Siirry suoraan sisältöön

AOS01VS24DIAK-SOSVA Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I (2 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0102Y21S-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Eija Nieminen
 • Jari Helminen

Ryhmät

 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • 21.08.2024 15:00 - 18:00, AOS01 / YAMK-koulutusten käynnistyminen ja asiantuntijuuden kehittyminen
 • 26.08.2024 15:00 - 18:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 09.09.2024 16:00 - 17:00, AOS01 / Ryhmävastaavan kyselytunti
 • 16.09.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 23.09.2024 16:00 - 17:00, AOS01 / Ryhmävastaavan kyselytunti
 • 02.10.2024 16:00 - 18:00, AOS01 / Vertaismentorointiryhmät
 • 07.10.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 21.10.2024 16:00 - 17:00, AOS01 / Ryhmävastaavan kyselytunti
 • 06.11.2024 16:00 - 18:00, AOS01 / Vertaismentorointiryhmät
 • 11.11.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 25.11.2024 16:00 - 17:00, AOS01 / Ryhmävastaavan kyselytunti
 • 27.11.2024 16:00 - 18:00, AOS01 / Vertaismentorointiryhmät
 • 09.12.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminta perustuu dialogiseen muutospedagogiikkaan. Sen neljä kulmakiveä ovat dialogi (oppiminen osallistumisena), oppiminen tiedonhankintana, oppiminen tiedon luomisena ja muutos. Ylemmissä ammattikorkeakoulutuksissa lähtökohtana on, että käsitteellinen (teoreettinen) tieto, kokemuksellinen tieto ja käytännöllinen osaaminen linkittyvät.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojaksossa Diakin pedagogiset lähtökohdat on otettu huomioon siten, että opiskelijan yksilöllinen tiedonhankinta, dialogi muiden toimijoiden kanssa ja tiedon luominen yhdessä mahdollistuvat muun muassa opintojakson oppimistehtävissä.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson opetusmenetelmät ovat seuraavat.

Opintojaksolähtöinen työskentely:
- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

Opiskelijakohtainen työskentely
- Opiskeluvalmiuksien ja hyvinvoinnin arviointi (Career, Resilience, Education, Agency and Readiness, CREAR-mittari)
- Oman asiantuntijuuden video
- Kehittymissuunnitelma
- Opintojakson materiaalien opiskelu

Opiskelijaryhmässä tapahtuva työskentely
- Vertaismentorointitapaamiset (3 krt á 2 tuntia) ryhmien sopimuksen mukaisesti
- Osallistuminen opintojakson online-tapaamisiin Zoomissa

Aika ja paikka

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso toteutuu Diakin digitaalisessa opetus- ja ohjausympäristössä Diakle sekä Zoom-verkkotyöskentelyalustalla. Opintojaksossa on on verkkovälitteistä, aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.

• ke 21.8.2024 klo 15–18: Diakin YAMK-koulutusten yhteinen aloitus
• ma 26.8.2024 klo 15–18: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 9.9. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 16.9.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 23.9. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 7.10.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 21.10. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 11.11.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 25.11. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 9.12.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti

Oppimateriaalit

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson keskeinen kirjallisuus.

Blommila, K., Juntunen, M., & Kosunen, S. (toim.). (2022). Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Suomen palveluohjausryhdistys SPO ry & Profani Oy.

Nummela O., Juujärvi S., Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Serviceä in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. (2023). Megatrendit 2023. Ymmärrystä yllätysten aikaan. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#megatrendityon-eteneminen

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- YAMK-alumnien puheenvuorot ja tapaamiset
- Vertaismentorointiprosessi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 27 tuntia = 54 tuntia.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osat I ja II) -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen osaamisen vahvuuksien ja kehittymisen tarpeiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen sekä oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittymisen tarpeiden tunnistaminen vahvistaa oppijan sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Opiskelijaryhmässä toteutuva vertaismentorointi edistää osaltaan oppimista ja osaamisen kehittämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osat I ja II) -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson arviointi on hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- osoittanut suorittaneensa Digistartti-kurssin
- tehnyt opiskeluvalmiuksien ja hyvinvoinnin arvioinnin testin (Career, Resilience, Education, Agency and Readiness, CREAR-mittari)
- tehnyt asiantuntijuusvideon ja tutustunut vertaisryhmän opiskelijoiden videoihin
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman
- työskennellyt vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia)
- opiskellut opintojakson materiaalin
- osallistunut opintojakson online-tapaamisiin.

Hylätty (0)

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso on hylätty kun opiskelija ei ole tehnyt pyydettyjä tehtäviä eikä osallistunut opintojakson online-tapaamisiin eikä vertaismentorointityöskentelyyn.