Siirry suoraan sisältöön

MON01VK24DIAK Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteutuksen tunnus: MON0105A20S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Margarita Sakilayan-Latvala
 • Sandra Hagman

Ryhmät

 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • Diak
  Diak yhteinen
 • I52sosd
  I52sosd
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 06.02.2024 10:15 - 11:45, MON01/ Orientaatio
 • 06.02.2024 12:45 - 15:15, MON01/ Työpaja 1
 • 26.02.2024 13:00 - 15:30, MON01/ Työpaja 2
 • 07.03.2024 13:00 - 15:30, MON01/ Lukupiiri

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tehdä kulttuurien välistä neuvonta- ja ohjaustyötä
- kehittää ja syventää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
- tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
- tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
- osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
- osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
- ymmärtää kulttuurien välistä viestintää ja osaa toimia tulkin kanssa

Sisältö

- kulttuurien välinen neuvonta ja ohjaus
- kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
- vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
- kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
- kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
- kulttuurien välinen neuvonta- ja ohjaustyö
- kulttuurien välinen viestintä ja tulkkaus

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu etänä. Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä ja tehdään verkkoalustalla. Opintoihin kuuluu neljä aikaan sidottua Zoom-tapaamista, joihin osallistuminen on pakollinen osa opintojakson suoritusta. Tapaamiset ovat reflektiivisiä työpajoja, joissa työstetään opintojakson teemoja. Opintoihin kuuluu ammattilaisen haastattelu.

Opintojakson materiaali on verkkoalustalla, lukuun ottamatta teosta Ahmed, U. & Hirvonen, E. Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (2022).
ja teosta
Hiitola, J., Anis, M., Turtiainen, K., Alastalo, M., Esberg, R., & Anis, M. (2018). Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi: Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Vastapaino. Teos on saatavilla e-kirjana Diakin kirjastosta.

Aika ja paikka

Verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta. Osallistuminen Zoom-tapaamisiin on pakollinen osa opintojakson suoritusta.

Oppimateriaalit

Ahmed, U. & Hirvonen, E. Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (2022). Teos on saatavissa Diakin kirjastoissa. Teos on saatavilla myös useimmissa digitaalisten kirjojen ja äänikirjojen tilauspalveluissa. Palvelut ovat maksullisia, mutta niissä on usein maksuttomat kokeilujaksot.

Hiitola, J., Anis, M., Turtiainen, K., Alastalo, M., Esberg, R., & Anis, M. (2018). Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi: Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Vastapaino. Teos on saatavilla e-kirjana Diakin kirjastossa.

Muu opiskeltava materiaali ja luentotallenteet ovat verkkoalustalla sähköisessä muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:

Tämä vaihtoehto soveltuu opiskelijalle, jolla on paljon kokemusta ja osaamista kulttuurien välisestä ohjauksesta ja neuvonnasta ja opiskelija näkee tärkeänä syventää osaamistaan tietystä näkökulmasta (teoreettinen tai toiminnallinen kehittäminen). Vaihtoehtoinen opintojakson suoritus on tentti. Tenttikirjallisuus verkkoalustalla.

*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnistyy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI & OSKE: ohjaus ja neuvontatyötä tekevät työyhteisöt sekä työyhteisöissä tehtävä ohjaus ja neuvontatyö asiakkaiden kanssa, työntekijän haastattelu
OSKE-toiminta edellyttää mahdollisuutta muuttaa toteutussuunnitelmassa esitettyä suoritustapaa edellyttäen, että OPS:n osaamisen tavoitteet toteutuvat

Kansainvälisyys

Vastaavat opinnot voi suorittaa KV opintoina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot edellyttävät itsenäistä työskentelyä verkkoalustalla aikataulun mukaisesti. Opiskelija osallistuu orientaatioon ja kolmeen zoom-tapaamiseen. Tehtävään kuuluvan työelämäyhteistyötahon opiskelijat etsivät itsenäisesti ja tekevät työntekijän haastattelun osana tehtävää. Opintoihin kuuluu: oppituntityökalulla rakennettujen sisältöjen opiskelu, osallistuminen zoom-työpajoihin, ammattilaisen haastattelu ja sen pohjalta powerpoint-esityksen tekeminen, ammatillisen lukupäiväkirjan rakentaminen Ujuni Ahmedin teoksesta ja opintojakson materiaaleista. Powerpoint-esitys ja ammatillinen lukupäiväkirja arvioidaan 1-5, muut hyv/hyl.

Sisällön jaksotus

Orientaatio, opetus, tehtävät ja verkkokeskustelut verkkoalustalla.

Esitietovaatimukset

Edellyttää monikulttuurisuus- ja moninaisuustyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on hyvä olla perehtynyt seuraaviin asioihin ennen opintojen alkua:
Opiskelija
-tiedostaa globaalin vastuun ja kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutukset ihmisten elämässä
-tietää maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja keskeisen lainsäädännön Suomessa
-tunnistaa maahanmuuttoon liittyviä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia prosesseja
-tunnistaa vähemmistöasemaan liittyviä haasteita
-osaa toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi
-kehittää ihmisoikeusperusteista työotetta ammatillisessa työssä
Verkkoalustalla mahdollisuus perehtyä näihin sisältöihin tarkemmin oman osaamisen varmistamiseksi.

Opinnot voi suorittaa avoin amk opintoina. Opinnot ovat myös osa Moninaistuva koulu opintokokonaisuutta (Jyväskylän avoin yliopisto).

Orientaatioon osallistuminen on Diakin tutkintosäännön mukaan pakollista. Opetus toteutuu etäyhteyden avulla. Linkki verkkoalustalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5. Diakin arviointikriteerit. Verkkoalustalla tarkennetut arviointikriteerit. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opintojakson kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti.