Siirry suoraan sisältöön

PUV02PS22TKU Tulkkaustilanneosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: PUV0205A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 28.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

  • Sonja Heinonen
  • Sanna Kirjonen

Ryhmät

  • G49vip
    G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tulkkaustilanteen osatekijät
- osaa analysoida tulkkaustilanteita
- osaa arvioida omaa toimintaansa puhevammaisten tulkkina
- tuntee paritulkkauksen menetelmät ja osaa toimia yhteistyössä tulkkaustilanteissa
- osaa perehdyttää asiakkaan tulkkauspalvelun käyttöön ja tulkin asiakkaan kommunikointiin

Sisältö

- valmistautuminen, tulkkaus, tilanteen päättäminen
- fyysiset tekijät, vuorovaikutus, tulkkausratkaisut, tulkin toiminta, asiakkaan kommunikointimenetelmä
- eettisyys, salassapitovelvollisuus , itsereflektointi
- paritulkkaus, yhteistyötaidot, avustajat
- tulkkauspalvelujärjestelmä

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimispäiväkirja ja tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelijat harjoittelevat tarkastelemaan tulkkaustilannetta monipuolisesti oppimistehtävien kautta. Opintojakso rakentuu lähiopetuksen, harjoitusten ja oppimistehtävien varaan. Lähiopetuksen teemoja ovat etiikka, oman toiminnan reflektointi ja salassapitovelvollisuus. Opintojakson aikana opiskelija oppii näkemään valmistautumisen merkityksen ja oppii valmistautumisen eri menetelmiä. Opintojakson päätteeksi tutustutaan asiakkaan tulkkauspalvelun käyttöön perehdyttämiseen tarkoitettuun materiaaliin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5