Siirry suoraan sisältöön

Arvot, yhteisöt ja etiikka

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yamk Arvot, yhteisöt ja etiikka ops2023
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Syyslukukausi 2023

Yksilötyöskentely
- Digistartti
- Itseohjautuvan oppimisen itsearviointi (Self-Rating Scale for Self-Directed Learning (SRSSDL) Tool)
- Asiantuntijuusvideo
- Kehittymissuunnitelma
- Opintojakson materiaalien opiskelu

Ryhmätyöskentely
- Vertaismentorointitapaamiset (3 krt á 2 tuntia) ryhmien sopimuksen mukaisesti
- Osallistuminen opintojakson online-tapaamisiin Zoomissa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 15.8. - 15.12.2023. Linkki Diakin sähköiselle Zoom-oppimisalustalle löytyy Diaklesta.

Online-tapaamiset syksyllä 2023:
ti 15.8. klo 9-11 Arvot, yhteisöt ja etiikka -koulutuksen aloitus
ti 15.8. klo 15-16 Diakin yamk-koulutusten yhteinen aloitus
ke 16.8. klo 13- 14.30 Yhdessä oppiminen, vertaismentorointiryhmät käynnistyvät
ti 12.9. klo 13.15-14.45 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
ti 10.10. klo 12-13.30 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
ke 8.11. klo 9-10 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
ke 13.12 klo 13.30-14.45 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti

Oppimateriaalit

Dijkman, B., Mikkonen, I., & Roodbol, P. (2019). Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competences Framework. Springer International Publishing. (Saatavilla e-kirjana Diakin kirjastosta)

Nummela O., Juujärvi S., & Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Service in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Vertaismentorointi
- Yamk-alumnien tapaaminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syksyllä 2023 opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 26,7 tuntia = 53 tuntia

Sisällön jaksotus

Koko opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisällöt ja työskentely opintojaksossa

Syksyn 2023 työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen kehittymisen tarpeiden, vahvuuksien ja painopistealueiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen ja oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen oppijana vahvistaa sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Ryhmässä toteutuva vertaismentorointi tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja oppimista.
Asiantuntijuus, asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- tehnyt itseohjautuvan oppimisen itsearvioinnin.
- osoittanut suorittaneensa Digistartti-kurssin.
- tehnyt asiantuntijuusvideon, tutustunut vertaisryhmän opiskelijoiden videoihin sekä osallistunut vertaismentorointityöskentelyyn ryhmän sopimuksen mukaisesti.
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- työskennellyt vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia).
- opiskellut opintojakson materiaalin.
- osallistunut opintojakson online-tapaamisiin.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Jouko Porkka
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• analysoida yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittämisen teoreettisia ja tutkimuksellisia lähtökohtia
• arvioida yhteisöllisyyden muutosta ja uudenlaisten yhteisöjen mahdollisuuksia
• tukea eri toimijoiden rooleja ja asiantuntijuutta kansalaislähtöisessä kehittämisessä
• edistää kansalaisten osallisuutta sekä yhteisön voimavaroja ja verkostoja tukevia yhteisöjen kehittämisen malleja

Sisältö

• Yhteisölähtöisen työn tausta ja teoreettiset lähtökohdat
• Yhteisöjen kehittämisen käsitteet ja lähestymistavat
• Yhteisöllisyyden muutos, yhteisölliset tilat ja moniammatilliset verkostot
• Asiantuntijuus ja toimijoiden roolit kansalaislähtöisessä työotteessa
• Osallisuutta ja voimavaralähtöisyyttä tukevat yhteisöjen kehittämismallit

Opetusmenetelmät

Verkossa tapahtuva opetus ja ohjaus (Zoom)
Ohjattu itsenäinen työskentely (orientoiva yksilötehtävä/essee)
Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
Muu yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen opintojakson opiskelijoiden välillä.

Aika ja paikka

Verkossa tapahtuva kontaktiopetus (Zoom)
15.8. klo 12–14.30 Opintojakson aloitus: orientoivaan tehtävään perustuva työskentely ja luento
12.9. klo 9–13: luento
10.10. klo 9–11: luento

Oppimateriaalit

- Agdal, R., Midtgard, I.H. & Russell, C. (2020). Asset Based Community Development: How to Get Started. A Booklet for Residents. Western Norway University of Applied Sciences. https://www.abundantcommunity.com/asset-based-community-development-how-to-get-started/

- Keskitalo, E. (2020). Osallistavan tutkimuksen ja kehittämisen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia. Teoksessa J. Helminen (toim.) Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5. (s. 22–35) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-348-3

- Keskitalo, E., Habiyakare, E. & Vanto, S. (2021). Universities and Businesses Co-creating Sustainable Communities for the Future. Experiences and Results from the BUSCO Project. Diak Puheenvuoro 39. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-365-0

- Phillips, R., & Pittman, R. H. (Eds.). (2014). An introduction to community development (2nd ed.). New York: Routledge.

- Porkka, J. & Pentikäinen, M. (2013). Community of the Future. Challenges and New Approaches to Community Based Social Work and Diaconia from the CABLE Approach. Diaconia University of Applied Sciences B Reports 57. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-190-8

- Roivainen, I. & Ranta-Tyrkkö, S. (2016). Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. United Press global.

Sekä muu oppimistehtäviä tukeva kirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikaan sidottu opetus ja ohjaus sekä niihin liittyvä työskentely (Zoom) 0,5 op
- Orientoiva yksilötehtävä ja siihen liittyvä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itsenäinen työskentely 1 op
- Oppimistehtävä, ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät vertaiskeskustelut sekä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen 3 op
- Oman oppimisen arviointi ja reflektio 0,5 op

Sisällön jaksotus

Orientoiva tehtävä (yksilötehtävän käynnistäminen)
Opetus ja ohjaus
Tiimitehtävän työstäminen
Luento-opetus ja ohjaus
Tehtävien palautus ja reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmien yhteisiin arviointikriteereihin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (10.1.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot. Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7). Kriteerit löytyvät Diakin sivuilta: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida kriittisesti asiantuntijuusalueensa arvoja sekä omia arvojaan
• jäsentää erilaisia etiikan teorioita ja arvioida niiden soveltamismahdollisuuksia
• etsiä ratkaisuja omaan ammattialaansa liittyviin eettisiin ongelmiin
• soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä
• analysoida/jäsentää ajankohtaista yhteiskunnallista arvokeskustelua sekä ammattietiikasta käytävää keskustelua

Sisältö

• Henkilökohtaisten ja ammattialan arvojen reflektointi
• Etiikan teorioiden hyödyntäminen hyvinvointialojen asiantuntijatyössä
• Eettinen ongelmanratkaisu
• Proaktiivinen toiminta asiakkaan puolesta eettisissä ristiriitatilanteissa
• Hyvinvointialojen etiikan kytkeytyminen laajempaan arvokeskusteluun

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• arvioida kriittisesti asiantuntijuusalueensa arvoja sekä omia arvojaan
• jäsentää erilaisia etiikan teorioita ja arvioida niiden soveltamismahdollisuuksia
• etsiä ratkaisuja omaan ammattialaansa liittyviin eettisiin ongelmiin
• soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä
• analysoida/jäsentää ajankohtaista yhteiskunnallista arvokeskustelua sekä ammattietiikasta käytävää keskustelua
Ydinsisällöt:
• Henkilökohtaisten ja ammattialan arvojen reflektointi
• Etiikan teorioiden hyödyntäminen hyvinvointialojen asiantuntijatyössä
• Eettinen ongelmanratkaisu
• Proaktiivinen toiminta asiakkaan puolesta eettisissä ristiriitatilanteissa
• Hyvinvointialojen etiikan kytkeytyminen laajempaan arvokeskusteluun

Opetusmenetelmät:
ARV02-opintojakson prosessi rakentuu 1) yksilötyöskentelylle ja 2) tiimeissä tapahtuvalla reflektoinnille, verkkokeskustelulle ja siihen perustuvalle yhteenvedolle/esitykselle. Opintojaksossa on lisäksi kaksi verkossa toteutuvaa kontaktipäivää seuraavasti:
15.2. klo 9-16 (Opintojakson Zoom)
9.4. klo 9-16 (Opintojakson Zoom)

Tehtävät:

1. Yksilötyöskentely: ammattieettinen dilemma ja oppimispäiväkirja
1.1 Ammattieettisen dilemman kuvaus (orientoiva tehtävä)
1.2 Essee, joka perustuu dilemman kuvaukseen, mutta sisältää myös ongelman tarkastelua eettisten teorioiden ja tutkimustiedon valossa.
1.3 Oppimispäiväkirja

2. Tiimityöskentely: Etiikka ja yhteiskuntavastuu hyvinvointialoilla
- Tiimien työskentely perustuu ammattieettisten dilemmojen tarkasteluun. Tiimit valitsevat ensimmäisessä kontaktipäivässä esillä olevista dilemmoista sen, jota lähtevät tarkastelemaan syvällisemmin.
- Syventäminen toteutuu verkkokeskustelussa, jonka tukena käytetään opintojaksolla jaossa olevaa aineistoa. (Esim. eettisen päätöksenteon malli).
- Verkkokeskustelusta tuotetaan yhteenveto (PP-diat, posteri tms.) koko ryhmän yhteiseen tarkasteluun.

Aika ja paikka

Opintojakson kontaktipäivät toteutuvat seuraavasti:
- 15.2. klo 9-16 (Opintojakson Zoom)
- 9.4. klo 9-16 (Opintojakson Zoom)

Opintojakson Diakle avautuu kaksi viikkoa ennen toteutusta ja ennen ensimmäistä kontaktipäivää tulee käynnistää yksilötyöskentely eli ammattieettisen dilemman pohdinta.

Oppimateriaalit

Etene (2011). Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Etene-julkaisuja 32. Helsinki: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavílla: https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841

Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Gaudeamus. (saatavilla e-kirjana Diakin kirjastossa).
IFSW, (2018). Global Social Work Statement of Ethical Principles. https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

Juujärvi, S., Myyry, L., Pesso, K., & Pesso, K. (2007). Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi.
Sihvo, P., & Koski, A. (2020). Eettinen toimintamalli. Osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Lisäksi oman alan ammattieettiset ohjeistukset sekä ammattieettisen dilemman teemoihin liittyvä tutkimustieto ja lainsäädäntö.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesta suoritustavasta neuvotellaan opintojaksosta vastaavien opettajien kanssa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiasteikkona on 0-5.

Yksilötehtävän osalta arviointi toteutuu seuraavasti:
- 1.1 ammattieettisen dilemman kuvauta ei arvioida (tehtävää ei palauteta Diakleen, mutta sitä käytetään kontaktiopetuspäivänä tiimityöskentelyn lähtökohtana)
- 1.2 Essee arvioidaan numeerisesti
- 1.3. oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä

Tiimitehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty täydennettävä

Arvioinnissa sovelletaan Diakin yamk-tutkinnon yleisiä arviointikriteereitä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_YAMK_ERKO.pdf

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Päivi Thitz
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• analysoida yhteisöllisyyden rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• havainnoida yhteisöjä ja niiden ympäristöjä sekä analysoida havainnointiprosessia
• arvioida ja priorisoida yhteisöanalyysin perusteella yhteisön toimintaa ja omaa työtään
• soveltaa yhteisönrakentajamallia yhteisöjen kehittämisessä

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
• analysoida yhteisöllisyyden rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• havainnoida yhteisöjä ja niiden ympäristöjä sekä analysoida havainnointiprosessia
• arvioida ja priorisoida yhteisöanalyysin perusteella yhteisön toimintaa ja omaa työtään
• soveltaa yhteisönrakentajamallia yhteisöjen kehittämisessä

Opetusmenetelmät:
Verkossa ja lähiopetuksena tapahtuva opetus ja ohjaus
Ohjattu itsenäinen työskentely opetuskertojen välillä
Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
Yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen

Aika ja paikka

16.1. klo 15-18 Opintojakson orientaatio Zoomissa (pakollinen läsnäolo)
23.1. klo 9-16 Lähiopetus ja toiminnallinen työskentely Diakin Helsingin kampuksella (Kyläsaarenkuja 2)
viikoilla 5-6 erikseen sovittavat ohjaustapaamiset Zoomissa
1.2. klo 12.15-15 Osallistuminen webinaariin: Yhteisöjen merkitys toivon rakentajina ja kannattelijoina (toteuttajana kirkon Sielunhoidon neuvottelukunta)
14.2. klo 9-16 Toiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen Diakin Helsingin kampuksella (Kyläsaarenkuja 2)
18.2. kirjallisen tiimitehtävän palautus

Oppimateriaalit

Addy, T. (2019). Community Practice and Critical Community Research: Perspectives from Conviviality and the CABLE Approach. Diaconia, 10(2), 161–180. https://doi.org/10.13109/diac.2019.10.2.161

Haugen, H. M., Kivle, B. T., Addy, T., Kessel, T. B., & Klaasen, J. (2022). Developing just and inclusive communities: Challenges for diakonia/Christian social practice and social work. Regnum.

Heiskanen, S., Lehtineva, E., Rautio, H. & Siirto, U. (2022) Yhteisönrakentajan muistikirja. Diak Opetus 9. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Porkka, J. & Pentikäinen, M. (2013). Community of the Future. Challenges and New Approaches to Community Based Social Work and Diaconia from the CABLE Approach. Diaconia University of Applied Sciences B Reports 57. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-190-8

Thitz, P. (2019). Seurakunta osallisuuden yhteisönä. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 40. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-214-1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavien opettajien kanssa.

Sisällön jaksotus

Yksilötehtävät ja niihin liittyvät työskentelyt
Tiimitehtävä ja tehtävän ohjaus
Yhteisöllinen jakaminen ja kirjallisen tiimitehtävän palautus

Opintojakson suoritus edellyttää seuraavaa:
- osallistumista lähiopetukseen Diak Helsingin kampuksella
- ohjauksen hyödyntämistä
- työskentelyihin osallistumista ja tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Tiimitehtävän hyväksyttävä suoritus edellyttää tehtävässä etenemistä ohjeistettujen vaiheiden mukaisesti ja kehittämistavoitteiden mukaista teoreettisen kirjallisuuden hyödyntämistä.

Tiimitehtävän kirjallisen raportin palautus 18.2.2024.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

19.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuuksia paikallisissa, kansainvälisissä ja kansainvälisissä verkostoissa
• analysoida profeetallisen diakonian ja vapauttavan kristillisen kasvatuksen ulottuvuuksia tässä ajassa
• ymmärtää yhteisöjen johtamisen erityispiirteitä
• hyödyntää yhteisöjen kehittämisen välineitä maailman muuttamisessa

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

• tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuuksia paikallisissa, kansainvälisissä ja kansainvälisissä verkostoissa

• analysoida profeetallisen diakonian ja vapauttavan kristillisen kasvatuksen ulottuvuuksia tässä ajassa

• ymmärtää yhteisöjen johtamisen erityispiirteitä

• hyödyntää yhteisöjen kehittämisen välineitä maailman muuttamisessa

Opintojaksossa käytetyt menetelmät:
- yksilötehtävät: orientoiva tehtävä, verkkokeskusteluun osallistuminen ja loppureflektio
- tiimitehtävä (yhteisötehtävä)
- verkossa tapahtuvat kontaktipäivät ja niiden yhteydessä sekä luento-opetusta että yhteistoiminnallista työskentelyä (seminaari)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 14.3. -19.5. 2024.

Opintojakso toteutuu verkossa ja se sisältää kaksi kontaktipäivää

Opintojakson Diakle avautuu kaksi viikkoa ennen ensimmäistä kontaktipäivää. Diaklessa on ohjeistus orientoivan tehtävän tekemiseen.

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslista päivittyy tähän myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson vaihtoehtoisesta suoritustavasta neuvotellaan jaksosta vastaavien opettajien kanssa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktipäiviin ja tekemällä seuraavat tehtävät:

orientoiva tehtävä
keskustelutehtävä
yhteisötehtävä (ryhmätehtävä, sisältää webinaariesityksen)
loppureflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiasteikko on 0-5. Osasuoritukset arvioidaan seuraavasti.

orientoiva tehtävä (yksilötehtävä): hyväksytty/täydennettävä
keskustelutehtävä (yksilötehtävä): 0-5
yhteisötehtävä (ryhmätehtävä, sisältää webinaariesityksen): 0-5
loppureflektio (yksilötehtävä): hyväksytty/täydennettävä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Opetusmenetelmät

1.Ohjattu seminaarityöskentely (suunnitelman esittäminen ja yhden työn opponointi sekä osallistuminen kaikkiin seminaarikertoihin
2. Itsenäinen työskentely
3. Kirjallinen ohjaava palaute
4. Tiedonhakuwebinaarit

Tavoitteet

Opiskelija:

• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.

• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.

• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa

• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.

• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu online-tapaamisina 5.9.2023 - 25.1.2024

Oppimateriaalit

Diakin OSKE-opas 2.0
Muu oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä; työtä, toimintaympäristöjä, yhteisöjä ja johtamista kehittäviä tutkimuksia tai kehittämishankkeita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op (=267 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikaan sidottu ohjaus ja opetus:


5.9. klo 15.00 - 18.00 opintojakson orientaatio

12.10. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaarien käynnistyminen

9.11. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari I

5.12. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari II

25.1.2024 klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari III

Seminaarityöskentelyn lisäksi opiskelijat saavat sovitusti yhden työkohtaisen ohjauksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija on osallistunut ohjaukseen seminaariryhmissä ja tehnyt opinnäytetyösuunnitelman (tutkimus-/kehittämissuunnitelma) Diakin ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Marianne Nylund
 • Satu Kajander-Unkuri
 • Keijo Piirainen
 • Hannu Piiroinen
 • Eveliina Hellas
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Opetusmenetelmät

1) Kirjallisuuskatsaus (tutkimuskysymyksen asettaminen, hakustrategia, kirjallisuushaku)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät)
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Menetelmät:
Opintojakson infoluento
Avainluennot 5 kpl
Luentotallenteet
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta (palautus 3.12.2023 mennessä)
Verkkotentit 4 kpl
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Verkko-opetus (Diakle)

Oppimateriaalit

Kirjallisuuskatsaus:

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen. S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen. P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25(4), 291?301.

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaasa. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. (2. korjattu painos). Turun yliopisto.

Laadullinen tutkimusmenetelmä:

Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus.

Ryynänen, S., Rannikko, A., Hakoköngäs, E., Hohenthal, J., Hänninen, V., Hätilä, J., . . . Varjonen, S. (2021). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uud.lait.). Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Määrällinen tutkimusmenetelmä:

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus. Edita.

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P. & Kimpimäki, K. (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet (1. p.). Sanoma Pro.

Tähtinen, J., Laakkonen, E., Broberg, M. & Tähtinen, R. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2. uudistettu painos.). Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Muu Diaklessa osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien verkkotenttien (2 kpl) vaihtoehtoisena suoritustapana opiskelija voi tehdä kirjallisen soveltavan tehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkossa olevat tentit opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, viimeistään 31.12.2023.
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta, palautus 3.12.2023.
Vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla kirjallisen tehtävän palautus 3.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 27.9.2023 klo 15-16 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Avainluennot Zoomissa:

4.10. klo 15-16
10.10. klo 15-16
23.10. klo 15-16
24.10. klo 15-16
31.10. klo 15-16

Itsenäinen työskentely 129 tuntia:

1) Kirjallisuuskatsaus 27 tuntia
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
4) Tutkimusetiikka 24 tuntia
5) Tutkimuksen luotettavuus 24 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 27.9.2022 aloitusinfolla Zoomissa klo 15-16. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelija suorittaa opintojaksoa Diaklessa itsenäisesti edeten seuraavasti:

1) Kirjallisuuskatsaus (oppimistehtävän palautus 3.12. mennessä)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit (4) arviointiasteikko: 0-5
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty/ hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu neljän verkkotentin keskiarvosta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa (soveltava kirjallinen tehtävä): Tehtävä sisältää kaksi osiota, jotka kummatkin arvioidaan 0-5 Diakin arviointikriteerien mukaisesti (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/). Molempien osioiden tulee olla vähintään 1, jotta tehtävä on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Opintojakson arvosana vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla muodostuu kahden verkkotentin ja oppimistehtävän kahden osion keskiarvosta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: verkkotenttien keskiarvo 50-59.9% oikein
2: verkkotenttien keskiarvo 60-69.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: verkkotenttien keskiarvo 70-79.9% oikein
4: verkkotenttien keskiarvo 80-89.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: verkkotenttien keskiarvo 90-100% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Marianne Nylund
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti tiedon hankinnassa ja analysoinnissa.
• osaa soveltaa osallistavan tutkimuksen menetelmiä käytännössä.
• osaa analysoida, tulkita ja raportoida TKI-toiminnan tuloksia ja niiden sovellusmahdollisuuksia käytännössä.
• noudattaa hyvän ja vastuullisen tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tutkimusetiikan periaatteita.
• osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita TKI-toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännössä
Osallistavan tutkimuksen menetelmät ja soveltaminen käytännössä
Hyvä tieteellisen käytäntö, tietosuoja, eettisyys ja luotettavuus käytännössä
Avoin tiede ja tutkimus

Menetelmät:
Luentotallenteet
Oppimistehtävät
Työpajatyöskentely
Opintopiirityöskentely
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakson opetus tapahtuu verkossa, jonne on pääsy Diakle-alustan kautta.

Opintojakson ajankohta: 6.3.-19.5.2024

Tehtävien palautuspäivät:

1. oppimistehtävä: 9.4. (Etiikka-tehtävä)

2. oppimistehtävä 19.5. (Analyysitehtävä)

Oppimateriaalit

Heikkilä (2014). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Nummenmaa, Holopainen, & Pulkkinen (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi.
Valli, R., Aaltola, J., Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus

Diaklessa oleva materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely oman aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyössä käytettyihin menetelmiin liittyvä kysely on tehtävä 13.3. mennessä.

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Myöhässä palautettavien tehtävien palautuspäivät menevät Diakin rästitenttipäivien mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Aloitusinfo: 2 tuntia
Opintopiirityöskentely: 6 tuntia
Työpajatyöskentely: 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 124 tuntia

Sisällön jaksotus

Aloitusinfo on pakollinen.

Orientaatioluennon jälkeen työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että opiskelijoista koostuvissa opintopiireissä. Opintopiireissä valmistellut tuotokset esitellään ja käydään läpi työpajassa, jossa on mukana opintojakson lehtori.

Opiskelijat tuottavat itsenäisesti kaksi omaan opinnäytetyöhön liittyvää tehtävää, joiden palautuspäivät sijoittuvat hutikuulle ja toukokuulle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

Diakin yleiset arviointikriteerit (YAMK).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#ba5d9f7a

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Eija Nieminen
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• jäsentää ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin sekä oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä ajankohtaisessa tilanteessa
• analysoida ammattietiikan, kontekstuaalisen etiikan sekä kontekstuaalisen teologian ajankohtaisia virtauksia
• soveltaa kristinuskon ajankohtaistavan tulkinnan menetelmiä sosiaalieettisesti haastavissa kysymyksissä (ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja ekososiaalisuus)
• arvioida uskontoa ja yhteisöllisyyttä koskevaa keskustelua ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista
• jäsentää arvo- ja missiolähtöistä päätöksentekoa ja osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Sisältö

• Ihmisarvo, ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisessa muutoksessa
• Ammattietiikan, kontekstuaalisen etiikan ja kontekstuaalisen teologian ajankohtaiset virtaukset
• Kristinuskon ajankohtaistavan tulkinnan menetelmät ja sosiaalieettiset haasteet (ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys)
• Uskontoa ja yhteisöllisyyttä koskevan keskustelun kriittinen arviointi ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista
• Arvo- ja missiolähtöinen päätöksenteko ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistuminen

Opetusmenetelmät

- Osallistuva työskentely lähijaksoilla (kaksi Zoom-päivää)
- Kirjallisuuteen perehtyminen
- Ennakkotehtävä, yhteen laajahkoon tekstiin tutustuminen
- Eetiikkatekstiin perustuva tehtävä
- Kokoava essee

Aika ja paikka

Kaksi opetuspäivää Zoomissa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuudessa on runsaasti valinnaisuutta. Ennakkotehtävää varten sinun tulee valita tutustuttavaksesi yksi kirja listalta, joka julkaistaan tässä ja Diaklessa hyvissä ajoin ennen toteutuksen alkamista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tiedustele vaihtoehtoisen suorituksen mahdollisuutta painavista syistä toteutuksen vastuulehtorilta Ville Päivänsalolta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävien tulee olla palautettuina Diaklessa mainittuihin määräpäiviin mennessä, kokoavan eseen tapauksessa toteutuksen loppuun mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on tarpeen varata hyvin riittävästi aikaa jo ennakkotehtävän tekemiseen ja ennen kaikkea kokoavan esseen kirjoittamiseen. Aikaan sidottua opetusta opintojaksolla ei puolestaan ole sen kahden etäopetuspäivän lisäksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä toteutuksella ei ole ryhmätyötä merkittyjen opetusajankohtien ulkopuolella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti kokoavan esseen perusteella. Arviointikriteerit ilmoitetaan Diakle-alaustalla. Kokoavan esseen myöhästyminen laskee arvosanaa tutkintosäännön mukaan yhdellä numerolla. Myös muiden tehtävien myöhästyminen, ellei asiasta ole perustellusti sovittu vastuulehtorin kanssa, voi vaikuttaa arvosanaa alentavasti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 24.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Tiina Ikonen
Ryhmät
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja analysoida uskonnon ja katsomusten merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa ja ammatillisessa toiminnassa
• analysoida ja kehittää työkäytäntöjä moniuskontoisessa ympäristöissä
• soveltaa uskontodialogin periaatteita uskontokeskustelussa
• toimia uskontoasiantuntijana moniarvoisessa yhteiskunnassa
• analysoida ja arvioida islamin teologisia lähtökohtia ja käytäntöjä keskeisillä vuoropuheluun ja ammatilliseen toimintaan vaikuttavilla osa-alueilla
• informoida uskonnoista ja niiden erityispiirteistä sekä arvioida uskonnosta julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja ja raportteja omaa katsomuksellista taustaa vasten

Sisältö

• Uskonnon ja katsomusten rooli ja asema julkisuudessa ja eri ammattialoilla
• Uskontolukutaidon ja uskontodialogin keskeiset käsitteet, asiantuntijuus ja soveltamisalueet
• Islamin itseymmärrys ja sen merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa
• Uskontolähtöiset ja katsomukselliset kysymykset uutisvirrassa ja asiantuntijatyössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdesta verkko-opetuspäivästä (11.9. ja 20.11.) ja kolmesta kirjallisesta oppimistehtävästä, joista ensimmäinen tehdään ennen ensimmäistä opetuspäivää, toinen opetuspäivien välissä ja kolmas jälkimmäisen opetuspäivän jälkeen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Opetuspäiviä on kaksi: 11.9.2024 ja 20.11.2024.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla on kaikille yhteistä kirjallisuutta ja videomateriaalia. Lisäksi osallistujat valitsevat kirjallisuutta oman oppimistehtävän aihealueen mukaan. Oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan Diaklessa. Opintojakson kirjallisuus on saatavilla sähköisinä julkaisuina.

Ennakkomateriaalina on teos Monien uskontojen ja katsomusten Suomi (2017) Toim. R. Illman, K. Ketola, R. Lavio & J. Sohlberg. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. Helsinki: Kirkon tutkimuskeskus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin tai uskontolukutaidon merkitykseen erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä. Osallistujilla on mahdollisuus suunnata opintojaan omien tavoitteiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosanan pohjana on oppimistehtävän 2 arvosana. Oppimistehtävän 2 arvioinnissa kiinnitetään huomiota kurssin oppimismateriaalien käyttöön, aiheen käsittelyn oivaltavuuteen ja esiin nostettujen kysymysten pohdintaan sekä esseen rakenteelliseen ja kielelliseen selkeyteen.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (1-3) palauttamista määräaikaan mennessä. Hyvin tehdyt oppimistehtävät 1 ja 3 voivat nostaa opintojakson kokonaisarvosanaa.

https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 19.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Marianne Nylund
 • Varpu Wiens
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Tavoitteet
Opiskelija
• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.
• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa.
• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.
• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
– osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Opintojakson oppimistehtävät kytketään opinnäyteyöhön.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on linkitetty ja julkaistu opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 2 op, joka vastaa työmäärältään 53 tuntia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.