Siirry suoraan sisältöön

PRA3HK24HKI Clinical practice: Home care and optional care (15 op)

Toteutuksen tunnus: PRA3015N20S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Degree Programme in Health Care, Nursing

Opettaja

  • Henna Mäkinen
  • Riikka Tuominen
  • Suvi Vierelä

Ryhmät

  • A53nur
    A53nur
  • 22.04.2024 09:00 - 11:15, PRA3 / Reflection

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is the student
• Can apply previous knowledge in health care and researches when encountering clients from different cultural background and ages in a home care environment.
• Be familiar with the administrative work within home care and outpatient care.
• Be familiar with patient centered care and documentations.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be familiar with home care as a working field
• Know who the most relevant collaborators are within home care and knows which occupational groups are part of the home care team/
• Participate in home care staff meetings and can see the connection between the administrative work and the practical field work
• Practice skills that are of relevance for the nurse/public health nurse in home care/outpatient care
• Be able to vary his/her way of work depending on the client's age and cultural background
• Plan, carry out and evaluate a home care visit, prioritize the need of care, estimate and document the need of nutrition, hygiene, mobility and need for pharmaceuticals
• Be able to carry out a home visit independently

LEARNING OUTCOMES FOR OUTPATIENT CARE
Theoretical competence:
• Integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy, physiology, pharmacology, microbiology, pathology, internal medicine, surgery as well as nursing sciences and apply this knowledge in open care units.
• Apply the knowledge to form a comprehensive picture of the care process in open care.
• Understand what resources are available to health professionals when caring for patients with need for care in open care. Understands the importance of health promotion in open care and clients individual possibilities and obstacles to maintain his/hers own health
• Understands the importance of communication during care both in multiprofessional team and between client and caregiver.
• Understands the difference between hospital and open care and is aware the means how to co-operate between organizations.
Competence to act in practical situations:
• Possess basic nursing care skills needed in open care.
• Apply the treatment process, for example, to observe/assess, analyze, plan and implement needed care in open care.
• Meet the patient's underlying problems, needs, and desires, and increasingly see the patient's whole care picture.
• Be able to administer medications used in open care and can give guidance in medical use to clients.
• Can do documentation of care/ clients condition on the way it is done in the unit.
Ethical competence:
• Be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking.
• Follow the ethical guidelines for care.
• Understand the importance of confidentiality.
• Understand the importance of ethics in cooperation between staff and client and family members.

Opetusmenetelmät

Sopivia harjoittelupaikkoja:

Mahdollisia paikkoja PRA3 – Home Care

1. Hoito-ja palvelutalot
2. Terveyskeskus, alue-ja keskussairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat
3. Hoito-ja palvelutalot, maahanmuuttajille suunnatut palvelut sekä erilaiset
vammaispalvelut
4. Hoito-ja palvelutalot sekä erilaiset päivätoimintakeskukset
5. Kotihoito ja -palvelutoimintayksiköt ja kotisairaanhoito
6. Avohoitopalvelut ja päivätoimintakeskukset, asiakkaiden/potilaiden kotihoito ja –
palvelutoiminta sekä kotisairaanhoito


Mahdollisia paikkoja PRA3 – Optional Care

1. Vammaispalvelut, lastensuojelu-ja perhetyötoiminta, työttömien-ja
asunnottomien kanssa tehtävä työ
2. Maahanmuuttajatyö, asiakasvastaavatyö ja palvelutoiminta;
3. Lastensuojelulaitokset (julkiset ja yksityiset) ja lasten ja nuorten vammaispalvelut
4. Terveyskeskus, alue-ja keskussairaala sekä yliopistollinen sairaala; vastaavat
yksityiset palveluntuottajat
5. HUSin mielenterveys ja psyk. paikkoja (lasten ja nuorten)
6. Rinnekotisäätiön paikkoja
7. HDL lapsi ja perhetyö
8. Terveysasemalla käy lähes päivittäin lapsia ja nuoria (ajanvarauksella ja
päivystävällä sh:lla arvioitavissa).

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical care IV: Home care and Outpatient care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet suomeksi;

Opiskelijan tulee

- luoda/päivittää CV Jobiilissa ja etsiä aktiivisesti harjoittelupaikkaa Jobiilista
- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin


Kotihoidon harjoittelu:

Opiskelija;

- osaa huomioida vanhusten moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
-Tuntee kotihoidossa ja avohoidossa toimivan sairaanhoitajan laajan työnkuvan.
-Ymmärtää potilaslähtöisen hoitotyön periaatteet sekä hoitotyön kirjaamisen merkityksen.
-Ymmärtää ja hahmottaa moninaisen kotihoidon kentän.
-Ymmärtää kotihoidon kentän monet yhteistyötahot ja näiden roolin laadukkaan kotihoidon toteutumisen näkökulmasta.
-Osallistuu laajasti kotihoidon eri toimintoihin, sisältäen sekä työn suunnittelun moniammatillisessa tiimissä, että käytännön hoitotyön toteuttamisen kotihoidon kentällä.
-Osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa moninaista hoitotyötä kotihoidossa.
-osaa huomioida kotihoidon asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa.
-Suunnitella ja toteuttaa kotihoidon asiakaskäynti ottaen huomioon potilaan ravitsemukselliset, hoidolliset (hygienia, liikkuminen, henkinen hyvinvointi) ja lääketieteelliset hoidon tarpeet sekä arvioida toteutunutta hoitoa potilaslähtöisesti kotihoidossa.
-Toteuttaa kotihoidon asiakaskäynnin itsenäisesti.


Valinnaisen harjoittelun tavoitteet

- Toteuttaa hoitotyötä huomioiden hoitotyön laajan teoriapohjan (sisätautien hoitotyö, kirurginen hoitotyö, kotisairaanhoito ja avohoito, naistentautien-, perheiden- ja lastenhoitotyö).
- Hyödyntää opittua laajaa hoitotyön teoriapohjaa hoitotyön prosesseissa.
- Osaa verkostoitua ja ohjata potilasta ja hänen läheisiään käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3. sektorin palveluita.
- Ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen sekä yksilön mahdollisuudet ja rajoitukset terveyden edistämisen toteutumisen näkökulmasta.
- Osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä yhteistyössä potilaan ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
- Ymmärtää avohoidon roolin osana terveydenhuoltoa.
- Hallitsee keskeiset hoitotyön taidot ja toiminnot.
- osaa tunnistaa ja arvioida potilaan ja asiakkaan hoitotyön tarpeita sekä toimia potilaslähtöisesti työssään.
- Osaa hahmottaa keskeiset hoitotyön ongelmat ja huomioida potilaan tarpeet kokonaisvaltaisesti.
- Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa huomioiden aseptiikka, potilaan ohjaus, turvallisuus sekä teoreettinen tieto.
- Osaa dokumentoida hoitotyötä yksikön ohjeiden mukaisesti.


Eettinen osaaminen

- Osaa huomioida oman osaamisentasonsa (teoreettinen tieto ja kliiniset hoitotyön taidot) ja osaa tarvittaessa pyytää apua turvallisen hoitotyön toteutumiseksi.
- Osaa hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet ja noudattaa niitä omassa työskentelyssään.
- Ymmärtää mitä salassapitovelvollisuus tarkoittaa. Toimii noudattaen salassapitovelvollisuutta.
- Noudattaa eettisiä ohjeita työskennellessään työyhteisön jäsenten, potilaiden ja omaisten kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty