Siirry suoraan sisältöön

TUSVK24DIAK-SOSEK Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUS0005Y21S-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marianne Nylund
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • 29.02.2024 15:00 - 17:00, TUS / Orientaatio
 • 09.04.2024 08:00 - 08:15, TUS / DL: Etiikka-tehtävä
 • 16.04.2024 15:00 - 18:00, TUS / Opintopiiri
 • 24.04.2024 15:00 - 18:00, TUS / Opintopiiri
 • 06.05.2024 15:00 - 18:00, TUS / Työpaja
 • 19.05.2024 08:00 - 08:15, TUS / DL: Analyysitehtävä

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti tiedon hankinnassa ja analysoinnissa.
• osaa soveltaa osallistavan tutkimuksen menetelmiä käytännössä.
• osaa analysoida, tulkita ja raportoida TKI-toiminnan tuloksia ja niiden sovellusmahdollisuuksia käytännössä.
• noudattaa hyvän ja vastuullisen tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tutkimusetiikan periaatteita.
• osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita TKI-toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännössä
Osallistavan tutkimuksen menetelmät ja soveltaminen käytännössä
Hyvä tieteellisen käytäntö, tietosuoja, eettisyys ja luotettavuus käytännössä
Avoin tiede ja tutkimus

Menetelmät:
Luentotallenteet
Oppimistehtävät
Työpajatyöskentely
Opintopiirityöskentely
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakson opetus tapahtuu verkossa, jonne on pääsy Diakle-alustan kautta.

Opintojakson ajankohta: 29.2.-19.5.2024

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Oppimateriaalit

Heikkilä (2014). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Nummenmaa, Holopainen, & Pulkkinen (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi.
Valli, R., Aaltola, J., Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus

Diaklessa oleva materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely oman aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyössä käytettyihin menetelmiin liittyvä kysely on tehtävä 13.3.2024 mennessä.

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Myöhässä palautettavien tehtävien palautuspäivät menevät Diakin rästitenttipäivien mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon 29.2.2024 ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Aloitusinfo: 2 tuntia
Opintopiirityöskentely: 6 tuntia
Työpajatyöskentely: 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 124 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Orientaatioluennon jälkeen työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että opiskelijoista koostuvissa opintopiireissä. Opintopiireissä valmistellut tuotokset esitellään ja käydään läpi työpajassa, jossa on mukana opintojakson lehtori.

Opiskelijat tuottavat itsenäisesti kaksi omaan opinnäytetyöhön liittyvää tehtävää, joiden palautuspäivät sijoittuvat hutikuulle ja toukokuulle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

Diakin yleiset arviointikriteerit (YAMK).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#ba5d9f7a

Arviointiasteikko

0-5