Siirry suoraan sisältöön

VanhuusLaajuus (2 op)

Tunnus: YHT4002A20S

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Tiina Takku
 • Vesa Vainiomäki
Ryhmät
 • PMK-S23sh
  PMK-S23sh
 • HKI-S23sos
  HKI-S23sos
 • HKI-S24sosvaka
  HKI-S24sosvaka
 • Diak
  Diak yhteinen
 • HKI-K24sh-lh
  HKI-K24sh-lh
 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • POR-S23th
  POR-S23th
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn
 • HKI-S23sh
  HKI-S23sh
 • OUL-S23sh
  OUL-S23sh
 • POR-S23sh
  POR-S23sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi, Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi, Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

13.03.2024 - 16.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Vesa Vainiomäki

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi, Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Eeva Kivelä
 • Vesa Vainiomäki
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • OUL-S23sh-lh
  OUL-S23sh-lh
 • F54sos
  F54sos
 • A54sh
  A54sh
 • A54sosd
  A54sosd
 • I54sosd
  I54sosd
 • F54sosd
  F54sosd
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd
 • A54sosn
  A54sosn
 • A54th
  A54th
 • A54sos
  A54sos
 • I54sos
  I54sos

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi, Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A53sha
  A53sha
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • F53sh
  F53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.
Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, RAI-verkkokoulutus, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä ja koko jakso tulee suorittaa aikataulussa ja jos jää rästejä, ilmoittautuu opiskelija seuraavalle toteutukselle. Ei rästioikeutta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 17.09.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Tarja Tuovinen-Kakko
 • Vesa Vainiomäki
Ryhmät
 • A53sosd
  A53sosd
 • E53sosd
  E53sosd
 • A53sos
  A53sos
 • HKI-S23sosvaka
  HKI-S23sosvaka
 • E53sos
  E53sos
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena
Johdantoluento
Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi, Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 03.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 250

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Seija Utriainen
Ryhmät
 • F52sos
  F52sos
 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • I52sosd
  I52sosd
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sos
  A52sos
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena
Johdantoluento
Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.12.2022 - 31.03.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A52sh
  A52sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A52shd
  A52shd
 • I52shd
  I52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa. Jos jakso jää kesken, tulee se suorittaa kokonaisuutena uudelleen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, RAI-verkkokoulutus, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä ja koko jakso tulee suorittaa aikataulussa ja jos jää rästejä, ilmoittautuu opiskelija seuraavalle toteutukselle. Ei rästioikeutta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

AHOT: Opintojakso voidaan ahotoida Diakin ahot-käytäntöjen mukaisesti aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla ja /tai työkokemuksen perusteella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • F51sh
  F51sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sha
  A51sha
 • A51sh
  A51sh
 • I51sh
  I51sh
 • E51sh
  E51sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.09.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Vesa Vainiomäki
Ryhmät
 • A51sosn
  A51sosn
 • E51sosd
  E51sosd
 • E51sos
  E51sos
 • A51sosd
  A51sosd
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi


Tavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, ikääntyvien ja vanhuuden elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan, vanhustyön arvoja, tavoitteita ja sisältöjä
- tuntee keskeisen lainsäädännön ja laatusuositukset
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen ja moninaisuuteen
Ydinsisällöt
- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain: aloitusinfo ja aloitusluentotallenne, alkutesti, Vanhuspalvelulaki -testi. Laatusuositus -testi, vanhuksen haastattelu.

Edellinen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa vaiheeseen siirtymistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 18.02.2022

Ajoitus

23.05.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia
Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti annetussa aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvioinnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Väylä-opintoja tekevät saavat numeerisen arvioinnin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 04.02.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Seija Utriainen
Ryhmät
 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 22.04.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • A50sh
  A50sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A50shd
  A50shd
 • A50th
  A50th
 • I50shd
  I50shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ikääntymistä, vanhuutta ja ikääntyvien elämäntilanteita ja elämänkulkua monitieteellisistä lähtökohdista
- tuntee vanhuspolitiikan ja vanhustyön arvoja, tavoitteita ja työmuotoja sekä laatusuosituksia
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vanhuusiän erityisyyteen

Sisältö

- ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
- vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
- vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
- vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
- vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena

Itsenäisesti katsottavat tallenteet
Itsenäinen opintojakson materiaaleihin perehtyminen
Verkkotestit
Haastattelutehtävä
Itsearviointi

Oppimateriaalit

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (2013 tai uudempi). Gerontologia. Duodecim. (Seuraavat artikkelit: 1 Gerontologia tieteenalana, 2 Väestön määrän ja rakenteen kehitys, 3 Elinaika ja kuolemansyyt, 4 Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys sekä 5 Terveet ja toimintakykyiset elinvuodet.)

Kariniemi, K., Siira, H., & Kyngäs, H. (2020). ”Vanhakin on ihminen”: ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), s. 25–42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

Karisto, A., & Tiilikainen, E. (2017). Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka, 82(5), 527–537. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102650309

Kulmala, J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

L 980/2012. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (26.7.2021). Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Lisämateriaali:

Danielsbacka, M., Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A., & Roos, J.P. (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. (Väestöntutkimuslaitos Tutkimuksia D 58). Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sukupolvien-vuorovaikutus/

Eskola, A. (2016). Vanhuus - Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino.

Kivelä, S.-L. (2012). Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Kirjapaja.

Näslindh-Ylispangar, A. (2012). Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Kirkon vanhustyön strategia 2015.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/kirkonvanhustyonstrategia.pdf/c7b6b7bd-9bff-be5a-619b-a990ecc655aa?t=1620279650739

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla haastatellaan ikäihmistä. Työelämäyhteistyötahoilta voi kysellä sopivaa haastateltavaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op, noin 54 tuntia
Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti annetussa aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoalustalla on kuvattu tarkasti opintojakson suoritukset. Opintojakso edellyttää aktiivista itsenäistä opiskelua.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkomuotoisena ja sisältää eri vaiheita. Jokainen vaihe tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytty merkinnän.

Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin/kriteereihin.

Arvioinnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Väyläopintoja tekevät saavat numeerisen arvioinnin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty