Siirry suoraan sisältöön

MIE01MS22HKI Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIE0105A20S-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Taina Heino
  • Marianne Neuvonen

Ryhmät

  • A50sos
    A50sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, pienryhmätyöskentely, tutustuminen teemaan liittyvään näyttelyyn, osallistavat opetusmenetelmät.
Opintojaksolla on kaksi oppimistehtävää:
1) Pienryhmissä tehtävä palvelujärjestelmä- tehtävä
2) Kirjatentti/ essee- tehtävä yksilötehtävänä

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti, lähiopetus DIAK/ Kalasataman kampus, tutustumiskäynti Helsingin kaupunginmuseo, pienryhmien työskentely pienryhmien oman sopimuksen mukaisesti. Verkkotentti opintojakson lopussa / vaihtoehtoisesti essee.

Oppimateriaalit

Tentissä/esseessä suoritettava oppimateriaali Diakle-oppimisalustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusintatentit lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ov= 27 h opiskelijan työnä

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa yhteisellä orientaatiolla ja luento-opetuskerroilla, jotka toteutuvat lähiopetuksena Kalasataman kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.
Opiskelijat tekevät pienryhmissä palvelujärjestelmään liittyvän tehtävän, joka käsitellään yhteisesti osallistavien opetusmenetelmien avulla lähiopetuksessa. Tiimit suunnittelevat ja toteuttavat tehtävän aikataulujen puitteissa sopimallaan tavalla.
Opintojakson lopuksi joko verkkotentti tai vaihtoehtoisesti essee opintojakson kirjallisuudesta sekä luennoista.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti/ essee arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Arviointikriteerit
Palvelujärjestelmä- oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/ täydennettävä.
Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu molempien tehtävien perusteella, arviointiasteikko 1-5.

Arviointiasteikko

0-5