Siirry suoraan sisältöön

MIPA2ES24HKI Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIP2005E18S-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opettaja

 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä

Ryhmät

 • E-S24mipa
  E-S24mipa
 • 10.10.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 11.10.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 07.11.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 07.11.2024 14:15 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 08.11.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Tavoitteet

Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys
Osallisuus ja itsemääräämisoikeus
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus sekä heidän roolinsa mielenterveys- ja päihdetyössä, myös kouluttajina
Yhdenvertaisuus
Avoin dialogi ja reflektiivisyys
Voimavaralähtöisyys
Recovery –(ajattelu) toipumisorientaatio
Toivon merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä
Tarpeen mukaisen hoidon lähestymistapa
Läheisten ja yhteisöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheismateriaali:
Vuorilehto, M., ym. Uudistuva mielenterveystyö. Fioca, 2014.
Holmila, Raitasalo & Tigerstedt (toim.) 2016. Sukupolvien sillat ja kasvamissen karikot. Vanhemmat, lapset ja alkoholi.
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit 2006. Työpapereita 3/2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ja Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset. Raportteja ja muistioita 2016:3.

Stengård E & Appelqvist-Schmidlechner K. (2010) Mental health promotion in young people - an investment for the future (PDF 53 KB). Publications of WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/121135/E94270.pdf

Turpeinen, A. 2018. Tarpeenmukainen hoito. Mielipalvelut.fi. http://www.mielipalvelut.fi/artikkelit/tarpeenmukainen-hoito/
Karppinen, Henri (2014) Reframing the relationship between service design and operations: a service engineering approach. väitöskirja. http://www.doria.fi/handle/10024/94496

Laitila, Minna (2010) Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdepalveluisssa, Fenomenografinen lähestymistapa. Väitöskirja. https://core.ac.uk/download/pdf/15168145.pdf

Valkama, Katja (2012) Asiakkuuden dilemma – Näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuteen. Väitöskirja. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-412-4.pdf

Rissanen, P. (2015) Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 88/2015. https://kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf

Peltoniemi, M. (2017) Aivan kuin minua ei olisi: Autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, sosionomi (YAMK). http://www.theseus.fi/handle/10024/136225

Lisätiedot

ARVIOINTI
Ennakko-oppimistehtävä: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
Oppimistehtävä: numeerinen arviointi (1–5)

Arviointiasteikko

0-5