Siirry suoraan sisältöön

PERMS22OUL Perhetyö ja lastensuojelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: PER0005A20S-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

  • Tarja Tuovinen-Kakko
  • Sirpa Salmela

Ryhmät

  • I52sosd
    I52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kasvuolojen merkityksen suojaavana- ja riskitekijänä
- tuntee lapsi- ja perhetyön sekä lastensuojelun keskeisimmät toimintaympäristöt ja toimijat
- tuntee keskeisen lapsi- ja perhetyötä sekä lastensuojelua ohjaavan ja velvoittavan lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- tuntee perhetyön asiakasprosessin ja lastensuojeluprosessin
- osaa dokumentoida asiakasprosessin ja lastensuojeluprosessin

Sisältö

- kasvuolojen suojaavat tekijät ja riskitekijät
- lapsi- ja perhetyön sekä lastensuojelun toimintaympäristöt
- lapsi- ja perhetyötä sekä lastensuojelua koskeva lainsäädäntö
- suunnitelmallinen ja osallistava dokumentointi

Opetusmenetelmät

Luennot, seminaari/vierailevat luennoitsijat, menetelmätori, kirjallinen paritehtävä

Opintosuorituksen kuvaus

Opintojakso muodostuu tavoitteiden kannalta keskeisten sisältöalueiden luennoista, menetelmätorista, jonka opiskelijatiimit toteuttavat sekä paritehtävästä.

Paritehtävässä opiskelijat syventyvät case-tehtävän avulla lapsiperheiden asiakasprosessin ja lastensuojeluprosessin etenemiseen ja perhetyön merkitykseen niiden osana. Paritehtävässä on kolme osiota, joista yksi on kaikille yhteinen ja yksi vaihtoehtoinen osio.

Menetelmätorilla tiimit esittelevät (toiminnallisesti toteutettuna) erilaisia perhetyössä ja lastensuojelussa käytettäviä menetelmiä/välineitä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Diaklesta.

Lainsäädännön osalta keskeisiä ovat sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA, sovitaan aina etukäteen:

Opiskelija, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta, voivat korvata paritehtävän testillä, joka tehdään opintojakson aikana.
Tästä sovitaan aina erikseen opintojakson vastaavan kanssa opintojakson alussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat voivat hyödyntää tehtävien tekemisessä työelämäyhteistyötahoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Paritehtävä palautetaan opintojakson lopussa. Vaihtoehtoinen testi suoritetaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 h / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähi- ja etäopetusta, joka jaksottuu koko ajanjaksolle. Opintojakson lopussa opiskelijat toteuttavat menetelmätorin. Paritehtävän palautus opintojakson lopussa.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT, noudatetaan ahot-ohjeita ja opiskelija osallistuu etukäteen järjestettävään AHOT-infoon.

AHOT-hakemuksessa opiskelijan tulee osoittaa, että hän hallitsee lapsiperheiden asiakasprosessin ja lastensuojeluprosessin etenemisen ja perhetyön merkityksen niiden osana.
Sekä osaa hyödyntää erilaisia perhetyössä ja lastensuojelussa käytettäviä menetelmiä/välineitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen osaamisen kriteerejä. https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Tarkempi kuvaus arvioinnin perusteista:
- opiskelija ymmärtää kasvuolojen merkityksen suojaavat- ja riskitekijät
- opiskelija tuntee sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain keskeiset sisällöt ja osaa soveltaa niitä
- opiskelija tuntee perhetyön prosessin ja lastensuojeluprosessin
- opiskelija ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsi- ja perhetyössä
- opiskelija ymmärtää perhetyön osana varhaista, ennaltaehkäisevää tukea ja lastensuojeluprosessia
- opiskelija ymmärtää työmenetelmien ja työvälineiden tavoitteellisen käytön asiakastyössä
- opiskelija ymmärtää suunnitelmallisen ja osallistavan dokumentoinnin merkityksen perhetyössä ja lastensuojelussa

Arviointi pohjautuu paritehtävän arvosanaan sekä hyväksyttyyn menetelmätorille tehtävien menetelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointiasteikko

0-5