Siirry suoraan sisältöön

HAR7HK23HKI-SHD Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: HAR7015A20S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

  • Virve Valkeavuori
  • Hanna Dombret
  • Pirkko Natri

Ryhmät

  • A49shd
    A49shd
  • 20.03.2023 08:30 - 11:30, HAR7 / Välireflektio
  • 08.05.2023 12:00 - 15:00, HAR7 / Loppureflektio

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa havainnoida, ottaa puheeksi ja dokumentoida eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden elämäntilannetta ja hyvinvointia sekä terveyttä kuormittavia ja edistäviä tekijöitä
• osaa toimia erityistä tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien terveyden ylläpitäjänä, edistäjänä ja asianajajana
• osaa tuoda esille sielunhoidon ja hengellisen hoitotyön merkitystä työyhteisössä ja hoitotyössä
• arvioi ja syventää omaa kasvuaan sielunhoitajana ja hengellisen työn tekijänä hoitotyössä
• osaa käyttää ja kehittää asiakkaan ja hänen läheistensä voimavaroja, osallisuutta ja hengellistä hyvinvointia vahvistavia auttamismenetelmiä hoitotyössä
• osaa kehittää näyttöön perustuvia hoitotyön ja diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta terveydenedistämistyössä
• osaa hyödyntää asiantuntijan tehtävässä käytettäviä terveysteknologian välineitä ja sovelluksia asiakaslähtöisesti ja analysoida käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
• osaa arvioida ja syventää hengellisen työn tekijänä ja diakonisen hoitotyön asiantuntijana kehittymistään monialaisissa työryhmissä, työyhteisössä ja verkostoissa
• arvioi ja kehittää omaa ammattieettistä toimintaansa hoito- ja diakoniatyön periaatteiden mukaan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelusta voidaan tehdä osa-ahotointi ts. hyväksiluku sairaanhoitajatutkinnon tai vastaavaan sh-tutkintoon johtavien korkeakouluopintojen perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus- harjoittelussa (HAR7,15 op) syvennetään DIH (4op) ja HOE02 (4 op) - opinnoissa hankittua osaamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus on 15 opintopistettä. Yksi opintopiste on 27 tuntia.

Esitietovaatimukset

Terveysalan koulutuksessa 2. lukukauden harjoitteluun ja sen jälkeisiin harjoitteluihin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut Turvallinen lääkehoito ja -laskenta (LÄÄ01) -opintojakson hyväksytysti ja ennen seuraavia harjoitteluja niihin sisällöllisesti liittyvät lääkehoidon ja lääkelaskut hyväksytysti.

Suositellaan, että HOE02 kliininen asiantuntijuus, simulaatiot on aloitettu/suoritettu ennen HAR7 aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot
Harjoittelusta 4 op lasketaan osaksi kirkollisia opintoja.

Lisätiedot

Harjoittelusta 3 op lasketaan osaksi kirkollisia opintoja.

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa havainnoida, ottaa puheeksi ja dokumentoida eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden elämäntilannetta ja hyvinvointia sekä terveyttä kuormittavia ja edistäviä tekijöitä
• osaa toimia erityistä tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien terveyden ylläpitäjänä, edistäjänä ja asianajajana
• osaa tuoda esille sielunhoidon ja hengellisen hoitotyön merkitystä työyhteisössä ja hoitotyössä
• arvioi ja syventää omaa kasvuaan sielunhoitajana ja hengellisen työn tekijänä hoitotyössä
• osaa käyttää ja kehittää asiakkaan ja hänen läheistensä voimavaroja, osallisuutta ja hengellistä hyvinvointia vahvistavia auttamismenetelmiä hoitotyössä
• osaa kehittää näyttöön perustuvia hoitotyön ja diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta terveydenedistämistyössä
• osaa hyödyntää asiantuntijan tehtävässä käytettäviä terveysteknologian välineitä ja sovelluksia asiakaslähtöisesti ja analysoida käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
• osaa arvioida ja syventää hengellisen työn tekijänä ja diakonisen hoitotyön asiantuntijana kehittymistään monialaisissa työryhmissä, työyhteisössä ja verkostoissa
• arvioi ja kehittää omaa ammattieettistä toimintaansa hoito- ja diakoniatyön periaatteiden mukaan

Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoon ja laatii ensimmäisen harjoitteluviikon aikana yhdessä harjoitteluohjaajan kanssa harjoittelun henkilökohtaiset tavoitteet. Harjoittelun henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan harjoittelun yleisten tavoitteiden pohjalta ja lähettää hyväksyttäväksi harjoittelun ohjaavalle opettajalle.

Harjoittelun aikana - yleensä harjoittelun loppupuolella - pidetään harjoittelun arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja harjoittelusta vastaava opettaja. Harjoittelun päätyttyä opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäreflektioon.

Harjoittelusta kirjataan suoritusmerkintä, kun harjoittelu on arvioitu hyväksytyksi, opiskelija on palauttanut harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeen, jossa on sekä opiskelijan itsearviointi että harjoittelun ohjaajan antama arviointi. Arviointilomakkeen liitteenä tulee olla toteutunut/harjoittelun ohjaajan hyväksymä työvuorotaulukko.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty