Siirry suoraan sisältöön

VAP04VS23DIAK Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: VAP0405Y22S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Jari Helminen
 • Hannu Piiroinen

Ryhmät

 • Y53sosva
  Y53sosva
 • 21.08.2023 16:00 - 18:00, VAP04 / Opetus ja ohjaus
 • 31.08.2023 15:00 - 18:00, VAP04 / Opetus ja ohjaus
 • 07.09.2023 15:00 - 18:00, VAP04 / Opetus ja ohjaus
 • 21.09.2023 15:00 - 16:00, VAP04 / Kyselytunti
 • 01.10.2023 08:00 - 09:00, VAP04 / Oppimistehtävän palautus
 • 10.10.2023 15:00 - 18:00, VAP04 / Opetus ja ohjaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnin lähestymistapoja
- analysoida näyttöön perustuvia menetelmiä ja niiden soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluissa
- dokumentoida asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjä ja -menetelmiä
- kehittää osallistavia asiakas- ja palveluohjauksen arvioinnin menetelmiä

Opetusmenetelmät

- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)
- Ohjattu itsenäinen työskentely (ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä)
- Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
- Muu yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen opintojakson opiskelijoiden välillä

Aika ja paikka

Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

- 21.8.2023 klo 16–18 (opetus)
- 31.8.2023 klo 15–18 (opetus)
- 7.9.2023 klo 15–18 (opetus)
- 21.9.2023 klo 15–16 (kyselytunti: oppimistehtävän ohjaus)
- 10.10.2023 klo 15–18 (opetus)

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeinen kirjallisuus


Klemola, K. (2015). Tuottavuuden, vaikuttavuuden, ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – palvelujen käyttöön perustuva malli ja esimerkkejä [Lappeenrannan tekninen yliopisto, väitöskirja]. (Acta Universitatis Lappeenrantaensis 664). Lappeenrannan teknillinen yliopisto. (väitöskirja). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-859-3

Pitkänen, L., Torkki, P., Tolkki, H., Valtakari, M., & Leskelä, R-L. (2020). (toim.). Reittiopas vaikuttavuuteen. Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:1). Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-820-5

Lisäksi vaihtoehtoista kirjallisuutta ja tutkimuksia, jota opiskelija käyttää ennakko-oppimistehtävässä ja oppimistehtävässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa käyttäen työn ja / tai tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) opinnollistamista. Opiskelija suorittaa opintojakson ennakko-oppimistehtävän ja oppimistehtävän joko omassa työssä, vapaaehtoistoiminnassa ja / tai esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opiskelija tekee lomakkeen "Opinnollistamisen suunnitelma TKI-toiminnassa ja työelämäyhteistyössä": https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/08/Opinnollistamisen-suunnitelma-TKi-toiminnassa_230821.pdf Lomake toimii vaihtoehtoisen suoritustavan suunnitelmana ja sopimuksena. Ennakko-oppimistehtävän ja oppimistehtävä tehdään kiinteässä yhteydessä työhön ja / TKI-toimintaan; olennaista on myös vahvan yhteyden luominen tutkimukseen ja ammatilliseen tietoon.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä linkittyvät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin, esimerkiksi opintojakson osallistujan omaan työhön

- Ennakko-oppimistehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen siirtyminen hyvinvointialueelle asiakkaiden näkökulmasta – vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (opiskelijakohtaisesti tehtävä ennakko-oppimistehtävä)
- Oppimistehtävä (tehdään toinen kahdesta vaihtoehdosta):
1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeet – PESTEL-analyysi kehittämistoiminnan lähtökohtana (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)
2. Valittuun kehittämiskohteeseen vaikutusten arviointisuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan, mitä arvioidaan, miksi arvioitaan, miten arvioidaan (arvioinnin käytännöt, menetelmät ja välineet), miten arviointi toteutetaan (mm. kuka ja milloin), miten arviointitieto analysoidaan ja mihin ja miten arviointitietoa käytetään (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Aikaan sidottu opetus ja ohjaus sekä niihin liittyvä työskentely (Zoom) 0,5 op
- Ennakko-oppimistehtävä ja siihen liittyvä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itsenäinen työskentely 1 op
- Oppimistehtävä, ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät vertaiskeskustelut sekä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen 3 op
- Oman oppimisen arviointi ja reflektio 0,5 op

Sisällön jaksotus

- Opetus ja ohjaus
- Ennakko-oppimistehtävän palautus
- Opetus ja ohjaus
- Oppimistehtävän ohjaus (kyselytunti)
- Opetus ja ohjaus
- Oppimistehtävän palautus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analysoida sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnin lähestymistapoja
- analysoida näyttöön perustuvia menetelmiä ja niiden soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluissa
- dokumentoida asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjä ja -menetelmiä
- kehittää osallistavia asiakas- ja palveluohjauksen arvioinnin menetelmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmien yhteisiin arviointikriteereihin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (10.1.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot. Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7). Saatavilla https://www.diak.fi/wp-con-tent/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_YAMK_ERKO.pdf

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (1–5) Opintojakson arvosana perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5