Siirry suoraan sisältöön

MUU01MK24HKI-SOSKIR Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MUU0105A20S-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sanna-Maija Kohonen
 • Vilhelmiina Vuori

Ryhmät

 • HKI-K24sosd
  HKI-K24sosd
 • HKI-K24sosn
  HKI-K24sosn
 • HKI-K24sosv
  HKI-K24sosv
 • 19.03.2024 08:30 - 11:30, MUU01 / Orientaatio
 • 10.04.2024 08:30 - 11:30, MUU01 / Luento
 • 11.04.2024 12:30 - 15:30, MUU01 / Luento
 • 12.04.2024 12:45 - 15:45, MUU01 / Luento
 • 15.04.2024 09:00 - 16:00, MUU01 / Tiimityöskentely
 • 29.04.2024 08:30 - 11:30, MUU01 / Luento
 • 30.04.2024 09:15 - 10:45, MUU01 / Väliohjaus B-ryhmä
 • 02.05.2024 09:15 - 10:45, MUU01 / Väliohjaus A-ryhmä
 • 03.05.2024 08:30 - 11:30, MUU01 / Paritentti
 • 03.05.2024 13:30 - 16:00, MUU01 / Tiimityöskentely
 • 20.05.2024 09:00 - 15:30, MUU01 / Seminaari B-ryhmä
 • 21.05.2024 09:00 - 15:30, MUU01 / Vilhelmiinan seminaari A-ryhmälle
 • 21.05.2024 09:00 - 15:30, MUU 01 /Sanna-Maijan seminaari A-ryhmälle

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa jäsentää hyvinvoinnin osa-alueet
- osaa jäsentää suomalaisten hyvinvoinnin tilaa ja hyvinvointieroja
- tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion sekä elämäntapojen muutokset
- osaa jäsentää sosiaalipolitiikan lähtökohtia ja tietää missä kentässä sosiaalialan työtä tehdään
- tuntee sosiaalilainsäädännön perusteet
- tuntee toimeentuloturvan ja sosiaalivakuutuksen osa-alueet
- osaa jäsentää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän
- tietää keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset ja palvelujen kehittämisohjelmat ja -projektit
- osaa jäsentää asiakkaan/ potilaan asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Sisältö

- hyvinvoinnin osa-alueet
- hyvinvointierot
- suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kehitys sekä elämäntapojen muutokset
- sosiaalipolitiikan lähtökohdat
- sosiaalilainsäädännön perusteet
- toimeentuloturva ja sosiaalivakuutus
- hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta edistävä palvelujärjestelmä
- sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset, kehittämisohjelmat ja -projektit sekä uudistamishaasteet
- asiakkaan/ potilaan asema ja oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Opetusmenetelmät

Opiskelija ymmärtää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen ja historian sekä sosiaaliturvan kokonaisrakenteen ja palvelujärjestelmän merkityksen hyvinvoinnille.
Keskeisimpiä sisältöjä ovat yhteiskunnan muutos, elämäntavan muutokset, hyvinvointierojen ilmenemismuodot, sosiaalipalvelujen tuottajasektorit, lainsäädäntö.
Opiskelija harjaantuu haastattelemaan asiakasta eettisesti kestävällä tavalla ja luomaan hänen tarvettaan vastaavan palvelukartoituksen. Opiskelija kykenee arvioimaan palvelujen ja etuuksien toteutumista sekä niiden merkitystä hyvinvoinnin tukemisessa. Arvioinnissa huomioidaan sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmat.

Opintosuorituksen kuvaus:
Opiskelijat perehtyvät luentojen, mahdollisen ennakkomateriaalin, artikkeleiden, verkkokeskustelujen ja vuorovaikutuksellisen kontaktiopetuksen avulla:
- hyvinvointivaltion historiaan, sosiaalipolitiikan lähtökohtiin sekä hyvinvoinnin osa-alueisiin
- yhteiskunnan ja elämäntavan muutoskausiin
- sosiaalilainsäädäntöön, sosiaalipalvelujen tuottajasektoreihin ja sosiaaliturvan kokonaisrakenteeseen
Keskustelutehtävässä opiskelijat osallistuvat Diakle-alustalla elämäntapojen muutoksiin ja sukupolviin liittyvään keskustelutehtävään.

Verkkotentissä painopisteinä ovat:
- suomalaisen hyvinvoinnin tila
- hyvinvointierot
- hyvinvointiyhteiskunnan muutoshaasteet

Tiimitehtävässä tarkastellaan valitun asiakasryhmän edustajan palvelukokemuksia, laaditaan asiakkaalle palvelukartoitus sekä arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten haastattelujen ja kirjallisuuden avulla, miten palvelutarpeeseen on vastattu valitun asiakasryhmän kohdalla.

Tehtävät puretaan seminaareissa, joissa hyödynnetään vuorovaikutuksellisia esitysmuotoja.

Oppimateriaalit

Tentitään: Karvonen S., Kestilä, L. ja Saikkonen, P. (2022). Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivut 1-192.
https://www.julkari.fi/handle/10024/145692

Tiimitehtävässä käytetään seuraavia pakollisia lähteitä:
1. Sosiaali- ja terveysministeriö. (i.a.). Sosiaali- ja terveyspalvelut. https://stm.fi/sotepalvelut
2. Kelan verkkosivut, www.kela.fi

Oheiskirjallisuuslista Diaklessa. Lisäksi tehtävässä hyödynnetään kirjallisuutta valitun asiakasryhmän mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tiimitehtävässä haastatellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Osa opetuksesta voidaan toteuttaa suurryhmissä.
AHOT toteutetaan Diakin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentistä ja tiimitehtävästä tulee numeraalinen arviointi ja keskustelutehtävästä arvosana hyväksytty/täydennettävä. Tarkemmat arviointiperusteet esitellään tehtävänannon yhteydessä.

Arviointiasteikko

0-5