Siirry suoraan sisältöön

VAP01VS24DIAK Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: VAP0105Y22S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

27.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Jari Helminen
 • Hannu Piiroinen

Ryhmät

 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • 27.08.2024 15:00 - 18:00, VAP01 / Orientaatio
 • 10.09.2024 15:00 - 18:00, VAP01 / Osallisuudesta hyvinvointia ja ennakko-oppimistehtävien tulokset
 • 24.09.2024 16:00 - 17:00, VAP01 / Oppimistehtävän kyselytunti
 • 08.10.2024 15:00 - 18:00, VAP01 / Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja oppimistehtävien tulokset

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida globaaleja ja paikallisia yhteiskunnallisia muutoksia ja eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- analysoida syrjäytymiseen ja osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja prosesseja
- analysoida kompleksisia ilmiöitä ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksia
- soveltaa ja kehittää osallisuutta edistäviä menetelmiä sosiaali- ja terveysalan työssä ja asiakas- ja palveluohjauksessa

Opetusmenetelmät

Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminta perustuu dialogiseen muutospedagogiikkaan. Sen neljä kulmakiveä ovat dialogi (oppiminen osallistumisena), oppiminen tiedonhankintana, oppiminen tiedon luomisena ja muutos. Ylemmissä ammattikorkeakoulutuksissa lähtökohtana on, että käsitteellinen (teoreettinen) tieto, kokemuksellinen tieto ja käytännöllinen osaaminen linkittyvät.

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojaksossa Diakin pedagogiset lähtökohdat on otettu huomioon siten, että opiskelijan yksilöllinen tiedonhankinta, dialogi muiden toimijoiden kanssa ja tiedon luominen yhdessä mahdollistuvat eritoten opintojakson oppimistehtävissä. Opiskelija etsii keskustelu- ja kehittäjäkumppaneita opiskelijakollegoidensa lisäksi omista työorganisaatiostaan ja verkostostaan opintojakson oppimistehtäviin. Oppimistehtävän tekeminen ryhmässä edistää vertaisoppimista ja asiantuntijuuden reflektoimista.

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojakson opetusmenetelmät:

- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)
- Ohjattu itsenäinen työskentely (ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä)
- Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
- Muu yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen opintojakson opiskelijoiden välillä
- Yhteistyö esimerkiksi työelämätahojen tai tutkimus- ja kehittämishankkeiden toimijoiden kanssa opintojakson oppimistehtävän tekemisessä

Aika ja paikka

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojakson aikaan sidottu verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

- 27.8.2024 klo 15–17 (opetus)
- 10.9.2024 15–18 (opetus)
- 24.9.2024 klo 16–17 (oppimistehtävän ohjaus)
- 8.10.2024 klo 15–18 (opetus)

Opintojakson laajuus on viisi opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää, jolloin opintojakson kokonaistuntimäärä on 135 tuntia. Suuri osa opintojaksosta toteutuu opiskelijan itsenäisenä ja opiskelijakollegoista muodostuvassa ryhmässä tapahtuvana opiskeluna ja oppimisena sekä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisenä vertaisten kesken.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeinen kirjallisuus

Alahuhta, M. & Niemelä, E. (2017). Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutuminen - työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54:2107, s. 6–17. https://doi.org/10.23990/sa.60620

Isola, A., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtasi, S. & Keto-Tokoi, A. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. (Työ-paperi33/2017). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-917-0

Kainulainen, S. (Ed.). (2023). In the Backyard of Finnish Happiness – Empirical Observations from the Happiest Country on Earth. (Diak Publications 4). Diaconia University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-426-8

Ristikari, T., Törmäkangas, L., Lappi, A., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Merikukka, M., Hautakoski, A., Pekkarinen, E. & Gussler, M. (2016). Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 syntyneistä nuorista aikuisista. (Raportti 9). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/handle/10024/130947

Saari, J. (2015). Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus. Linkki e-kirjaan (Ellibs-kokoelma, lataus HAKA-tunnuksella). Painettu version teoksesta Diakin kirjastossa. https://diak.finna.fi/Record/diana.106172

Lisäksi opintojaksolla käytetään vaihtoehtoista kirjallisuutta ja tutkimusta, jonka opiskelija valitsee oppimistehtäviensä sisällön perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa käyttäen työn ja / tai tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), kuten hankkeiden opinnollistamista.

Opinnollistamisen ideana on työn tekemiseen tai TKI-toimintaan osallistumisen ja opintojen joustava yhdistäminen. Lähtökohtana on ajatus, että työtä tekemällä tai TKI-toimintaan osallistumalla opitaan ja kehitytään monipuolisesti.

Opinnollistaen opintojakson suorittava opiskelija sopii ennen opintojakson alkamista sekä työnantajan tai TKI-toiminnan edustajan että YAMK-koulutuksensa ryhmävastaavan kanssa opinnollistamisesta. Yhdessä sovitaan, käyttäen opintojakson osaamistavoitteita, mitä osaamista työssä tai TKI-toiminnassa kertyy, mitä aiheeseen liittyvää teoriatietoa hankintaan työskentelyn lisäksi, ja miten kertyvä osaaminen näytetään.

Opinnollistamisessa voidaan soveltaen käyttää opintojakson ennakko-oppimistehtävää ja oppimistehtävää osaamisen toteen näyttämisessä. Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä tehdään opiskelijakohtaisina suorituksina kiinteässä yhteydessä työhön tai TKI-toimintaan; olennaista on myös vahvan yhteyden luominen tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.

Opiskelija tekee Opinnollistamisen suunnitelma TKI-toiminnassa ja työelämäyhteistyössä -lomakkeen: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/08/Opinnollistamisen-suunnitelma-TKi-toiminnassa_230821.pdf Lomake toimii vaihtoehtoisen suoritustavan suunnitelmana ja sopimuksena.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä linkittyvät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin, esimerkiksi opiskelijan omaan työhön tai TKI-toimintaan, kuten hankkeisiin.

- Ennakko-oppimistehtävä: Huono-osaisuus ja palveluiden sekä tuen tarpeiden tunnistaminen (opiskelijakohtaisesti tehtävä ennakko-oppimistehtävä)
- Oppimistehtävä: Tapauskuvaus eriarvoisuuteen ja huono-osaisuuteen vaikuttavista tekijöistä (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op (5 x 27 tuntia) = 135 tuntia.

- Aikaan sidottu opetus ja ohjaus sekä niihin liittyvä työskentely (Zoom) 0,5 op
- Ennakko-oppimistehtävä ja siihen liittyvä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itsenäinen työskentely 1 op
- Oppimistehtävä, ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät vertaiskeskustelut sekä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen 3 op
- Oman oppimisen arviointi ja reflektio 0,5 op

Sisällön jaksotus

- 27.8.2024 klo 15–17 (opetus)
- 5.9.2024 ennakko-oppimistehtävän palautus
- 10.9.2024 15–18 (opetus)
- 24.9.2024 klo 16–17 (oppimistehtävän ohjaus)
- 3.10.2024 oppimistehtävän palautus
- 8.10.2024 klo 15–18 (opetus)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analysoida globaaleja ja paikallisia yhteiskunnallisia muutoksia ja eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- analysoida syrjäytymiseen ja osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja prosesseja
- analysoida kompleksisia ilmiöitä ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksia
- soveltaa ja kehittää osallisuutta edistäviä menetelmiä sosiaali- ja terveys-alan työssä ja asiakas- ja palveluohjauksessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutusten yhteisiin arviointikriteereihin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (10.1.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot. Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7). Saatavilla https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (1-5) Opintojakson arvosana perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5