Siirry suoraan sisältöön

TUMVS23DIAK-2 Tutkimusmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUM0005Y21S-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Marianne Nylund
 • Satu Kajander-Unkuri
 • Keijo Piirainen
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • 27.09.2023 15:00 - 16:00, TUM / Aloitusinfo
 • 04.10.2023 15:00 - 16:00, TUM / Luento
 • 10.10.2023 15:00 - 16:00, TUM / Luento
 • 23.10.2023 15:00 - 16:00, TUM / Luento
 • 24.10.2023 15:00 - 16:00, TUM / Luento
 • 31.10.2023 15:00 - 16:00, TUM / Luento

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Opetusmenetelmät

1) Kirjallisuuskatsaus (tutkimuskysymyksen asettaminen, hakustrategia, kirjallisuushaku)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät)
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Menetelmät:
Opintojakson infoluento
Avainluennot 5 kpl
Luentotallenteet
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta (palautus 3.12.2023 mennessä)
Verkkotentit 4 kpl
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Verkko-opetus (Diakle)

Oppimateriaalit

Kirjallisuuskatsaus:

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen. S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen. P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25(4), 291?301.

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaasa. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. (2. korjattu painos). Turun yliopisto.

Laadullinen tutkimusmenetelmä:

Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus.

Ryynänen, S., Rannikko, A., Hakoköngäs, E., Hohenthal, J., Hänninen, V., Hätilä, J., . . . Varjonen, S. (2021). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uud.lait.). Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Määrällinen tutkimusmenetelmä:

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus. Edita.

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P. & Kimpimäki, K. (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet (1. p.). Sanoma Pro.

Tähtinen, J., Laakkonen, E., Broberg, M. & Tähtinen, R. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2. uudistettu painos.). Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Muu Diaklessa osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien verkkotenttien (2 kpl) vaihtoehtoisena suoritustapana opiskelija voi tehdä kirjallisen soveltavan tehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkossa olevat tentit opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, viimeistään 31.12.2023.
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta, palautus 3.12.2023.
Vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla kirjallisen tehtävän palautus 3.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 27.9.2023 klo 15-16 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Avainluennot Zoomissa:

4.10. klo 15-16
10.10. klo 15-16
23.10. klo 15-16
24.10. klo 15-16
31.10. klo 15-16

Itsenäinen työskentely 129 tuntia:

1) Kirjallisuuskatsaus 27 tuntia
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
4) Tutkimusetiikka 24 tuntia
5) Tutkimuksen luotettavuus 24 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 27.9.2022 aloitusinfolla Zoomissa klo 15-16. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelija suorittaa opintojaksoa Diaklessa itsenäisesti edeten seuraavasti:

1) Kirjallisuuskatsaus (oppimistehtävän palautus 3.12. mennessä)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit (4) arviointiasteikko: 0-5
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty/ hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu neljän verkkotentin keskiarvosta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa (soveltava kirjallinen tehtävä): Tehtävä sisältää kaksi osiota, jotka kummatkin arvioidaan 0-5 Diakin arviointikriteerien mukaisesti (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/). Molempien osioiden tulee olla vähintään 1, jotta tehtävä on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Opintojakson arvosana vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla muodostuu kahden verkkotentin ja oppimistehtävän kahden osion keskiarvosta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: verkkotenttien keskiarvo 50-59.9% oikein
2: verkkotenttien keskiarvo 60-69.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: verkkotenttien keskiarvo 70-79.9% oikein
4: verkkotenttien keskiarvo 80-89.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: verkkotenttien keskiarvo 90-100% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty