Siirry suoraan sisältöön

AOS01VS22DIAK-TERMO Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I (2 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0102Y21S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen

Opettaja

  • Arja Koski
  • Arja Suikkala

Ryhmät

  • Y53termo
    Y53termo
  • 13.04.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
  • 17.05.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
  • 30.05.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Syyslukukausi 2022

1. Itseohjautuvan oppimisen itsearviointi (Self-Rating Scale for Self-Directed Learning (SRSSDL) Tool
2. Lukukausivastaavan ryhmätapaamiset
3. Itsenäinen työskentely: esittelyvideon tekeminen itsestä ja oma kehittymissuunnitelma
4. Pienryhmän vertaismentorointitapaamiset (3 krt 2t)
5. Opintojakson materiaalien opiskelu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa, Diakin sähköisellä oppimisalustalla (Diaklessa) ajalla 17.8. - 23.11.2022

ja ohjausta on seuraavasti lukujärjestyksen mukaisesti:
17.8. klo 15.00-18.00
18.8. klo 15.00-17.00
25.8. klo 15.00-16.00
8.9. klo 15.00-16.30
29.9. klo 16.15-18.30
19.10. klo 16.15-17.15
23.11. klo 16.30-17.15

Oppimateriaalit

Dijkman, B., Mikkonen, I., Roodbol, P. 2019. Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competences Framework. Springer International Publishing. 10.1007/978-3-319-976

Nummela O., Juujärvi S., Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Serviceä in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Alumnipaneeli
Vertaismentorointiryhmät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syksyllä 2022 opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 26,7 tuntia = 53 tuntia.

Sisällön jaksotus

Koko opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisällöt ja työskentely opintojaksossa

Syksyn 2022 työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen kehittymisen tarpeiden, vahvuuksien ja painopistealueiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen ja oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen oppijana vahvistaa sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Ryhmässä toteutuva vertaismentorointi tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja oppimista.
Asiantuntijuus, asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- tehnyt itseohjautuvan oppimisen itsearvioinnin
- tehnyt esittelyvideon itsestä ja tutustunut opiskelijakollegoiden videoihin sekä käynyt keskustelua vertaisryhmässä
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman
- työskennellyt pienryhmän vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia)
- opiskellut opintojakson materiaalin

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty kun opiskelija ei olet tehnyt pyydettyjä tehtäviä: osallistunut online-tapaamisiin, tehnyt esittelyvideota, tehnyt henkilökohtaista kehittämissuunnitelmaa, osallistunut vertaismentorointiryhmään eikä opiskellut pyydettyjä materiaaleja