Siirry suoraan sisältöön

PUV01PS22TKU Puhevammaisuutta aiheuttavat sairaudet ja vammat (5 op)

Toteutuksen tunnus: PUV0105A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

  • Sonja Heinonen
  • Veera Kuusela

Ryhmät

  • G49vip
    G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee yleisimmät puhevammaisuutta aiheuttavat sairaudet ja vammat
- ymmärtää sairauksien ja vammojen vaikutukset kommunikointiin
- ymmärtää asiakkaiden yksilöllisyyden kohtaamisessa
- tuntee tulkin roolin ja eettisen päätöksenteon taustat puhevammaisten tulkkauksessa
- tuntee puhevammaisten asiakkaiden elinympäristöt

Sisältö

- liikunta-, kehitys- ja aivovammat, kehitykselliset kielihäiriöt, neurologiset sairaudet, traumaperäiset häiriöt, autismin kirjo, AVH
- ilmaisukieliryhmä, tukikieliryhmä, korvaavan kielen ryhmä
- asiakkaiden kognitiiviset taidot, kosketus, katsekontakti
- avustaminen, ammattieettiset ohjeet
- sidosryhmät, toimintaympäristöt, kuntoutus, moniammatillinen työryhmä

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, kokemuspuhujat, asiantuntijavierailu ja opintokäynnit. Kokemuspuhujien vierailuiden, opintokäyntien ja asiantuntijavierailuiden läsnäolovelvollisuus on 100%.

Oppimateriaalit

LibGuides linkki:

Suositeltava kirjallisuus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aluksi opiskelijat keskittyvät puhevammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin ja vammoihin luentojen kautta. Luennoilla pohditaan sairauksien ja vammojen vaikutusta tulkkauksen käytäntöihin ja etiikkaan. Aihe syventyy kokemuspuhujien kautta. Opintojakso jatkuu opintokäynneillä ja oppimistehtävien tekemisellä. Avustamiseen tutustutaan kokeilemalla liikkumisen ja muita eri apuvälineitä. Katsekontaktin ja fyysisen koskettamisen merkitystä tulkkauksessa opitaan harjoittelemalla. Tulkkauksen ja avustamisen suhdetta ja etiikkaa tarkastellaan asiantuntijavierailun ja oppimistehtävien kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5