Siirry suoraan sisältöön

KHO11MK23HKI-SHD/TH Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: KHO1102A20S-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Elina Pettinen

Ryhmät

 • A54shd
  A54shd
 • A54th
  A54th
 • 09.03.2023 14:00 - 15:30, KHO11 / Pienryhmätyöskentely (ryhmä B) pakollinen
 • 10.03.2023 12:45 - 14:15, KHO11 / Pienryhmätyöskentely (ryhmä A) pakollinen
 • 29.03.2023 12:30 - 15:30, KHO11 / Luento
 • 04.04.2023 08:00 - 09:00, KHO11 / Verkkotentti auki klo 8-23

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää hoitotyön kansallisen päätöksentekoprosessin ja hoitosuunnitelman laadinnan perusteet
- ymmärtää monitieteisen tietoperustan tarpeen päätöksenteossa
- tietää potilasasiakirjan laatimisen ja käsittelyn perusteet
- tietää näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja merkityksen hoidossa
- tietää opiskelija -vastuunsa kirjaamisesta

Sisältö

- hoitotyön päätöksenteon prosessi ja hoitosuunnitelma
- päätöksenteon monitieteinen teoriaperusta
- potilasasiakirjat, laatiminen ja käsittely
- rakenteinen hoitokertomustieto
- Finn-CC -luokituskokonaisuus
- näyttöön perustuva toiminta ja hoidon laatu
- opiskelijan vastuu potilasasiakirjoihin kirjaamisessa

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

•Opiskelija osaa selittää hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheet ja antaa esimerkkejä kirjaamisesta.

•Opiskelija osaa selittää potilasasiakirjan laadinnan perusteet potilaan tiedonsaannin ja oikeusturvan näkökulmista.

•Opiskelija osaa selittää potilasasiakirjan laadinnan, salassapidon, luovuttamisen, korjaamisen ja tarkastusoikeuden ammattinsa ja tehtävänsä sekä velvoittavuuden näkökulmasta.

•Opiskelija tunnistaa hoitotieteen keskeiset käsitteet (ihminen, terveys, ympäristö, hoitotyön toiminnot) ja näiden merkityksen hoitotyön dokumentoinnissa.

•Opiskelija tietää näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat hoitotyössä.•hoitotyön päätöksenteon prosessi ja hoitosuunnitelma
•rakenteinen hoitokertomustieto ja FinCC-luokituskokonaisuus
•päätöksenteon monitieteinen teoriaperusta
•potilasasiakirjat, laatiminen ja käsittely
•näyttöön perustuva toiminta ja hoidon laatu
•opiskelijan vastuu potilasasiakirjoihin kirjaamisessa


Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, kirjallisesta tehtävästä (hoitosuunnitelman laadinta,
kirjaamistehtävä), Oppiportin verkkokursseista sekä verkkotentistä.

Oppimateriaalit

- Liljamo, P., Kinnunen, U.-M., & Ensio, A. (2012). FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas 4.0
Saatavilla: http://fincc.fi/

- Valviran verkkosivut, potilasasiakirjat

- Asiakastietolaki (voimaan 1.11.2021)

- L1050/2018 Tietosuojalaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050.

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/ 679) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

- L785/1992. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Saatavilla www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

- L621/1999.Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.
Saatavilla www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

- Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle (2012). (Sosiaali-ja terveysministeriönjulkaisuja 2012:4). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3337-8

- 1088/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä. (kirjaaminen)
Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101088

- 298/2009 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298

- Iivanainen, A. & Syväoja, P. (2016). Hoida ja kirjaa. Helsinki: Tammi. Rakenteinen kirjaaminen hoitotyön prosessin mukaan. Saatavuus Diakin kirjastoissa.

- THL:n nettivut: Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla, terveydenhuollon kirjaamisohjeet & Potilastiedon kirjaamisen yleisopas (https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY)

- Kuusisto, A., Asikainen, P., Saranto, K. 2014. Hoitotyön yhteenveto potilaan hoidon jatkuvuuden turvaajana erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Hoitotiede, 26(4), 310-321.

- Duodecim, Oppiportti, verkkokurssit: Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät verkkokurssit sekä Johdatus potilasturvallisuuteen ja Hoitosuunnitelma ja hoidon linjaukset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä(vaihtoehtoinen suoritustapa, testi/ ahot-testi). Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Mikäli testi on hylätty, osallistuu opiskelija ko. opintojaksolle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op eli 53 tuntia.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti: hylätty/ 1-5.
Kirjaamistehtävä: täydennettävä-hyväksytty.
Oppiportin verkkokurssien suorittaminen.

Arviointiasteikko

0-5