Siirry suoraan sisältöön

PRA2HK24HKI Clinical practice: Internal medicine and surgical care (15 op)

Toteutuksen tunnus: PRA2015N20S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Degree Programme in Health Care, Nursing

Opettaja

  • Kristiina Rosqvist
  • Riikka Tuominen
  • Suvi Vierelä

Ryhmät

  • A53nur
    A53nur
  • 29.01.2024 09:00 - 11:15, PRA2 / Reflection

Tavoitteet

Competency aims:
After finishing the course the student
• Has the competence to take care of the patients basic needs
• Have developed his competence to care for the internal and surgical patients

Learning outcomes:
General for every practical training
• Understand the documentation and the importance of continuity of patient care
• Use different health care recommendations and manuals in support of their activities and learning
• Develop their ethics and can identify, analyze and reflect on ethical problems
• Have basic skills to relates to the patient’s basic care area, such as the patient personal hygiene, nutritional supply or condition and observation of the patients vital life functions
• Understand the importance of patient and drug safety
Internal medicine
• Understand the role of the nurse in multiprofessional cooperation in the care of internal medical patient
• Understand the meaning of drug treatment for patients with internal medical diseases
• Know how to care for parenteral patients fluid and drug treatment
• Understand the inpatient care nature and form an overall picture of care process
• Can according to the patient’s health and symptoms choose and perform appropriate care activities
• Understand the importance of patient guidance and practice to handle it in different situations
Surgical care
• Understand the role of the nurse in the professional cooperation in care of surgical patients
• Can implement the surgical patient’s basic care
• Know the main drug groups and their indications/contractions in the care of surgical patients
• Can judge the condition of the patient, both clinically and with the help of observations instruments
• Understand the actions that are being taken at the ward, be able to prepare for the interventions as well as assist with these
• Understand the care and prevention of pain and nausea with medical and non-medical methods
• Can guide and inform the patient before, during and after surgery

Sisältö

Course contents:
• Practical training according the instructions given

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
-Clinical care III: Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Lisätietoja opiskelijoille

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
- Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijan tulee
- luoda/päivittää CV Jobiilissa ja etsiä aktiivisesti harjoittelupaikkaa Jobiilista
- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin

Osaamistavoitteet suomeksi:

Yleiset tavoitteet, mitkä koskevat kaikkia opiskelijoita (joka harjoittelussa):
Opiskelija
- ymmärtää dokumentoinnin tärkeyden potilaan hoidon jatkuvuudessa
- osaa käyttää hyödyksi ja tulkita erilaisia hoitosuosituksia potilaan hoidossa
- kehittää eettistä osaamista ja osaa nimetä, analysoida ja reflektoida eettisiä haasteita
- Hallitsee perushoitotaidot kuten potilaan hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksen tukeminen, elintoimintojen tarkkailu ja hoito
- Ymmärtää lääkehoidon turvallisuuden periaatteet

Sisätautien hoitotyön harjoittelu:
Opiskelija
- ymmärtää sairaanhoitajan roolin ja työnkuvan moniammatillisessa yhteistyössä sisätautipotilaan hoidossa
- ymmärtää sisätautipotilaan lääkehoidon periaatteita
- tietää parenteraalisen neste-, ravitsemus- ja lääkehoidon periaatteita
- ymmärtää sisätautipotilaan hoitotyön prosessin näkökulmia
- osaa valita ja perustella sisätautipotilaan hoidon kannalta keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja -toimintoja
- ymmärtää potilasohjauksen merkityksen erilaisissa hoitotilanteissa

Kirurgisen hoitotyön harjoittelu:
Opiskelija
- ymmärtää sairaanhoitajan roolin ja työnkuvan moniammatillisessa yhteistyössä kirurgisen potilaan hoidossa
- osaa toteuttaa kirurgisen potilaan perushoitoa
- tietää yleisimmät lääkeaineryhmät kirurgisen potilaan hoidossa ja ymmärtää niiden käyttötarpeen
- osaa havainnoida kirurgisen potilaan vointia ja voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä käyttää tarkoituksenmukaisia tarkkailuvälineitä ja -laitteita
- osaa valmistella potilasta toimenpiteisiin ja avustaa niissä
- ymmärtää kivunhoidon periaatteet ja pahoinvoinnin ehkäisyn periaatteet potilaan hoidossa
- osaa ohjata potilasta ennen toimenpidettä, toimenpiteen aikana ja toimenpiteen jälkeen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty