Siirry suoraan sisältöön

TUV07MS22DIAK Tulkkaus 4 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUV0705A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

  • Paula Trentecuisse
  • Katja Heinämäki

Ryhmät

  • A49astu
    A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää sujuvasti konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena vaativissa tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää simultaanitulkkauksen menetelmiä perustasolla
- osaa soveltaa prima vista -tulkkauksen menetelmiä
- osaa soveltaa eri tulkkausmenetelmiä maahanmuuttoon liittyvissä tilanteissa sekä analysoida ja kehittää omaa suoritustaan
- osaa eritellä maahanmuuttoalan ammattilaisten tehtävät ja toimii asiantuntijatiimin jäsenenä
- tunnistaa maahanmuuttoalaan liittyvien tulkkaustilanteiden erityispiirteitä

Sisältö

- vaativa konsekutiivitulkkaus
- simultaanitulkkauksen perusteet
- vaativa prima vista -tulkkaus
- tulkkaus maahanmuuttoasioissa
- ammattitaidon kehittäminen
- maahanmuuttoalan ammattilaisten tehtävät ja asiantuntijayhteistyö sekä maahanmuuttoalan erityiskysymykset

Opetusmenetelmät

- Simultaani- ja prima vista -tekniikkaan opastaminen lyhyellä teoriaosuudella.
- Konsekutiivi- ja kuiskaustulkkausharjoitukset tunnilla.
- Yhteinen keskustelu ja suoritusten reflektointi.
- Yhteinen harjoitus kirkon alan opiskelijoiden kanssa.
- Jakson lopulla yksi suurempi simulaatio.
- Opiskelijoiden itsenäinen harjoittelu ja tehtävät.

Aika ja paikka

- Syksy 2022: tulkkausharjoitukset verkossa etäjaksoilla ja kontaktiopetuksena kampusviikoilla.

Oppimateriaalit

- Esim. Migrin julkaisemat esitteet ja ohjeet.
- Haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen -kurssin materiaali soveltuvin osin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Harjoittelu opetustunneilla ja itsenäisesti.
- Valmistautuminen harjoituksiin.
- 5 oppimistehtävää, joista yksi ryhmätehtävänä.

Sisällön jaksotus

- Koko syyslukukausi.

Esitietovaatimukset

Edeltävät TUV-opintojaksot oltava suoritettu, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytyn suorituksen saaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa. Opetusta varten on oltava toimivat IT-laitteet ja toimiva internet-yhteys. Myös kameran käyttömahdollisuus sekä hyvät kuulokkeet ja mikrofoni ovat edellytyksenä etänä pidettävien harjoitusten onnistumiselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointiin vaikuttavat oppimistehtävien lisäksi osallistumisaktiivisuus kontaktiopetuksessa. Arvioinnissa sovelletaan Diakin yleisiä osaamiskriteerejä (loppuvaiheen opiskelijat).

Arviointiasteikko

0-5