Siirry suoraan sisältöön

GHO01VK24DIAK Gerontologinen kliininen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: GHO0105A20S-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Tiina Takku
 • Ulla Lahtela

Ryhmät

 • A50sh
  A50sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • F51sh
  F51sh
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sha
  A51sha
 • A51sh
  A51sh
 • I51sh
  I51sh
 • E51sh
  E51sh
 • 08.01.2024 12:00 - 13:00, GHO01 / Info
 • 13.02.2024 09:00 - 12:00, GHO01 / Seminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
- osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
- osaa arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
- osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan asiakkaan/ potilaan lääkehoitoa

Sisältö

- akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
- pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
- lääkehoito
- monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
- eettisyys
- moniammatillinen toiminta
- hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Opetusmenetelmät

-Orientoiva luento/aloitusinfo
-Itsenäinen aineistoon perehtyminen
-Oppiportin kurssi: Päivystystilanteet kotihoidossa 2021 (Haka-tunnuksilla)
-Interaktiivinen verkkokeskustelu
-Kehittämistehtävä työelämäyhteistyössä, opponointi ja seminaari (seminaaria ei kesätoteutuksella)

Oppimateriaalit

Aromaa, A., Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (2013). Gerontologia. Duodecim.
https://anna.diak.fi/login?url=https://www.oppiportti.fi/op/opk04630

Jyväkorpi, S. K., Strandberg, T., Urtamo, A., Pitkälä, K., Suominen, M., Kokko, K., & Heimonen, S. (2020). Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi. Gerontologia, 34(4), 339-344. https://journal.fi/gerontologia/article/download/99624/57593

Kelo, S., Launiemi, H., Takaluoma, M., & Tiittanen, H. (2015). Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö (1. p.) Sanoma Pro Oy.

Koivuranta-Vaara, P. (2019). Terveydenhuollon laatuopas. Suomen kuntaliitto. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1996-terveydenhuollon-laatuopas

Paltamaa J. (2018). Ikääntyneen asiakkaan toimintakyky ja sen arviointi asiakaslähtöisessä tavoitteellisessa kotihoidossa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-499-2

Pikkarainen A. (2013). Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja: OSA 1. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-285-1

Saarnio R., & Tuomikoski A. (2019). Gerontologisen hoitotyön osaamisella ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisellä laatua ikäihmisten hoitoon. Oulun ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019111838515

Voutilainen, P., & Tiikkanen, P. (2015). Gerontologinen hoitotyö. WSOY Oppimateriaalit.

Schwab, U. (2020). Ikääntyneiden ravitsemus. Teoksessa Lääkärikirja Duodecim. Ikääntyneiden ravitsemussuositukset.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01086

Schwab, U. & Hielm, S. (2020). Vireyttä seniorivuosiin: Ikääntyneiden ruokasuositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://www.julkari.fi/handle/10024/139415

Lahti, T., Pikkarainen, L., Partanen, J. P., Stenman, T., & Turunen, H. (2020). Päivystystilanteet kotihoidossa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. https://www.oppiportti.fi/op/dvk00209

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Artikkeli kehittämistehtävän tilalla (sovitaan vastuulehtorin kanssa)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä tehdään työelämäyhteistyössä
Aloitusinfossa työelämävieraat ovat mahdollisia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Mahdollista tehdä vaihdon aikana (kv-työelämäyhteistyötaho)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkokeskustelu ja aineistoon perehtyminen 2 op
Kehittämistehtävä ja seminaari 3 op

Sisällön jaksotus

Diaklessa on kuvattu tehtävien ja toteutuksen jaksotus

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT:ia voi hakea normaalin AHOT-käytänteen mukaisesti

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Opintojakson voi valita itsenäisenä 5 op osiona tai osana 30 op:n kokonaisuutta (GHO01-GHO04).

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö: 5 op

Verkkokeskustelu (pohjautuu oppimateriaaleihin ja oppiportin verkkokurssiin "Päivystystilanteet kotihoidossa"), 2 op: hyv. - hyl.

Kehittämistehtävä, 3 op: 1 - 5

Osallistuminen seminaariin: hyv. -hyl. (kesäkurssilla sovelletusti)
Opponointi: hyv. - hyl.

Diakin yleiset arviointikriteerit:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi

Arviointiasteikko

0-5