Siirry suoraan sisältöön

TUSVK23DIAK-SOSVA Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUS0005Y21S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Marianne Nylund
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala

Ryhmät

 • Y53sosva
  Y53sosva
 • 03.05.2023 15:00 - 17:00, TUS / Työpaja
 • 04.05.2023 15:00 - 17:00, TUS / Työpaja
 • 10.05.2023 15:00 - 17:00, TUS / Työpaja
 • 11.05.2023 15:00 - 17:00, TUS / Työpaja

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti tiedon hankinnassa ja analysoinnissa.
• osaa soveltaa osallistavan tutkimuksen menetelmiä käytännössä.
• osaa analysoida, tulkita ja raportoida TKI-toiminnan tuloksia ja niiden sovellusmahdollisuuksia käytännössä.
• noudattaa hyvän ja vastuullisen tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tutkimusetiikan periaatteita.
• osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita TKI-toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännössä
Osallistavan tutkimuksen menetelmät ja soveltaminen käytännössä
Hyvä tieteellisen käytäntö, tietosuoja, eettisyys ja luotettavuus käytännössä
Avoin tiede ja tutkimus

Menetelmät:
Luentotallenteet
Oppimistehtävät
Työpajatyöskentely
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 2.3. ja päättyy 14.5.2022
Verkko-opetus (Diakle)
Työpajat 3. tai 4.5. klo 15-17 ja 10. tai 11.5. klo 15-17 (opiskelija osallistuu kahteen työpajaan opettajien tekemän ryhmäjaon mukaisesti)

Oppimateriaalit

Heikkilä (2014). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Nummenmaa, Holopainen, & Pulkkinen (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi.
Valli, R., Aaltola, J., Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus

Diaklessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely oman aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyössä käytettyihin menetelmiin liittyvä kysely 12.3. mennessä

1. oppimistehtävän palautus 16.4.2023 mennessä.

Työpajat 3. tai 4.5. klo 15-17 ja 10. tai 11.5. klo 15-17 (opettajat tekevät ryhmäjaon 12.3. päättyvän kyselyn perusteella).

2. oppimistehtävän palautus 14.5.2023 mennessä.

Oppimistehtävien uusintamahdollisuudet Diakin rästipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 2.3. 2023 klo 17-18 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 12.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Aloitusinfo 1 tunti
Työpajatyöskentely 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 130 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo 2.3. 2023 klo 17-18 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 12.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin yleiset arviointikriteerit (YAMK).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#ba5d9f7a

Arviointiasteikko

0-5