Siirry suoraan sisältöön

AKEMK24POR Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AKE0105A20S-3034

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Pori

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opettaja

 • Mari Kirkanen
 • Atte Kollanus
 • Sari Jylli
 • Anu Hellesuo

Ajoitusryhmät

 • pienryhmä 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • POR-K24sos
  POR-K24sos
 • POR-K24sosd
  POR-K24sosd

Pienryhmät

 • pienryhmä 1
 • pienryhmä 2
 • 10.01.2024 08:30 - 10:00, AKE / Orientaatio
 • 10.01.2024 10:15 - 11:45, AKE / Viestintä ja vuorovaikutus / Pienryhmä 1
 • 10.01.2024 12:30 - 14:00, AKE / Viestintä ja vuorovaikutus / Pienryhmä 2
 • 29.01.2024 14:15 - 15:45, AKE / Tiimitehtävän ohjaus
 • 30.01.2024 09:15 - 11:45, AKE / Vuorovaikutus ryhmässä / Pienryhmä 1 (luokka 208 myös varattu)
 • 31.01.2024 12:30 - 14:00, AKE / Peräkonttikirppis, valmistelua
 • 01.02.2024 09:15 - 11:45, AKE / Vuorovaikutus ryhmässä / Pienryhmä 2
 • 02.02.2024 09:15 - 11:45, AKE / Yhteiskirjoittaminen
 • 02.02.2024 12:30 - 14:00, AKE / Selkokieliset vuorovaikutustilanteet
 • 27.02.2024 12:30 - 15:00, AKE / Kulttuurin merkitys vuorovaikutuksessa
 • 27.02.2024 15:00 - 15:45, AKE / Peräkonttikirppis, valmistelua
 • 01.03.2024 12:30 - 14:00, AKE / Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • 16.04.2024 15:00 - 15:45, AKE / Peräkonttikirppis, valmistelua
 • 17.05.2024 12:30 - 15:45, AKE / Peräkonttikirppis, valmistelua
 • 18.05.2024 06:00 - 16:00, AKE / Peräkonttikirppis

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kehittää omia vuorovaikutustaitojaan eettisesti sensitiiviseen, ihmisoikeuksiin sitoutuvaan vuorovaikutustyöhön erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
- ymmärtää asiakkaan moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian ja -kokemukset kohtaamisen ja toiminnan lähtökohtana
- osaa käyttää selkokieltä
- osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät asiat haastavien asiakasryhmien kanssa
- tuntee ryhmädynamiikkaa ja osaa toimia ryhmässä
- osaa reflektoida omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö

- vuorovaikutustaidot
- alan ammattietiikka
- moninainen ja monikulttuurinen asiakkuus
- selkokieli
- ryhmätoiminta
- työturvallisuuden perusteet
- ammatillinen reflektiotaito

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävät (tiimisopimus, asiakasvuorovaikutus-tiimitehtävä, vuorovaikutus ryhmässä -tiimitehtävä).
Jakson lopussa seminaarityöskentelyssä havainnollistetaan luovasti tiimitehtävän case-kuvaukset ja puretaan asiakasvuorovaikutustilanteet keskustellen.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus : dialoginen asiakastyö. Edita.
tai
Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.

Kopakkala, A. (2005 tai uudempi). Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.

Niemistö, R. ( 2007 tai vanhempi). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Lamminmäki, R. (2020). Selkokieli sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa A. L. Karjalainen, & K. Wallenius-Penttilä (toim.), Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä (s. 27–57). (Diak Opetus 5). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-359-9

Käytä myös YHT1 jakson kirjallisuutta ja ammattieettisiä ohjeita soveltuvin osin:

Juujärvi, S., Myyry, L., & Pesso, K. (2007 tai uudempi). Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. (2017). Arki, arvot ja etiikka: sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa toteutuu opinto-ohjaajan kanssa ennen jaksoa käydyn HOPS-keskustelun mukaan.
Tentti 3 kirjaa sekä 1 artikkeli selkokielestä

1. Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus: Dialoginen asiakastyö. Edita.
tai
Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.

2. Sundell, L. (2014). Työkaverina pelko: Väkivaltariskien ennakointi ja hallinta. PS-Kustannus.

3. Yksi seuraavista:

Suoninen, E.,Pirttilä-Backman, A-M.,Lahikainen, AR.(2013 tai vanhempi). Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro. Luvut 1, 2, 4 ja 5.

Kopakkala, A. (2005 tai uudempi). Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.

Niemistö, R. (1998 tai uudempi). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

4. Lamminmäki, R. (2020). Selkokieli sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa A. L. Karjalainen, & K. Wallenius-Penttilä (toim.), Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä (s. 27–57). (Diak Opetus 5). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-359-9

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä, tiimityöskentely alkaa heti aloitusluennolla.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arvioinnissa käytetään alkuvaiheen kriteereitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty