Siirry suoraan sisältöön

MIPA3ES24HKI Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIP3005E18S-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opettaja

 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä

Ryhmät

 • E-S24mipa
  E-S24mipa
 • 12.12.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • 13.12.2024 09:00 - 14:15, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • 13.12.2024 14:15 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito

Tavoitteet

Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

Sisältö

Asiakkaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen arviointi (arviointityökalut) ja tämän pohjalta toteutettava tuki
Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutuksen merkitys
Tilanteen arviointi avoimen dialogin keinoin asiakkaan kanssa
Mielenterveys- ja päihdesairaudet ja lääketieteen näkökulmia hoitoon ja kuntoutukseen
Asiakaskohtaisen tuen ja avun suunnittelu
Psykososiaalisen tuen merkitys
Erilaiset riippuvuusongelmat ja niiden arviointi
Muutosprosessin ja vaihemallin hyödyntäminen arvioinnissa
Puheeksioton osaaminen
Yhteisöväkivallan ehkäiseminen, tunnistaminen ja toiminta asiakkaiden tukemisessa
Kaltoinkohtelun, väkivallan, kiusaamisen havaitseminen, uhrien ja tekijöiden kohtaaminen ja hoito

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheiskirjallisuus:
Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert,C & Seuri T. (2017) Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. (2015) Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Käypä hoito- suositukset: Alkoholiongelmaisen hoito, Huumeongelmaisen hoito
Rakkolainen, M. (2017) Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 2301. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101802/978-952-03-0504-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Rakkolainen, M. & Ehrling, L. (2012). Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa. Psykologia, 47(1),20–37.
Rakkolainen, M., Koski-Jännes, A., Tuomisto, M. & Tolonen K. (2015). Päihdeasiakkaan taustan ja motivoivan alkuhaastattelun yhteydet hoidon tuloksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52,102–117.
Behm, M- M. (2015) Ihanteet ja arki päihteiden käytön puheeksiottotilanteissa päivystysvastaanotoilla - Eettisten periaatteiden toteutuminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1944-1/urn_isbn_978-952-61-1944-1.pdf

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5