Siirry suoraan sisältöön

VammaisuusLaajuus (2 op)

Tunnus: YHT3002A20S

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Janita Laine-Ahola
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • HKI-S23sos
  HKI-S23sos
 • HKI-K24shd
  HKI-K24shd
 • HKI-S24sosvaka
  HKI-S24sosvaka
 • Diak
  Diak yhteinen
 • HKI-K24th
  HKI-K24th
 • HKI-K24sh
  HKI-K24sh
 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • I50shd
  I50shd
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.


Opintosuorituksen kuvaus:

- Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
- Orientaatio- ja luentotallenne jakson alussa.
- 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista. 2) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoiset 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Karjalainen A. & Koivunen T. (2023). "Näe minut", kuinka kohdata kehitysvammainen ja autisminkirjon henkilö terveydenhuollon vastaanotolla. [Video].

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opintojaksolla ei ole rästioikeutta: opiskelija ilmoittautuu uudelleen opintojaksolle ja suorittaa koko jakson uudelleen.

Sisällön jaksotus

- Orientaatiotallenteella annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
- Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Orientaation jälkeen opiskelija perehtyy luentotallenteeseen sekä opiskelumateriaalipakettiin.
- Tämän jälkeen opiskelija pääse suorittamaan kirjallista oppimistehtävää ohjeiden mukaisesti.
- Kirjallisen oppimistehtävän jälkeen opiskelija saa pääsyn oppimista arvioivaan testiin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Kesätoteutuksella ei järjestetä ohjaustuokioita.


Väyläopiskelijan on mahdollista saada opintojaksolta numeerinen arviointi perustellusta syystä. Opiskelijan tulee sopia tästä opintojakson opettajan kanssa hyvissä ajoin.
Numeerinen arvosana määräytyy ensimmäisestä läpi menneestä testistä saadun pistemäärän mukaisesti. Diakin tutkintosäännön mukaan arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.
Arviointiasteikko:

K5: 19-20 p.
H4: 17-18 p.
H3: 16 p.
T2: 15 p.
T1: 14 p.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty: Opintojakson suorittaminen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

- Orientaatio- ja luentotallenteen kuunteleminen.
- Suoritettavaan opiskelumateriaaliin perehtyminen.
- Kirjallinen tehtävä "Keskustelua vammaisuudesta" (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta. Opiskelijat kommentoivat toistensa tekstejä.
- Osaamista arvioiva verkkotesti (hyv - hyl): Testistä on saatava vähintään 14/20 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.


Opintosuorituksen kuvaus:

- Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
- Orientaatio- ja luentotallenne jakson alussa.
- 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista. 2) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoiset 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Karjalainen A. & Koivunen T. (2023). "Näe minut", kuinka kohdata kehitysvammainen ja autisminkirjon henkilö terveydenhuollon vastaanotolla. [Video].

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opintojaksolla ei ole rästioikeutta: opiskelija ilmoittautuu uudelleen opintojaksolle ja suorittaa koko jakson uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

- Orientaatiotallenteella annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
- Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Orientaation jälkeen opiskelija perehtyy luentotallenteeseen sekä opiskelumateriaalipakettiin.
- Tämän jälkeen opiskelija pääse suorittamaan kirjallista oppimistehtävää ohjeiden mukaisesti.
- Kirjallisen oppimistehtävän jälkeen opiskelija saa pääsyn oppimista arvioivaan testiin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Väyläopiskelijan on mahdollista saada opintojaksolta numeerinen arviointi perustellusta syystä. Opiskelijan tulee sopia tästä opintojakson opettajan kanssa hyvissä ajoin.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty: Opintojakson suorittaminen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

- Orientaatio- ja luentotallenteen kuunteleminen.
- Suoritettavaan opiskelumateriaaliin perehtyminen.
- Kirjallinen tehtävä "Keskustelua vammaisuudesta" (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta. Opiskelijat kommentoivat toistensa tekstejä.
- Osaamista arvioiva verkkotesti (hyv - hyl): Testistä on saatava vähintään 14/20 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

04.04.2024 - 14.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Janita Laine-Ahola
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.


Opintosuorituksen kuvaus:

- Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
- Orientaatio- ja luentotallenne jakson alussa.
- 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista. 2) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoiset 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Karjalainen A. & Koivunen T. (2023). "Näe minut", kuinka kohdata kehitysvammainen ja autisminkirjon henkilö terveydenhuollon vastaanotolla. [Video].

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

- Orientaatiotallenteella annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
- Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Orientaation jälkeen opiskelija perehtyy luentotallenteeseen sekä opiskelumateriaalipakettiin.
- Tämän jälkeen opiskelija pääse suorittamaan kirjallista oppimistehtävää ohjeiden mukaisesti.
- Kirjallisen oppimistehtävän jälkeen opiskelija saa pääsyn oppimista arvioivaan testiin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Väyläopiskelijan on mahdollista saada opintojaksolta numeerinen arviointi perustellusta syystä. Opiskelijan tulee sopia tästä opintojakson opettajan kanssa hyvissä ajoin.
Numeerinen arvosana määräytyy ensimmäisestä läpi menneestä testistä saadun pistemäärän mukaisesti. Diakin tutkintosäännön mukaan arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.
Arviointiasteikko:

K5: 19-20 p.
H4: 17-18 p.
H3: 16 p.
T2: 15 p.
T1: 14 p.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty: Opintojakson suorittaminen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

- Orientaatio- ja luentotallenteen kuunteleminen.
- Suoritettavaan opiskelumateriaaliin perehtyminen.
- Kirjallinen tehtävä "Keskustelua vammaisuudesta" (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta. Opiskelijat kommentoivat toistensa tekstejä.
- Osaamista arvioiva verkkotesti (hyv - hyl): Testistä on saatava vähintään 14/20 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

13.03.2024 - 16.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Hanna Lamberg

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.


Opintosuorituksen kuvaus:

- Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
- Orientaatio- ja luentotallenne jakson alussa.
- 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista. 2) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoiset 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Karjalainen A. & Koivunen T. (2023). "Näe minut", kuinka kohdata kehitysvammainen ja autisminkirjon henkilö terveydenhuollon vastaanotolla. [Video].

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opintojaksolla ei ole rästioikeutta: opiskelija ilmoittautuu uudelleen opintojaksolle ja suorittaa koko jakson uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

- Orientaatiotallenteella annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
- Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Orientaation jälkeen opiskelija perehtyy luentotallenteeseen sekä opiskelumateriaalipakettiin.
- Tämän jälkeen opiskelija pääse suorittamaan kirjallista oppimistehtävää ohjeiden mukaisesti.
- Kirjallisen oppimistehtävän jälkeen opiskelija saa pääsyn oppimista arvioivaan testiin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.


Väyläopiskelijan on mahdollista saada opintojaksolta numeerinen arviointi perustellusta syystä. Opiskelijan tulee sopia tästä opintojakson opettajan kanssa hyvissä ajoin. Numeerinen arvosana määräytyy ensimmäisestä läpi menneestä testistä saadun pistemäärän mukaisesti. Diakin tutkintosäännön mukaan arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.
Arviointiasteikko:

K5: 19-20 p.
H4: 17-18 p.
H3: 16 p.
T2: 15 p.
T1: 14 p.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty: Opintojakson suorittaminen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

- Orientaatio- ja luentotallenteen kuunteleminen.
- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Kirjallinen tehtävä ´Keskustelua vammaisuudesta´ (hyv/hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta. Opiskelijat kommentoivat toistensa tekstejä.
- Osaamista arvioiva verkkotesti (hyv/hyl): Testistä on saatava vähintään 14/20 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Janita Laine-Ahola
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • HKI-K24sh-lh
  HKI-K24sh-lh
 • F54sos
  F54sos
 • A54sosd
  A54sosd
 • I54sosd
  I54sosd
 • F54sosd
  F54sosd
 • POR-S23th
  POR-S23th
 • HKI-S23sh
  HKI-S23sh
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd
 • OUL-S23sh
  OUL-S23sh
 • A54sosn
  A54sosn
 • POR-S23sh
  POR-S23sh
 • PMK-S23sh
  PMK-S23sh
 • A54sos
  A54sos
 • I54sos
  I54sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.


Opintosuorituksen kuvaus:

- Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
- Orientaatio- ja luentotallenne jakson alussa.
- 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista. 2) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoiset 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Karjalainen A. & Koivunen T. (2023). "Näe minut", kuinka kohdata kehitysvammainen ja autisminkirjon henkilö terveydenhuollon vastaanotolla. [Video].

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opintojaksolla ei ole rästioikeutta: opiskelija ilmoittautuu uudelleen opintojaksolle ja suorittaa koko jakson uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

- Orientaatiotallenteella annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
- Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.
- Orientaation jälkeen opiskelija perehtyy luentotallenteeseen sekä opiskelumateriaalipakettiin.
- Tämän jälkeen opiskelija pääse suorittamaan kirjallista oppimistehtävää ohjeiden mukaisesti.
- Kirjallisen oppimistehtävän jälkeen opiskelija saa pääsyn oppimista arvioivaan testiin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.


Väyläopiskelijan on mahdollista saada opintojaksolta numeerinen arviointi perustellusta syystä. Opiskelijan tulee sopia tästä opintojakson opettajan kanssa hyvissä ajoin. Numeerinen arvosana määräytyy ensimmäisestä läpi menneestä testistä saadun pistemäärän mukaisesti. Diakin tutkintosäännön mukaan arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.
Arviointiasteikko:

K5: 19-20 p.
H4: 17-18 p.
H3: 16 p.
T2: 15 p.
T1: 14 p.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty: Opintojakson suorittaminen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

- Orientaatio- ja luentotallenteen kuunteleminen.
- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Kirjallinen tehtävä ´Keskustelua vammaisuudesta´ (hyv/hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta. Opiskelijat kommentoivat toistensa tekstejä.
- Osaamista arvioiva verkkotesti (hyv/hyl): Testistä on saatava vähintään 14/20 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Janita Laine-Ahola
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • A53sosd
  A53sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E53sosd
  E53sosd
 • A54sh
  A54sh
 • A53sos
  A53sos
 • HKI-S23sosvaka
  HKI-S23sosvaka
 • E53sos
  E53sos
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • I48shd
  I48shd
 • A54th
  A54th
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on vapaaehtoinen verkko-orientaatio ja 1-2 vapaaehtoista ohjausta. Orientaatio tallennetaan.
-Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. 2) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Vapaaehtoinen verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, hän kuuntelee orientaatiosta tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi sekä kirjallinen oppimistehtävä edellyttävät suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuunottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 45 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et palauta kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

- Vapaaehtoinen verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatio tallennetaan.
- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Verkkotesti (Hyv/Hyl): Testin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.
- Kirjallinen tehtävä (Hyv-Hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Mirjami Huuskonen
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso aloitetaan kuuntelemalla orientaatiotallenne, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.
-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. 2) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, oppimistehtävät tehdään jakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso aloitetaan kuuntelemalla orientaatiotallenne Diaklessa, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten.

Verkossa tehtävä testi sekä kirjallinen oppimistehtävä edellyttävät suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 45 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä eräpäivään mennessä, sinut poistetaan kurssin ilmoittautumislistalta. Sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Verkkotesti (1-5/Hyl): Testin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä. Opintojakson arvosana määräytyy verkkotestistä saadun arvosanan perusteella.
- Kirjallinen tehtävä (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

03.04.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus. Itsenäinen opiskelu.

Opintojakso toimii valintakokeena (1. vaihe). Tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuvien pisteytys ja hakuprosessi etenee valintakriteerien mukaisesti.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Aika ja paikka

Opintojakso on suoritettavana avoimen amk:n opintoina 3.4.-12.5.2023.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyvä tentti on suoritettavissa 5.5. klo 8.00- 12.5.2023 klo 23.59.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia työtä (27 t / opintopiste).

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti asteikolla hylätty/ 1-5.

Opintojakso toimii valintakokeena (1. vaihe). Tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuvien pisteytys ja hakuprosessi etenee valintakriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 20.01.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 250

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • F52sos
  F52sos
 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • I52sosd
  I52sosd
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sos
  A52sos
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt:

- vammaisuus ja vammaistyön arvot sekä monialaisuus
- esteettömyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- vammaispolitiikka, vammaispalvelulaki
- ammatillisen kasvun reflektio

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on vapaaehtoinen verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta.
-Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. 2) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana, jotka ovat osallistujille vapaaehtoiset.
Opiskelija suorittaa testin ja kirjallisen tehtävän itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa, jos opiskelija saa testistä hylätyn. Hyväksyttyä testiä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, hän kuuntelee orientaatiosta tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi sekä kirjallinen oppimistehtävä edellyttävät suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuunottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Opintojakson suoritusaika on nähtävillä Diaklessa ja MyDiakin toteutussuunnitelmissa.

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.

Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

- Verkko-orientaatio ja 1-2 vapaaehtoista ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatio tallennetaan.
- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Verkkotesti (1-5/Hyl): Testin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.
- Kirjallinen tehtävä (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

15.12.2022 - 06.02.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A53sha
  A53sha
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • F53sh
  F53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio ja 1-2 vapaaehtoista ohjausta.
-Verkossa tehtävät oppimistehtävät: 1) Osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. 2) Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa ja peilaa omia näkemyksiä vammaisuuden eri teemoista.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.
Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Kirjallinen tehtävä ja verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kaksi kertaa toteutuksen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (27h/ per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, hän kuuntelee orientaatiosta tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi sekä kirjallinen oppimistehtävä edellyttävät suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuunottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

- Verkko-orientaatio ja 1-2 vapaaehtoista ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatio tallennetaan.
- Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto.
- Verkkotesti (1-5/Hyl): Testin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.
- Kirjallinen tehtävä (hyv-hyl): Tehtävä vaatii osoitettujen lähdemateriaalien haltuunottoa, ohjeiden mukaista työskentelyä sekä monipuolista ja asiallista kirjoitusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A52sh
  A52sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A52shd
  A52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta (vapaaehtoisia).
-Verkossa tehtävä oppimistehtävä on osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, kuuntelee hän siitä tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

-Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti, jotka ovat vapaaehtoisia. Orientaatio tallennetaan.
-Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto ja verkkotesti (1-5/Hyl).
-Tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.09.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Roosa Halme
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • A51sosn
  A51sosn
 • E51sosd
  E51sosd
 • E51sos
  E51sos
 • A51sosd
  A51sosd
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt:

- vammaisuus ja vammaistyön arvot sekä monialaisuus
- esteettömyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- vammaispolitiikka, vammaispalvelulaki
- ammatillisen kasvun reflektio

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta (vapaaehtoisia).
-Verkossa tehtävä oppimistehtävä on osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021


Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotesti suoritetaan opintojakson aikana. Testin voi uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, kuuntelee hän siitä tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

-Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti, jotka ovat vapaaehtoisia. Orientaatio tallennetaan.
-Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto ja verkkotesti (1-5/Hyl).
-Tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 18.02.2022

Ajoitus

23.05.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
 • Tarja Isomäki
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt:

- vammaisuus ja vammaistyön arvot sekä monialaisuus
- esteettömyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- vammaispolitiikka, vammaispalvelulaki
- ammatillisen kasvun reflektio

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio, josta tulee luentotallenne Diakleen.
-Verkossa tehtävä oppimistehtävä on osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1
Englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotestin voi suorittaa opintojakson aikana. Testin voi uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste)

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, kuuntelee hän siitä tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson.

Verkossa tehtävä testi edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

-Verkko-orientaatio. Orientaatio tallennetaan.
-Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto ja verkkotesti (1-5/Hyl).
-Tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 21.01.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riitta-Liisa Rotinen
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt:

- vammaisuus ja vammaistyön arvot sekä monialaisuus
- esteettömyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- vammaispolitiikka, vammaispalvelulaki
- ammatillisen kasvun reflektio

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta (vapaaehtoisia).
-Verkossa tehtävä oppimistehtävä on osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotestin voi suorittaa opintojakson aikana. Testin voi uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste)

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, kuuntelee hän siitä tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

-Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti, jotka ovat vapaaehtoisia. Orientaatio tallennetaan.
-Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto ja verkkotesti (1-5/Hyl).
-Tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 22.04.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
 • Hanna Lamberg
Ryhmät
 • F51sh
  F51sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A51sha
  A51sha
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sh
  A51sh
 • I51sh
  I51sh
 • E51sh
  E51sh

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita
- tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja
- osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen.

Sisältö

- vammaisuus
- itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus
- vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vammaispalvelulaki

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt:

- vammaisuus ja vammaistyön arvot sekä monialaisuus
- esteettömyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- vammaispolitiikka, vammaispalvelulaki
- ammatillisen kasvun reflektio

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

- Opiskelija ymmärtää ihmis- ja vammaisuuskäsityksen historia- ja yhteiskuntasidoksisuuden ja on valmis reflektoimaan omaa ihmiskäsitystään ja ammatillista suhdettaan vammaisuuteen.
- Opiskelija tietää vammaisuuden ilmenemismuotoja.
- Opiskelija tuntee vammaispolitiikkaa, vammaistyön muotoja ja sitä ohjaavia arvoja sekä osaa arvioida näiden merkitystä vammaisten henkilöiden osallisuudelle, itsemääräämisoikeudelle sekä toimintakyvyn tukemiselle.

Opintosuorituksen kuvaus:

-Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna ja se tulee suorittaa opintojakson toteutumisaikana.
-Opintojaksolla on verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta (vapaaehtoisia).
-Verkossa tehtävä oppimistehtävä on osaamista arvioita testi, joka edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä.

Aika ja paikka

Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta pidetään lukujärjestyksessä mainittuna aikana.
Opiskelija suorittaa testin itsenäisesti Diaklessa opintojakson päättymispäivään mennessä.

Oppimateriaalit

Aktiivisesti osallinen (2019). YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024. Suomen ev-lut. kirkon julkaisuja 81. Kirkko ja toiminta. (s. 6-8 ja 11-14.) https://evl.fi/documents/1327140/59066443/Aktiivisesti+osallinen+-suomi.pdf/b5d2ce3f-e976-d600-ddb5-405b5560388e?t=1620122343226

Kari, O., Laakso, S., Niskanen, T. & Seppänen M. (2020) 1.painos. Vammaistyön käsikirja. Sanomapro. (s.8-24) + Rinnekoti. (30.6.2017). Rinnekoti työntekijämme kertovat. [Video]. Youtube. https://youtu.be/mXWh7_iCZG8

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen. Yhdenvertaisuus ja erityisyyden huomiointi. Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut (TEPA) -projekti 2012-2017. Savon Vammaisasuntosäätiö, (julkaisun sivut 23-29). https://indd.adobe.com/view/b21beb6f-eedc-4bcd-9d1d-5ea9af9bf1c1

Teittinen, A. (2012). Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa T. Oikarinen & H. Pölkki (toim.) Näkökulmia vammaisuuteen. Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry, (s. 65-74). https://www.finna.fi/Record/fikka.4158343

Vammaispalvelujen käsikirja. Esteettömyys ja saavutettavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus

Vammaispalvelujen käsikirja. Vammaisten ihmisten osallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisten-ihmisten-osallisuus

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Muuttaako medianäkyvyys kokemusta vammaisuudesta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Audio-Areena (2020). Vammaiskultti. [Audio, podcast-jakso]. Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta? Sarjassa Vammaiskultti. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-50299021

Perjantaidokkari. (3.4.2020). 'Rampana rakkauden markkinoilla'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/PvCTHYqbGDM

Kehitysvammaliitto. 'Uudenlaiset ansaintamahdollisuudet '. [Video]. Youtube. https://youtu.be/O83oPcERkXM

Kehitysvammaliitto. 'Monipuolista asumista kehittämässä'. [Video]. Youtube. https://youtu.be/7xEr1
Englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa hopsin mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotestin voi suorittaa opintojakson aikana. Testin voi uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 tuntia työtä (26,7 t per opintopiste)

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-orientaatiolla, jossa annetaan tarkennettu ohjeistus kurssin suorittamista varten sekä käydään yhteistä keskustelua vammaisuudesta. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon, kuuntelee hän siitä tallenteen jälkeenpäin aloittaakseen opintojakson. Opintojaksolla on 1-2 vapaaehtoista verkko-ohjausta.

Verkossa tehtävä testi edellyttää suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäistä haltuun ottamista ja ohjeiden mukaista työskentelyä. Testin tekoaika on 90 minuuttia ja sen voi uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5/hylätty: Opintojakson suorittaminen aikataulun mukaisesti:

-Verkko-orientaatio ja 1-2 ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti, jotka ovat vapaaehtoisia. Orientaatio tallennetaan.
-Suoritettavan opiskelumateriaalin itsenäinen haltuunotto ja verkkotesti (1-5/Hyl).
-Tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Pisteiden perusteella arvosana asteikolla 1-5/hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii 14 pistettä.

Arviointiasteikko

0-5