

- verkkosanakirjat ja -aineistot
- huulio, katse, eleet, ilmeet, kehon liikkeet
- viittomien ja lauseiden kontekstuaaliset merkitykset
- viittomakielisten ilmaisujen muuntelu
- viittomakieliset mielipidetekstit ja väittely

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Suvi-verkkosanakirja sovituin osin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee erilaisia viittomakielisiä ilmaisuja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi opiskelija tekee havainnointitehtävän eri-ikäisten asiakkaiden vuorovaikutuksesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Markku Hiltunen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämisraportille tyypillisiä rakenteita ja kielen piirteitä
- osaa suunnitella tiedonhankintaa tutkimus- ja kehittämistyötä varten
- osaa tunnistaa kehittämiskohteita muuttuvassa työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä sekä ideoida oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessin
- osaa valita kehittämis- ja tutkimusstrategian sekä menetelmiä työelämälähtöisesti
- osaa hyödyntää Diakin opinnäytetyöohjeita

Sisältö

- asiantuntijatekstit, tutkimus- ja kehittämisraportit tekstilajina
- ideapaperi ja tiedonhankintasuunnitelma
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät
- tutkimusetiikka
- lähdeviittausjärjestelmä, opinnäytetyöohjeet

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset oppimistehtävät, ideapaperiseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla, joilla käsitellään opinnäytetyöprosessia ja sen toteuttamisessa tarvittavia menetelmiä ja osaamista. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä. Tehtävä 1 on menetelmäkirjallisuustentti. Tehtävä 2 on oman opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhakusuunnitelman laatiminen sekä ideapaperin esittäminen seminaarissa.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT01 on opinnäytetyön ensimmäinen opintojakso. Prosessi jatkuu opintojaksoilla KIT02 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Hanna Saario
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämisraportille tyypillisiä rakenteita ja kielen piirteitä
- osaa suunnitella tiedonhankintaa tutkimus- ja kehittämistyötä varten
- osaa tunnistaa kehittämiskohteita muuttuvassa työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä sekä ideoida oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessin
- osaa valita kehittämis- ja tutkimusstrategian sekä menetelmiä työelämälähtöisesti
- osaa hyödyntää Diakin opinnäytetyöohjeita

Sisältö

- asiantuntijatekstit, tutkimus- ja kehittämisraportit tekstilajina
- ideapaperi ja tiedonhankintasuunnitelma
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät
- tutkimusetiikka
- lähdeviittausjärjestelmä, opinnäytetyöohjeet

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, oppimistehtävät, ideapaperin tekeminen ja esittäminen, verkkotentti, itsenäinen- ja ryhmätyöskentely.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja. Työelämäyhteistyökumppani opinnäytetyölle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: 13.10.2023
Uusintatentti 3.11.2023

Näiden jälkeen yleisenä uusintatenttipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkkoluennoilla, joilla käsitellään opinnäytetyöprosessia ja sen toteuttamisessa tarvittavia menetelmiä ja osaamista. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä. Tehtävä 1 on menetelmäkirjallisuustentti. Tehtävä 2 on oman opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhakusuunnitelman laatiminen sekä ideapaperin esittäminen seminaarissa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää
- verkkotentin hyväksyttyä suoritusta
- Opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhankintasuunnitelman hyväksyttyä palautusta ja esittämistä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT01 on opinnäytetyön ensimmäinen opintojakso. Prosessi jatkuu opintojaksoilla KIT02 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tutkimustietoa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin lupa- ja sopimusasiat
- osaa valita tutkimus- tai kehittämistehtäväänsä soveltuvat menetelmät
- osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman
- osaa keskustella rakentavasti opinnäytetöiden suunnitelmista

Sisältö

- tutkimustiedon kriittinen arviointi
- opinnäytetyösopimukset, tutkimusetiikka
- produktit, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, tieteellinen kielenkäyttö
- opinnäytetyön suunnitelma
- opponointi ja ratkaisujen perusteleminen

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset tehtävät, pienryhmäohjaus ja seminaarit.

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 sekä omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, laatii opinnäytetyönsä suunnitelman ja esittelee sen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT02 on osa opinnäytetyön kokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Sampo Sivula
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa opinnäytetyötä tutkivana, kehittävänä ja reflektiivisenä yhteistyöprosessina alan toimintaympäristössä
- osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhönsä
- osaa laatia opinnäytetyön käsikirjoituksen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä
- osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää palautetta tutkimus- ja kehittämistyöstä

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus
- tutkimusmenetelmien soveltaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta prosessina
- opinnäytetyön käsikirjoitus
- tieteellinen kirjoittaminen
- kehittävä palaute, opponointi

Opetusmenetelmät

Luennot, käsikirjoitus, pienryhmäohjaus, seminaarit.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää omaa opinnäytetyötään itsenäisesti ja esittää opinnäytetyön käsikirjoituksen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT03 on osa opinnäytetyön opintokokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Juhani Toivanen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viimeistellä tieteellistä tekstiä
- osaa laatia opinnäytetyön valmiiksi
- osaa esittää, perustella ja viestiä tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset
- osaa opinnäytetyössään esittää osallisuutta edistäviä ehdotuksia
- osaa arvioida tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen toiminnan merkitystä ammatillisessa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö

- opinnäytetyön sisällön, kielen ja muodon tarkistus
- opinnäytetyön viimeistely ja digitaalinen julkistaminen
- opinnäytetyön seminaarityöskentely, opponointi, työelämäviestintä
- ammatillinen kriittinen reflektio
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäinen työskentely, pienryhmäohjaus, seminaari, kypsyysnäyte ja opinnäytetyöraportti

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin opinnäytetyön opas ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte suoritetaan julkaisuseminaarien jälkeen. Kypsyysnäytteen voi uusia yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää opinnäytetyönsä valmiiksi, esittää työnsä julkaisuseminaarissa, toimii opponenttina sekä palauttaa valmiin opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti ja kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT04 on opinnäytetyöprosessin KIT01 - KIT04 viimeinen osa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
Valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti 0 - 5 ja arvioinnissa noudatetaan Diakin opinnäytetyön arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

29.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vuorovaikutuksen perusteita.
- tuntee viittomakielen taustaa ja tietää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
- tietää viittomakielen tulkin ja puhevammaisten tulkin työn lähtökohtia.

Sisältö

- vuorovaikutus ja kommunikaation perusteet
- kuurous ja viittomakieli
- puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
- puhevammaisten tulkin ja viittomakielen tulkin työnkuva

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja tai -taitoja aiheesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vuorovaikutuksen perusteita.
- tuntee viittomakielen taustaa ja tietää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
- tietää viittomakielen tulkin ja puhevammaisten tulkin työn lähtökohtia.

Sisältö

- vuorovaikutus ja kommunikaation perusteet
- kuurous ja viittomakieli
- puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
- puhevammaisten tulkin ja viittomakielen tulkin työnkuva

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja tai -taitoja aiheesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää paritulkkauksen menetelmiä
- osaa tulkata konsekutiivisesti ja simultaanisesti erilaisia asioimistilanteita
- osaa sosiaalishaptisen kommunikaation perusteet
- osaa opastuksen perusteet
- osaa reflektoida omaa toimintaansa

Sisältö

- paritulkkaus
- konsekutiivitulkkaus ja simultaanitulkkaus
- haptiikka ja sosiaaliset pikaviestit
- opastusote ja turvallinen opastaminen
- oman toiminnan arviointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävät

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaali

Kirjallisuuslinkki tulee myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla syvennetään konsekutiivitulkkauksen ja simultaanitulkkauksen taitoja sekä harjoitellaan oman tulkkauksen arviointia.
Lähitunneilla opetellaan paritulkkauksen käytänteitä ja harjoitellaan paritulkkausta eri tilanteissa.
Opintojaksolla harjoitellaan perusasiat opastuksesta sekä sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta. Lähitunneilla harjoitellaan kuvailua ja sosiaalisia kosketusviestejä osana opastusta ja kommunikaatiota.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Matleena Messo
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa autenttisia tulkkaus- tai käännöstoimeksiantoja
- osaa valmistaa materiaaleja tilauksien mukaisesti
- osaa tehdä sidosryhmäyhteistyötä
- osaa arvioida käännös- ja tulkkausprosessin etenemistä
- tuntee digitaalisen kääntämisen käytäntöjä ja tunnistaa kehittämistarpeita

Sisältö

- projektit ja työelämätilaukset
- yhteistyö työelämän kanssa
- oman toiminnan arviointi
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- kääntäjän digitaaliset työvälineet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tavoitteena on tehdä vahvasti yhteistyötä työelämän kanssa. Jakson aikana voi toteuttaa tapahtuman tai projektin, tehdä käännöstyötä tai tulkkausta, valmistaa materiaalia tai toteuttaa muun työelämän tilauksen.
Opintojakson aikana arvioidaan omaa toimintaa sekä annetaan ja vastaanotetaan vertaispalautetta.
Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja opetus tapahtuu etäopetuksena verkon välityksellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Elina Johansson
 • Päivi Pässilä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan kirjoittajana ja lukijana

Sisältö

- kirjoitusprosessi
- kirjoittamisen ja lukemisen esteet ja avut

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

21.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Elina Johansson

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan kirjoittajana ja lukijana

Sisältö

- kirjoitusprosessi
- kirjoittamisen ja lukemisen esteet ja avut

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiskäsityksiä ohjaustyössä
- tunnistaa oppijan kehitysvaiheen ohjauksen näkökulmasta
- tunnistaa erilaiset oppijat
- osaa analysoida identiteettiään opettajana
- ymmärtää opettajan käyttöteorian merkityksen

Sisältö

- oppimiskäsitykset
- kehityspsykologia
- erilaiset oppijat
- opettajan identiteetti
- käyttöteoria

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, luento, tiimityö, reflektointi, kirjallinen tehtävä

Oppimateriaalit

Liitä linkki:
Stenberg, K. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Juva. PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ennakkotehtävän voi suorittaa videotehtävänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä. Ennakkotehtävä käsitellään opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Tämän jälkeen työskennellään ryhmissä kirjallisuuden ja keskustelujen perusteella. Kirjallinen tehtävä palautetaan opintojakson lopussa. Jaksolla käsitellään kehityspsykologian näkökulmasta aikuinen oppijana ja vanhuus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa huomioida oppijalähtöisyyden opetuksen suunnittelussa
- osaa tehdä vaiheistettuja opetuksen suunnitelmia
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen oppimistilanteissa
- osaa käyttää opetuksen suunnittelun välineitä

Sisältö

- oppijalähtöisyys
- kokonais-, jakso- ja tuntisuunnitelmat
- vuorovaikutus, esiintymistaidot
- didaktinen kolmio, ydinainesanalyysi, sisältöanalyysi

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentti

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Nevgi, Ylänne: Yliopisto-opettajan käsikirja ja muu materiaali ilmoitetaan ja jaetaan oppimisalustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla. Opintojakso rakentuu luennoista, opetussuunnittelun tehtävistä ja opetusdemoista. Opintojakson päättää opetuksen suunnittelun ryhmätentti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa opettaa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä
- osaa viestiä asiantuntevasti opetustilanteessa
- osaa toteuttaa kommunikaatio-ohjauksen oppimistilanteita käytännössä
- osaa analysoida omaa toimintaansa ohjaajana
- osaa arvioida oppimista

Sisältö

- pedagogiikka, digipedagogiikka ja didaktiikka
- esiintymistaito, viestintä
- harjoittelu, opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi
- reflektio
- oppimisen arviointi

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, opetusharjoittelu, oppimistehtävä

Aika ja paikka

Opetusharjoittelu saattaa ajoittua iltoihin ja viikonloppuihin.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Materiaalit löytyvät kurssin Moodle-alustalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja. Opetusharjoittelu toteutetaan aidoissa oppimisympäristöissä työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä suoritusta opetusharjoittelusta, hän järjestää itse oppimisympäristön, jossa voi tehdä harjoittelun, kuvaa opetuksensa ja toimittaa tallenteen ohjaavan lehtorin käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Lähiopetuksessa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opetusharjoittelun sekä arvioivat oppimistuloksia ja omaa toimintaansa kommunikaatio-ohjauksessa. Opetusharjoittelussa toteutetaan tukiviittomakommunikaation tai muun puhetta tukevan ja korvaavan menetelmän opetus. Opetusharjoittelun jälkeen opiskelijat analysoivat omaa toimintaansa pedagogisten opintojen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa digitaalisuutta hyödyntäen
- osaa käyttää ja soveltaa opettajan käyttöteoriaa
- tuntee opettajan ammatillisen kehityksen vaiheet
- osaa laatia kommunikaatio-ohjaukseen liittyviä asiakirjoja

Sisältö

- moniammatillinen yhteistyö
- käyttöteoria
- ammatillinen kehittyminen
- asiantuntijaviestintä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-oppiminen, ryhmätyö, lähteistetty kirjallinen tehtävä

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus moodleroomsissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja. Työelämäyhteistyössä toteutettu tapahtuma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso aloitetaan luennolla. Luento-opetuksen jälkeen tehdään verkkotehtäviä. Lisäksi työskennellään ryhmissä. Opintojakso päättyy yhteiseen purkukeskusteluun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen opintojen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa
- osaa arvioida omaa suoriutumistaan
- osaa käyttää työkieliään ja eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan

Sisältö

- asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä
- valmistautuminen
- tilanteen hallinta
- arviointi
- ammatillisuuden kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 8

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Matleena Messo
Vastuuopettaja

Matleena Messo

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa
- osaa arvioida omaa suoriutumistaan
- osaa käyttää työkieliään ja eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan

Sisältö

- asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä
- valmistautuminen
- tilanteen hallinta
- arviointi
- ammatillisuuden kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Olga Galinski
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
 • Pirjo Pouttu
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ajoitusryhmät
 • VK (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PUVA (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip
Pienryhmät
 • VK
 • PUVA

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa
- osaa arvioida omaa suoriutumistaan
- osaa käyttää työkieliään ja eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan

Sisältö

- asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä
- valmistautuminen
- tilanteen hallinta
- arviointi
- ammatillisuuden kehittyminen

Opetusmenetelmät

Yhteisesti kaikille: Info ja ammattietiikan tentti
VK: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, yhdistetty monologi- ja dialogitulkkaustentti sekä analyysitehtävä
PUVA: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, dialogitulkkaustentti sekä tulkkaustilanteen analyysitehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson sisältämät tentit: tammikuussa, huhtikuun lopulla, syys-lokakuun vaihteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija osoittaa ammatillisuutensa ja osaamisensa tulkkina. Opiskelija osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin. Opiskelija osaa käyttää työkieliään ja/tai eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti. Opiskelija osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa. Opiskelija osaa arvioida omaa suoriutumistaan ja osaa kehittää ammatillista osaamistaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi osallistua opintojaksolle suoritettuaan sitä edeltävät koulutukseen kuuluvat opinnot, poislukien vapaasti valittavat opinnot, opinnäytetyöopinnot sekä viimeisen lukukauden opinnot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa
- osaa arvioida omaa suoriutumistaan
- osaa käyttää työkieliään ja eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan

Sisältö

- asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä
- valmistautuminen
- tilanteen hallinta
- arviointi
- ammatillisuuden kehittyminen

Opetusmenetelmät

Yhteisesti kaikille: Info
VK: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, yhdistetty monologi- ja dialogitulkkaustentti sekä analyysitehtävä
PUVA: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, dialogitulkkaustentti sekä tulkkaustilanteen analyysitehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson sisältämät tentit: tammikuussa, huhtikuun lopulla, syys-lokakuun vaihteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija osoittaa ammatillisuutensa ja osaamisensa tulkkina. Opiskelija osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin. Opiskelija osaa käyttää työkieliään ja/tai eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti. Opiskelija osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa. Opiskelija osaa arvioida omaa suoriutumistaan ja osaa kehittää ammatillista osaamistaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi osallistua opintojaksolle suoritettuaan sitä edeltävät koulutukseen kuuluvat opinnot, poislukien vapaasti valittavat opinnot, opinnäytetyöopinnot sekä viimeisen lukukauden opinnot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee yleisimmät puhevammaisuutta aiheuttavat sairaudet ja vammat
- ymmärtää sairauksien ja vammojen vaikutukset kommunikointiin
- ymmärtää asiakkaiden yksilöllisyyden kohtaamisessa
- tuntee tulkin roolin ja eettisen päätöksenteon taustat puhevammaisten tulkkauksessa
- tuntee puhevammaisten asiakkaiden elinympäristöt

Sisältö

- liikunta-, kehitys- ja aivovammat, kehitykselliset kielihäiriöt, neurologiset sairaudet, traumaperäiset häiriöt, autismin kirjo, AVH
- ilmaisukieliryhmä, tukikieliryhmä, korvaavan kielen ryhmä
- asiakkaiden kognitiiviset taidot, kosketus, katsekontakti
- avustaminen, ammattieettiset ohjeet
- sidosryhmät, toimintaympäristöt, kuntoutus, moniammatillinen työryhmä

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu videoiden ja tehtävien avulla, vierailut itsenäisellä viikolla sekä oppimistehtävät
Läsnäolovelvollisuus on 100% kommunikaatiopassin esittely luennolla sekä vierailu asiakkaiden elinpiiri- tehtävän purkuluennolla.

Oppimateriaalit

LibGuides linkki:

Suositeltava kirjallisuus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aluksi opiskelijat keskittyvät puhevammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin ja vammoihin luentojen kautta. Oppiminen jatkuu vammojen ja sairauksien osalta itsenäisillä viikoilla. Luennoilla pohditaan sairauksien ja vammojen vaikutusta tulkkauksen käytäntöihin ja etiikkaan. Opintojakso jatkuu opintokäynneillä itsenäisellä viikolla ja oppimistehtävien tekemisellä. Katsekontaktin ja fyysisen koskettamisen merkitystä tulkkauksessa opitaan harjoittelemalla. Opintojakson lopuksi esitellään ja käsitellään oppimistehtävät sekä syvennetään oppimista itsenäisellä viikoilla opittuja asioita keskustelun kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tulkkaustilanteen osatekijät
- osaa analysoida tulkkaustilanteita
- osaa arvioida omaa toimintaansa puhevammaisten tulkkina
- tuntee paritulkkauksen menetelmät ja osaa toimia yhteistyössä tulkkaustilanteissa
- osaa perehdyttää asiakkaan tulkkauspalvelun käyttöön ja tulkin asiakkaan kommunikointiin

Sisältö

- valmistautuminen, tulkkaus, tilanteen päättäminen
- fyysiset tekijät, vuorovaikutus, tulkkausratkaisut, tulkin toiminta, asiakkaan kommunikointimenetelmä
- eettisyys, salassapitovelvollisuus , itsereflektointi
- paritulkkaus, yhteistyötaidot, avustajat
- tulkkauspalvelujärjestelmä

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimispäiväkirja ja tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelijat harjoittelevat tarkastelemaan tulkkaustilannetta monipuolisesti oppimistehtävien kautta. Opintojakso rakentuu lähiopetuksen, harjoitusten ja oppimistehtävien varaan. Lähiopetuksen teemoja ovat etiikka, oman toiminnan reflektointi ja salassapitovelvollisuus. Opintojakson aikana opiskelija oppii näkemään valmistautumisen merkityksen ja oppii valmistautumisen eri menetelmiä. Opintojakson päätteeksi tutustutaan asiakkaan tulkkauspalvelun käyttöön perehdyttämiseen tarkoitettuun materiaaliin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Sonja Heinonen
 • Vierailijat Tulkkaukset ja kielet
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää kuvia tulkkauksessa
- osaa tulkata epäselvää puhetta
- osaa käyttää kirjoittamista ja selkokieltä tulkkauksessa
- osaa käyttää viittomakommunikaatiota tulkkauksessa
- osaa bliss-kielen perusteet ja tulkata bliss-kielellä kommunikoivaa asiakasta

Sisältö

- kuvakansio, toimintataulu, irtokuvat, piirtäminen
- puheen selventäminen
- sanalistat, aakkostaminen, selkokieli
- tukiviittomat, viitottu puhe, sormiaakkoset
- bliss-symbolit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja tentti

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaali.

Suositeltava kirjallisuus:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27 h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla syvennetään tulkkausosaamista käyttäen erilaisia kommunikointimenetelmiä. Lähituntien aikana harjoitellaan tulkkausta epäselvällä puheella, erilaisilla kirjoittamisen menetelmillä, kuvilla, selkokielellä ja viittomakommunikaatiolla. Tulkkausta harjoitellaan monipuolisilla tulkkausharjoituksilla sekä valmiita tulkkausmateriaaleja analysoimalla. Lähituntien aikana opiskelijat syventävät tulkkausosaamistaan ja itsereflektointia analysoimalla omaa tulkkaustaan. Opintojakson lopussa käydään läpi Bliss-kielen perusteet sekä harjoitellaan tulkkaamista sillä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa laatia toimintatauluja ja struktuureja
- osaa käyttää asiakkaiden käyttämiä digitaalisia kommunikointi- ja ajanhallintasovelluksia
- osaa tulkata teknisillä apuvälineillä
- osaa päivittää asiakkaan kommunikointivälinettä pienimuotoisesti
- ymmärtää kommunikointiohjelmien kehittämistyön tarpeet ja mahdollisuudet

Sisältö

- kuvakommunikointiohjelmat
- tabletit, kännykät, mobiilisovellukset
- kommunikointilaitteet ja -ohjelmat
- kommunikointimenetelmä valinta- ja päivitysprosessi
- kommunikointiohjelmien tekninen kehitys

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla ja oppimistehtävillä, ja kuvakommunikointiohjelmien harjoittelulla. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä, joissa harjoitellaan päivittämään pienimuotoisesti asiakkaiden käyttämiä digitaalisia kommunikointilaitteita ja -ohjelmia. Lisäksi luennoilla perehdytään kommunikointimenetelmän valintaprosessiin. Opintojakson päätteeksi opiskelija osoittaa tentissä ymmärtävänsä kommunikointiohjelmien teknisen käytön ja tulevaisuuden mahdollisuudet, joilla kehittää tulkkausta erilaisilla teknisillä apuvälineillä.

Laitteita ovat mm. kommunikointilaitteet (LightWriter, Allora), kommunikointiohjelmat (Taike, GoTalk, Grid 2 ja Grid 3), kuvatyökalut (Boardmaker, PCS-kuvat, AACi-sovellukset, Sähkösanoma -kansio, Widgit Go, Widgit Online, Kerro kuvin, Symwriter, SnapScene) sekä kalenterisovellukset (MOI).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valita tarkoituksenmukaisen tulkkaustavan
- osaa sanallistaa toimintaa tulkkaustilanteessa
- osaa tulkata monikanavaisesti
- ymmärtää etätulkkauksen mahdollisuudet ja osaa toimia etätulkkina
- osaa analysoida tulkkausta

Sisältö

- asiakaslähtöisyys
- ohjaus ja tukeminen kommunikointitilanteessa
- tilannetaju ja luovuus tulkkausratkaisuissa
- puhelintulkkaus- ja muut etätulkkauksen muodot
- tulkkausstrategiat, -tekniikka ja -prosessi

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, tentti

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opettajan luentomateriaali

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät siihen, mitä tarkoitetaan kokonaisvaltaisella tulkkaustilanteella. Opiskelijat ymmärtävät valmistautumisen merkityksen ja osaavat tulkata monikanavaisesti huomioiden asiakkaan yksilöllisyyden sekä muuttuvat olosuhteet ja reagoida niihin. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat hallitsemaan erilaisia tulkkaustilanteita itsenäisesti, tekemään luovaa ongelmanratkaisua ja toimimaan tulkkaustilanteissa ammattieettisesti oikein. Lähiopetuksessa perehdytään etätulkkaukseen ja sen mahdollisuuksiin sekä harjoitellaan etätulkkausta. Lähiopetuksen aikana tehdään monipuolisia tulkkausharjoituksia erilaisilla kommunikointimenetelmillä ja opintojakson lopussa opiskelijat pääsevät tulkkamaan oikeita asiakkaita. Opintojakson aikana syvennetään osaamista analysoimalla omaa sekä muiden tulkkausta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, ryhmä- ja parityöskentely, omatoiminen opiskelu

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssilla on noin 10 lähiopetuskertaa

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen.
Tentti
Arviointi hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelu, sisältää itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä

Verkkokeskustelu, Paritehtävä, Osallistuminen lähiopetukseen, Pienryhmätyöskentely, Itsenäinen työskentely,

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö kurssikohtaisesti esim. vierailijat tai vierailukohteet, mahdollisesti työelämälähtöinen tehtäväosio esim. osana projektia/hanketta, tandem-opiskelu ruotsinkielisen oppilaitoksen kanssa tms.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Joka toteutukselle oma, kirjallisten tenttien uusinnat yleisissä tenteissä, suullisten tenttien uusinnoista sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 3 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssien rakenne on 10 luentoa ja tentit (lähiopetusviikoilla kaksi 1,5h luentoa), voi vaihdella lukujärjestyksessä.
Suositeltava ajankohta on 2. lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§,) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kirjallisen taidon

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Kurssiarviointi 0-5

Tutkintodistukseen merkitään tyydyttävä/hyvä (virkatehtävissä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito); Arvosanat 1-3 tuottaa arvosanan tyydyttävä kirjallinen kielitaito ja 4-5 hyvä kirjallinen kielitaito

Arvioinnin perusteet Yleiseurooppalainen viitekehys ja taitotasoasteikot (CEFR), KORU-arviointikriteeristö

Läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen vaaditaan hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan
- osaa viestiä suullisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa ja käyttää tavallisimpia rakenteita oikein, tavoitteena on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen ja KORU-taitotasoasteikon mukaan
- osaa ääntää selvästi ja luontevasti
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä

Sisältö

- kommunikaatio eri vuorovaikutustilanteissa
- tiedon hankinta ja tiedon välittäminen
- suulliset esitykset, ohjaus- ja neuvontatilanteet
- tulkkausalan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1 ruotsinkielessä.

Lisätiedot

Suoritetaan yhdessä opintojakson RUT0202A19H kanssa, jolloin opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä kirjallisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa, tavoitteena on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen ja KORU-taitotasoasteikon mukaan
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet
- osaa hakea ja hyödyntää tietoa alan ruotsinkielisistä lähteistä

Sisältö

- kirjoittaminen, lukeminen ja kielen rakenteet
- yleiskielen ja viittomakielen- ja tulkkauksen alan sanasto ja aihepiirit
- kirjallinen viestintä erilaisissa mediaympäristöissä
- tiedonhaku ruotsinkielisistä viittomakielen- ja tulkkauksen alan lähteistä

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1 ruotsinkielessä.

Lisätiedot

Suoritetaan yhdessä opintojakson RUT0202A19H kanssa, jolloin opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sampo Sivula
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa työhakemuksen ja cv:n
- rohkaistuu käyttämään suomea työympäristössä
- tutustuu työhön liittyviin teksteihin ja suomalaiseen työkulttuuriin

Sisältö

- suomalainen työkulttuuri- ja tavat sekä niihin liittyvät fraasit ja sanasto
- työelämän kielenkäyttötilanteet
- itsestä kertominen ja oman osaamisen markkinoiminen

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmä- ja paritehtävät. Itsenäiset tehtävät.

Esitietovaatimukset: Kurssin lähtötaso on vähintään A2-B1

Aika ja paikka

Verkkototeutus, jossa on etäopetusta 27.5.–17.6.2024 (kolme kertaa viikossa).

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään seuraavaa kirjaa: Työelämän suomea 2. Suomeksi töihin. Jepa Piirainen. Finn Lectura.

Kirjan työelämän teemoja ei käsitellä kurssilla kokonaan.

Opiskelija voi kuunnella kappaleita kotonaan OTSO-sovelluksesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 5 op (5 x 27 = 135 tuntia). Kontaktiopetusta Zoomissa on vähän, ja kurssilla pitää tehdä paljon itsenäistä työtä tutustumalla huolellisesti kirjan kappaleisiin ennen opetusta ja tekemällä vaaditut tehtävät.

Etäopetusta on ajalla 27.5.–17.6.2024 (kolme kertaa viikossa).

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: Kurssin lähtötaso on vähintään A2-B1

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditaan säännöllistä läsnäoloa. Paljon itsenäistä työskentelyä ja kotitehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi: hyväksytty/ hylätty

Hyväksytty = läsnäolo, työskentely ja palautetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
 • Sampo Sivula
 • Päivi Pässilä
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää työnohjausta työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin välineenä
- osaa hyödyntää voimavarojaan työn kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä
- tuntee työlainsäädännön ja ymmärtää ammatillisen järjestäytymisen merkityksen työssä
- osaa työskennellä työsuhteessa ja johtaa omaa työtään
- osaa viestiä osaamisestaan ja tehdä työhakemuksen

Sisältö

- työnohjaus
- työssä jaksaminen, ergonomia ja kognitiivinen ergonomia, työhyvinvointitekijät
- ammatillinen järjestäytyminen ja työlainsäädäntö
- työelämä- ja alaistaidot sekä kvalifikaatiot
- työhakemus ja ansioluettelo

Opetusmenetelmät

Luento, oppimistehtävät, työnohjaus

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimismateriaali ja suositeltava kirjallisuus moodleroomsissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Opintojakson alussa tarkastellaan ammatillista osaamista ja voimavaraisia työhyvinvointitekijöitä yhteisöllisesti. Sen jälkeen opiskelijat osallistuvat työnohjaukseen. Opintojaksolla tehdään työhakemus ja ansioluettelo.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Nina Sivunen
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää eri alojen viittomistoja ja digitaalisia lähteitä
- osaa kehittää kielitaitoaan eri lähteiden avulla
- osaa käyttää viittomakielen kieliopillisia elementtejä
- osaa analysoida viittomakieltä eri menetelmillä
- osaa analysoida ja reflektoida kielitaitoaan

Sisältö

- viittomistot, verkkosanakirjat ja muut digitaaliset lähteet
- kielitaidon kehittäminen
- viittomakielen kieliopin syventäminen
- viittomakielen analysointi digitaalisia menetelmiä hyödyntäen
- kielitaidon reflektointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelijat oppivat hyödyntämään verkkosanakirjoja ja muita digitaalisia lähteitä viittomiston kartuttamisessa sekä laajentavat ja syventävät eri alojen viittomiston hallintaa. Opiskelijat syventävät viittomakielen kielioppitietouttaan ja oppivat tunnistamaan kieliopin ilmiöitä viitotuissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee viitottujen tekstien analysoimista digitaalisin menetelmin. Opiskelija oppii soveltamaan oppimaansa omassa viittomisessaan ja sen analysoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
 • Päivi Pässilä
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata hengellisissä tilaisuuksissa
- osaa tulkata esittävää taidetta
- osaa huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet tulkkauksessa
- osaa huomioida eri-ikäiset asiakkaat tulkkauksessa
- osaa toimia tulkkaustilanteen vaatimalla tavalla ja eettisesti oikein

Sisältö

- hengellinen tulkkaus
- kulttuuritulkkaus, teatteritulkkaus
- yksilöllinen kielenkäyttö
- ilmaisun variaatiot
- tilanteen hallinta, tulkkaukseen valmistautuminen ja etiikka

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelijat oppivat valmistautumaan tulkkaustoimeksiantoihin tilanteen vaatimalla tavalla ammattietiikkaa noudattaen. Opiskelijat tutustuvat viittomakielen piirteisiin hengellisissä tilanteissa ja esittävässä taiteessa sekä variaatioon yksilöiden kielenkäytössä. Opiskelijat harjoittelevat oman ilmaisunsa varioimista tilanteen ja vastaanottajan mukaan. Opiskelijat oppivat toimimaan ammattieettisesti oikein ja hallitsemaan erilaisia tulkkaustilanteita itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata työelämään liittyvissä tilanteissa
- osaa tulkata erilaisissa asioimistulkkaustilanteissa
- ymmärtää terveydenhuollon tulkkaustilanteiden erityistarpeet
- osaa tulkata opiskelutulkkaustilanteissa
- ymmärtää vaativan tason tulkkauksen periaatteita

Sisältö

- työelämätulkkaus
- asioimistulkkaus
- terveydenhuollon tilanteiden tulkkaus
- opiskelutulkkaus
- vaativan tason tulkkauksen vähimmäisvaatimukset

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, simulaatio ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla valmistaudutaan erilaisiin tulkkausharjoituksiin sekä harjoitellaan paritulkkausta opiskelutulkkaustilanteissa. Opintojaksolla syvennytään monologitulkkauksen, dialogitulkkauksen ja kokoustulkkauksen käytäntöihin. Opiskelija laajentaa eri ammattialojen sanastoja/viittomistoja tulkkausharjoitusten avulla. Opintojaksolla tutustutaan vaativan tason tulkkauksen piirteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan keskivaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Kirsi Mykkänen
 • Matleena Messo
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa etätulkkausmenetelmiä ja tulkkauksen digitaalisia ratkaisuja
- osaa käyttää vuorovaikutuksen keinoja osana tulkkausta
- osaa käyttää ja kehittää viittomakieltä digitaalisessa ympäristössä
- osaa analysoida ja annotoida tulkkauksessa käytettävää viittomakieltä
- ymmärtää etätulkkausohjelmien kehittämistyön tarpeet ja mahdollisuudet

Sisältö

- etätulkkauslaitteet sekä tulkkauksen digitaaliset ratkaisut
- kaksiulotteisuuden huomioiminen
- vuorovaikutuksen rakentaminen
- tulkkauksen analysointi
- digitaalinen toimintaympäristö

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät ja simulaatio.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käytetään etätulkkauslaitteita ja muita digitaalisia ratkaisuja osana tulkkausta. Opintojaksolla otetaan huomioon digitaalisten laitteiden kautta tapahtuvan tulkkauksen vaatimukset kuten kaksiulotteisuuden ja vuorovaikutukseen vaikuttavat asiat. Opintojaksolla otetaan huomioon viittomakielisessä ilmaisussa kaksiulotteisuuden ja kuvakulman huomiointi. Opiskelija analysoi tulkkaustaan ja kehittää tulkkaustaan analyysin perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan keskivaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata kuuroutuneille ja huonokuuloisille eri menetelmillä
- osaa tulkata kuurosokeille eri menetelmillä
- osaa kuvailla osana tulkkausta
- osaa käyttää sosiaalishaptisia kommunikaatiokeinoja
- osaa opastaa turvallisesti

Sisältö

- eri asiakasryhmien kommunikaatiomenetelmät
- taktiiliviittomakieli ja muut kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät
- kuvailu
- sosiaalishaptinen kommunikaatio
- opastus

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Lähitunneilla harjoitellaan tulkkausta sekä koululla että autenttisissa oppimisympäristöissä koulun ulkopuolella. Lähitunneille tulee vierailijoiksi kokemusasiantuntijoita sekä harjoitusvastuksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla pidetään viitotun puheen tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste on 27 h opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Tiia Oldenburg
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää erilaiset yritysmuodot
- osaa analysoida yrittäjyyden edellytyksiä tulkkausalalla
- tuntee liiketoiminnan perustamiseen liittyvät dokumentit ja niiden merkityksen
- tunnistaa yrittäjän työelämäverkoston toimijat ja ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnassa
- tuntee palvelumuotoilun periaatteet ja hankintalainsäädännön perusteet

Sisältö

- yritysmuodot
- yrittäjämäinen ajattelu ja työote
- liiketoiminta- ja viestintäsuunnitelma
- yrittäjän työelämäverkostot
- palvelumuotoilu, kilpailutus ja hankinta

Opetusmenetelmät

Luento, työelämävierailut, yrittäjyyskertomukset, tiimityö ja seminaari

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimismateriaali ja suositeltava kirjallisuus moodleroomsissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla. Luentojen jälkeen tiimiydytään ja luodaan liikeidea, jota kehitetään yrityskummien kanssa ja vieraillaan uusyrityskeskuksissa. Tiimit aloittavat liiketoimintasuunnitelman laatimisen yrityskummien tukemina. Työskentelyä rytmittävät liiketoimintasuunnitelmaklinikat ja yrittäjien yritystarinat. Lopuksi järjestetään seminaari, jossa esitellään valmiit liiketoimintasuunnitelmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kolmannen sektorin merkitystä toimijana ja työllistäjänä
- tuntee järjestötyön työtehtävät ja toiminnan periaatteet
- osaa analysoida koulutuksen aikana hankittua osaamista ja soveltaa sitä järjestötyössä
- osaa toimia digitaalisissa ympäristöissä ja kehittää niitä

Sisältö

- järjestön tehtävät ja kolmannen sektorin toiminta
- järjestötyön työntekijöiden toimenkuvat ja työskentely järjestöissä
- osaamisen soveltaminen ja kehittäminen
- erilaiset digitaaliset työvälineet

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, seminaari

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla tehtävä (digitaalisen ympäristön hyödyntäminen ja käyttö) arvioidaan numeerisesti. Arviointimatriisi esitetään opiskelijoille kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 26 tunnin 40 minuutin työmäärää.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa aloituksella, jossa läsnäolo pakollinen. Oppiminen etenee luentojen ja digimateriaalien käsittelyn kautta järjestöön tutustumiseen ja järjestössä tehtävään strukturoituun tehtävään. Tehtävässä laaditaan digtaalista materiaalia järjestön digitaaliseen ympäristöön.
Digitaaliset ympäristöt käsittävät tässä kurssissa järjestösektorin käyttämiä digitaalisia työympäristöjä.Opetusmentelmänä luennot (sekä kontaktiopetuksessa että digitaalisena materiaalina), projektioppiminen, seminaarityöskentelynja digitaalisten ympäristöjen hyvösyntäminen (esim. Wordpress ja Padlet)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Tiia Oldenburg
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa esiintyä ja viestiä asiantuntijatehtävän vaatimusten mukaisesti
- osaa ennakoida yhteiskunnassa ja työelämässä tehtäviä päätöksiä ja vaikuttaa niihin
- osaa hyödyntää ja soveltaa erilaisia kanavia vaikuttamistyössä
- osaa dokumentoida ja raportoida työprosesseja

Sisältö

- viestintä-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
- yhteiskunnallinen vaikuttaminen
- digitaaliset vaikuttamiskanavat ja -välineet
- dokumentointi ja raportointi

Opetusmenetelmät

Luento, kirjallinen tehtävä, suullinen tehtävä

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opintojakson materiaali MoodleRoomsissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla osallistutaan Diakin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallisuuden edistämiseen. Jaksolla opitaan käyttämään erilaisia digitaalisia ja sosiaalisen median viestintäkanavia. Lisäksi käydään luennoilla läpi järjestöjen dokumentointi- ja raportointikäytäntöjä sekä harjoitellaan asiantuntijana esiintymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan keskivaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Tiia Oldenburg
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa verkostoitua työelämän toimijoiden kanssa
- osaa työskennellä verkostoissa asiakkaiden kanssa
- osaa tuoda esiin osaamistaan ja kehittää ammattitaitoaan
- osaa tehdä kehittämisehdotuksia työelämälle
- osaa arvioida ja jakaa tietoa kriittisesti

Sisältö

- verkostoituminen
- vapaaehtoistyö, järjestötyö, työelämä
- viestintätaidot
- yhteistyötaidot
- sosiaalinen media

Opetusmenetelmät

Luento, työn varjostaminen, ryhmätyö

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opintojakson materiaali ja kirjallisuus moodleroomsissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla. Luentojen jälkeen tehdään ryhmätyötä ja työn varjostaminen työelämässä. Opintojakson lopussa on yhteinen purkukeskustelu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen keskivaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkin erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet
- osaa yleisimmät kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät
- osaa kuvata asiakasjärjestöt ja niiden edunvalvontatehtävät
- tuntee ihmisen psyykkiset kehitysvaiheet ja niiden yhteyden asiakkaan kommunikaatioon ja toimintakykyyn
- osaa huomioida ihmisen kehitysvaiheiden vaikutuksen asiakastyössä

Sisältö

- asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt
- kuulo- ja puhevammaisuuden luokittelut syntytavan tai oireitten perusteella
- vammaisuuden historia
- kehityspsykologia, kriisin vaiheet ja eri-ikäiset asiakkaat
- asiakastyö

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset oppimistehtävät, kirjatentti pienryhmissä, kokemuspuhujien luennot. Kokemuspuhujien luennoilla 100% läsnäolovaatimus.

Aika ja paikka

Syksy, 1. lukukausi.

Oppimateriaalit

Salonsaari, M-E., Haaksilahti, T., Laatikainen, S., Rainò, P. & Aunola, U. (toim.) (2012). Viiton ja ohjaan. Opetushallitus.

Launonen, K., & Korpijaakko-Huuhka, A. (2002 tai uudempi). Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Palmenia.

Nurmi, J.-E. et.al. (2014 tai uudempi). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemuspuhujien vierailut työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi tehdä kurssin päätteeksi ja uusinnat yleisenä tenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Luentojen välissä tehdään itsenäisiä tehtäviä. Kokemuspuhujat vierailevat luentojen välissä. Opintojakson päättää pienryhmissä tehtävä kirjatentti. Kehityspsykologian osuus alkaa luennoilla, ja niiden sisältöjä syvennetään ryhmissä tehtävässä oppimistehtävässä. Kehityspsykologiassa käsitellään nuoruus ja aikuisuus. Oppimistehtävän avulla harjoitellaan suullisia viestintätaitoja.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tarkastella asiakastilanteita eettisestä näkökulmasta
- tietää tulkkien ammattisäännöstöt ja opettajan eettiset periaatteet
- ymmärtää työkentän toimijoiden ammattiroolien erot
- osaa kohdata erilaisia asiakkaita
- osaa toimia erilaisissa asiakastilanteissa

Sisältö

- eettinen havainnointi ja päätöksenteko
- tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan etiikka
- roolit
- asiakaspalvelu
- sisäinen yrittäjyys

Opetusmenetelmät

Luento, oppimistehtävät ja tentti

Oppimateriaalit

Tilaa linkki:
Kalela,E. 2010. Etiikka_tulkkaustilanteissa. Helsinki: Premedia Helsinki oy
Sillman, S. 2017. Viittomakielen tulkkien eettisen pohdinnan kehittäminen ja tukeminen. Helsinki. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Juujärvi, S.& Myyry, L & Pesso K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Jyväskylä. Gummerrus Kirjapaino Oy

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu ryhmissä case-työskentelynä. Opintojaksolla lähiopetus ja itsenäinen verkkotyöskentely vuorottelevat. Opintojakson päättää tentti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Opetusmenetelmät

Luento, verkkotyöskentely ja digitaalinen tarina.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Moodleroomsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa. Lähiopetuksessa tehdään minäkuvaan ja elämänkaareen liittyviä harjoituksia, jotka ovat pohjana digitarinalle. Opintojakson päättää oppimisen analysointitehtävän purkukeskustelu ja digitaalisten tarinoiden esittely.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja ymmärtää lainsäädännön merkityksen työssään
- ymmärtää roolinsa yhteiskunnan jäsenenä ja ammattilaisena
- tuntee erilaiset tulkkausalan palvelujärjestelmät
- osaa reflektoida vahvuuksiaan sekä kehittämishaasteitaan

Sisältö

- suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö
- asiantuntijuus ja vaikutusmahdollisuudet eri toimintaympäristöissä
- palvelujärjestelmät ja palveluntuottajat
- ammatillinen kasvu

Opetusmenetelmät

Luento, ryhmätehtävä, verkkotyöskentely, työelämävierailu ja kirjallinen tehtävä palvelujärjestelmistä.

Oppimateriaalit

https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/yh1-suomalainen-yhteiskunta/materials#p-111167

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/eti03

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Aloitusluennon jälkeen tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita ja yksilön merkitystä yhteiskunnallisena toimijana. Työskentely tapahtuu osin verkossa. Opintojaksolla vieraillaan Kelan tulkkauspalvelukeskuksessa ja tutustutaan tulkkauspalvelujärjestelmään. Lopuksi tutustutaan tulkkauspalvelun tuottamiseen liiketoimintana. Kirjallinen tehtävä palautetaan opintojakson lopussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Työskentelet opintojen aikana sekä yksin että pareittain muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimista tapahtuu verkossa, lukemalla, luennoilla ja keskustellen sekä tehtäviä tehden. Verkkoalusta Moodlerooms toimii kurssin tukena ja oppimisalustana.

Kurssin osiossa 2 itsenäiset oppitunnit etenevät aikajärjestyksessä. Luennot tukevat itsenäistä työskentelyä. Kurssin kokoaa Oppimistehtävä ja viimeinen luentokerta, jossa keskustellaan valtuustojen kokousvierailuista ja Kela-vierailusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkata/opettaa/toimia ohjaajan tukemana monipuolisissa tilanteissa
- osaa soveltaa tulkin/opettajan/yrittäjän ammatillisia työmenetelmiä
- tuntee yrittäjyyden ja järjestötyön mahdollisuudet työelämässä
- tietää työhön liittyvät velvoitteet ja eettiset periaatteet
- osaa reflektoida ja kehittää omaa ammattitaitoaan

Sisältö

- tulkkaus/opetus ja työelämän tilaukset
- työssä jaksaminen ja oman työn johtaminen
- asiakasjärjestöt ja tulkkauspalvelun tuottajat sekä yrittäjyys
- työelämän pelisäännöt ja eettinen osaaminen
- ammattitaidon ja ammatillisuuden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Harjoittelu, ryhmäkeskustelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.
TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27x5 = 135h
Ohjeistus, hakeminen, sopimus, perehtyminen, valmistautuminen 15-20h
Harjoittelu 80-90h
Raportointi ja purku yhdessä ryhmässä 15-25h

Sisällön jaksotus

Opiskelija hakeutuu vaihtoehtoisten opintojensa mukaiseen harjoittelupaikkaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija osallistuu ohjeistukseen ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija suorittaa harjoittelupaikan tarjoamat työtehtävät, valmistautuu toimeksiantoihin ja reflektoi toimintaansa entistä itsenäisemmin. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun ja laatii raportin harjoittelusta sekä osallistuu yhteisiin purkutunteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee projektin elementit, erityispiirteet ja elinkaaren
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja asettaa projektin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- osaa suunnitella ja arvioida projektiryhmän työskentelyä sekä työskennellä asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti
- ymmärtää digitaalisuuden merkityksen projektityöskentelyssä ja kehittämistyössä
- osaa luoda hyvää projektikulttuuria ja viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti projektityössä

Sisältö

- projektisuunnitelma ja projektin elinkaari
- projektin toteutus, seuranta ja arviointi
- projektikulttuuri ja asiakaslähtöisyys
- digitaaliset työvälineet ja työtavat sekä niiden kehittämismahdollisuudet
- projektiviestintä

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, projektin toteuttaminen ja raportointi, projektiseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakso on mahdollisuus suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu projektityöskentelyn eri vaiheisiin ja oppii tekemään projektisuunnitelman. Opiskelija toteuttaa projektin (mahdollisuuksien mukaan ryhmätyönä) suunnitelman mukaan, seuraa projektin etenemistä ja lopuksi arvioi projektin onnistumista. Opiskelija huolehtii projektiviestinnästä yhteiskumppaneiden kanssa projektin aikana. Opintojaksolla opitaan hyödyntämään digitaalisia työvälineitä ja työtapoja projektin toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähtökohtana on jonkin opiskelijan ammatillisen osa-alueen kehittäminen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää semiotiikan perusteet
- osaa käyttää kuvia osana kommunikointia
- osaa piirtämisen perusteet osana kommunikointia
- osaa lähiympäristöön liittyvät viittomat osana ilmaisua
- osaa kielentää visuaalista lähdettä

Sisältö

- semiotiikka
- kuvakommunikaatio
- pikapiirtäminen
- viittomiston kartuttaminen
- kielentäminen

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tunneilla tehtävät harjoitukset sekä oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opettajan materiaalit oppimisalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla harjoitellaan viestin kuljettamista monin eri menetelmin. Opintojakson alussa ohjeistetaan semiotiikan tehtävä, jonka sisältöihin saa tukea lähitunneilta. Lähitunneilla harjoitellaan kehollista ilmaisua, piirtämistä, kielentämistä ja kuvilla kommunikointia sekä erilaisia muita kommunikointimenetelmiä. Tämän lisäksi opetellaan perusviittomia ja viestimistä viittomilla. Semiotiikan osuudessa tutkitaan erilaisia symboleita ja opetellaan ymmärtämään niiden merkityksiä ja vahvistetaan monilukutaitoa.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
- osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
- osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
- osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
- motivoituu uuden kielen oppimiseen

Sisältö

- viittomakielinen vuorovaikutus
- viittoman rakenne, lausetyypit ja tilankäyttö
- erilaiset viittojat
- keskustelutilanteiden viestintä
- luova kielenoppiminen

Opetusmenetelmät

Monimuotototeutus (lähiopetus, kielikahvilat, itsenäiset opiskelujaksot)
- Opetustunneilla harjoitustehtävät
- Oppimistehtävät ja tentit
- Itsenäisten opiskelujaksojen tehtävät

Aika ja paikka

Syksy, 1. lukukausi, Helsingin kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kik02
- Viittomakieli 1
- Viittomakieli 2
- Diakle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aloituksessa ilmoitetaan varsinaiset tenttipäivät. Uusinnat toteutetaan yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / yksi opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Suomalaisen viittomakielen arviointikriteerit löytyvät Diaklesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Sampo Sivula
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

- osaa hyvän äänenkäytön perusteet
- osaa käyttää äänellisiä tehokeinoja
- osaa välittää tunteita äänellään
- osaa puhua selkeästi
- osaa kuvailla ja kielentää näkemäänsä

Sisältö

- äänen tuottaminen, artikulaatio, ääniergonomia
- tauotus, painotus, tempo
- äänensävyt ja eläytyminen
- selkopuhe
- kuvailu, kielentäminen ja tulkkaus

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, suullisia esityksiä. Harjoituksissa pakollista läsnäoloa vaativia osuuksia.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista, jotka limittyvät toisiinsa. Lisäksi opiskelija tekee aiheeseen liittyviä tehtäviä jakson aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • roo.99
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Nina Sivunen
 • Tiina Saarijärvi-Kivelä
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viittoa eri tyyleillä tunnistaa viittomakielisen ilmaisun tyylilajeja
- osaa erotella viittomakielen murteita ja rekistereitä
- osaa varioida viittomistaan tilanteen ja asiakkaan huomioon ottaen
- osaa etsiä vastaavuuksia työkielten välillä ja tehdä osuvia kielellisiä valintoja

Sisältö

- viittomakielen tyylit ja sävyt
- viittomakielen murteet ja rekisterit
- viittomakielen variaatio
- työkielten vertaileva analyysi

Opetusmenetelmät

Monimuotototeutus (lähi- ja etäopetus, kielikahvilat, itsenäiset opiskelujaksot)
- Opetustunneilla harjoitustehtävät
- Oppimistehtävät ja tentit
- Itsenäisten opiskelujaksojen tehtävät

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kik02
- Viittomakieli 1-4
- Diakle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemusasiantuntijoiden vierailut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aloituksessa ilmoitetaan varsinaiset tenttipäivät. Uusinnat toteutetaan yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / yksi opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Suomalaisen viittomakielen arviointikriteerit löytyvät Diaklesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kirjoitustulkin työnkuvan
- tietää kirjoitustulkkauksen käytännöt
- tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
- osaa toimittaa puhuttua tekstiä kirjoitettuun kieleen
- osaa kirjoittaa kirjoitustulkkausohjelmistoilla

Sisältö

- kielensisäinen tulkkaus
- konventiot, lyhenteet, ergonomia
- puhutun ja kirjoitetun kielen erot
- oikeinkirjoitus, selkokirjoittaminen
- nopeuskokeet, ohjelmistot

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, harjoittelu, tentti.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kir1

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää kirjoitustulkin työn seuraamista työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi uusia kaksi kertaa yleisinä tenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla ja jatkuu kirjoitusnopeuden harjoituksilla. Opintojaksoa rytmittää luentojen ja nopeusharjoitusten vuorottelu. Opintojakson päättää arvioitava yksilötentti, joka on samalla kirjoittamisen nopeuskoe.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan keskivaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee asiakasryhmät ja tyypillisimmät tulkkaustilanteet
- osaa tulkin ammattieettiset ohjeet ja paritulkkauksen toimintatavat
- tuntee digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuudet
- osaa tiivistää puhuttua tekstiä
- osaa kirjoitustulkata

Sisältö

- asiakasryhmät, asioimistulkkaus, opiskelutulkkaus
- ammattietiikka, paritulkkaus kirjoitustulkkauksessa
- etäkirjoitustulkkaus, puheentoisto
- tiivistäminen
- tulkkauskokeet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, harjoittelu, tentti.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää kirjoitustulkkauksen harjoittelua työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi uusia kaksi kertaa yleisinä tenttipäivinä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla ja jatkuu harjoittelulla työelämässä. Opintojakson aikana tehdään tulkkausharjoituksia digitaalisessa toimintaympäristössä ja simulaatioissa. Opintojakson päättää arvioitava yksilötentti, joka vastaa kirjoitustulkkauksen monologitulkkaustenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan keskivaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Hanna Saario
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämisraportille tyypillisiä rakenteita ja kielen piirteitä
- osaa suunnitella tiedonhankintaa tutkimus- ja kehittämistyötä varten
- osaa tunnistaa kehittämiskohteita muuttuvassa työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä sekä ideoida oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessin
- osaa valita kehittämis- ja tutkimusstrategian sekä menetelmiä työelämälähtöisesti
- osaa hyödyntää Diakin opinnäytetyöohjeita

Sisältö

- asiantuntijatekstit, tutkimus- ja kehittämisraportit tekstilajina
- ideapaperi ja tiedonhankintasuunnitelma
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät
- tutkimusetiikka
- lähdeviittausjärjestelmä, opinnäytetyöohjeet

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, itsenäiset oppimistehtävät, ideapaperin esittely

Aika ja paikka

Syksy, 5. lukukausi, Helsingin kampus

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuudet (löytyy Diaklesta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aloituksessa ilmoitetaan varsinaiset ja uusintojen tenttipäivät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla, joilla käsitellään opinnäytetyöprosessia ja sen toteuttamisessa tarvittavia menetelmiä ja osaamista. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä. Tehtävä 1 on menetelmäkirjallisuustentti. Tehtävä 2 on oman opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhakusuunnitelman laatiminen sekä ideapaperin esittäminen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT01 on opinnäytetyön ensimmäinen opintojakso. Prosessi jatkuu opintojaksoilla KIT02 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Markku Hiltunen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tutkimustietoa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin lupa- ja sopimusasiat
- osaa valita tutkimus- tai kehittämistehtäväänsä soveltuvat menetelmät
- osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman
- osaa keskustella rakentavasti opinnäytetöiden suunnitelmista

Sisältö

- tutkimustiedon kriittinen arviointi
- opinnäytetyösopimukset, tutkimusetiikka
- produktit, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, tieteellinen kielenkäyttö
- opinnäytetyön suunnitelma
- opponointi ja ratkaisujen perusteleminen

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, itsenäiset tehtävät, pienryhmäohjaus, opinnäytetyöseminaarit.

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 sekä omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija laatii opinnäytetyönsä suunnitelman ja esittelee sen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT02 on osa opinnäytetyön kokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa opinnäytetyötä tutkivana, kehittävänä ja reflektiivisenä yhteistyöprosessina alan toimintaympäristössä
- osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhönsä
- osaa laatia opinnäytetyön käsikirjoituksen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä
- osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää palautetta tutkimus- ja kehittämistyöstä

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus
- tutkimusmenetelmien soveltaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta prosessina
- opinnäytetyön käsikirjoitus
- tieteellinen kirjoittaminen
- kehittävä palaute, opponointi

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiopetus, käsikirjoitus, pienryhmäohjaus, opinnäytetyöseminaarit.

Aika ja paikka

Syksy, 7. lukukausi

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää omaa opinnäytetyötään itsenäisesti ja esittää opinnäytetyön käsikirjoituksen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT03 on osa opinnäytetyön opintokokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Juhani Toivanen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viimeistellä tieteellistä tekstiä
- osaa laatia opinnäytetyön valmiiksi
- osaa esittää, perustella ja viestiä tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset
- osaa opinnäytetyössään esittää osallisuutta edistäviä ehdotuksia
- osaa arvioida tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen toiminnan merkitystä ammatillisessa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö

- opinnäytetyön sisällön, kielen ja muodon tarkistus
- opinnäytetyön viimeistely ja digitaalinen julkistaminen
- opinnäytetyön seminaarityöskentely, opponointi, työelämäviestintä
- ammatillinen kriittinen reflektio
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely, pienryhmäohjaus, opinnäytetyöseminaari, kypsyysnäyte ja opinnäytetyöraportti

Oppimateriaalit

Diakin opinnäytetyön opas OSKE 2.0. ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte suoritetaan julkaisuseminaarien jälkeen. Uusintaan on järjestetty erillisenä päivänä, muulloin kypsyysnäytteen voi uusia yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää opinnäytetyönsä valmiiksi, esittää työnsä julkaisuseminaarissa, toimii opponenttina sekä palauttaa valmiin opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti ja kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT04 on opinnäytetyöprosessin KIT01 - KIT04 viimeinen osa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
Valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti 0 - 5 ja arvioinnissa noudatetaan D