Siirry suoraan sisältöön

2020 Sairaanhoitaja (AMK), kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi): Syksy 2022 A53sha

Tunnus: 2020KAKSKIELSH

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

OPETUSSUUNNITELMA 2020
Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Sairaanhoitaja 210 op koostuu 180 op yleissairaanhoitajan osaamisesta ja 30 op vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista. Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

SAIRAANHOITAJA (AMK) 210 OP

PERUSOPINNOT: 10 op
Ruotsi 3 op
Englanti 3 op
Orientaatio korkeakouluopintoihin 4 op
Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT: 155 op
Ammatilliset opinnot 155 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op

OPINNÄYTETYÖ: 15 op

Sairaanhoitajaopinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op
• Osallisuus ja ohjaus 30 op
• Kliininen hoitotyö 29 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 60 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 30 op

STUDIEPLAN 2020
Läroplanen uppfyller kompetenskraven i lagen (559/1994 och 1200/2007) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, EU-direktiv (ändring 2013/55/EU) samt de nationellt och riksomfattande överenskomna kompetenskraven för sjukskötarutbildning (2019). Sjukskötare 210 sp består av 180 sp studier med inriktning på allmän sjukskötarkompetens och 30 sp valfria breddstudier. Utbildningen förverkligas enligt en modell för inkluderande och undersökande utvecklande (OSKE), där lärande och lärandeuppgifter tjänstgör utvecklingsbehoven i arbetslivet.

SJUKSKÖTARE (YH) 210 SP

GRUNDSTUDIER: 10 sp
Svenska/Finska 3 sp
Engelska 3 sp
Introduktion till högskolestudier 4 sp
Det fi nska språket och kommunikation är integrerade i yrkesstudierna.

YRKESSTUDIER: 155 sp
Yrkesstudier 155 sp

FRITT VALBARA STUDIER: 30 sp
Valfria breddstudier 30 sp

EXAMENSARBETE: 15 sp

Sjukskötarstudierna är uppbyggda av sex tematiska helheter, som delas upp i studieperioder. De tematiska helheterna är:
• Utgångspunkter för professionellt bemötande och servicesystem 29 sp
• Delaktighet och handledning 30 sp
• Kliniskt vårdarbete 29 sp
• Livsförloppets mångfald och hälsofrämjande 60 sp
• Tillämpad och utvecklande expertis 32 sp
• Inkluderande utvecklande och inverkan 30 sp

Lisätiedot

Koulutus järjestetään yhteistyössä Arcadan kanssa ja toteutuu kaksikielisenä.
Utbildningen genomförs i samarbete med Arcada och är tvåspråkig.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 1. / 2022 2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025
PERUSOP-2021
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ORI0004A20S-1001
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

4
ORI0004A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 4
ENG-1048
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0003A15S-1022
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
RUO-1048
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2003A20S-1001
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
SUO
Suomi

(Valitaan kaikki)

0
SUOARC
Ammatillinen suomi

(Valitaan kaikki)

0
AMMATTIOP-2021
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
ASIO006A20S-1001
Asiakastyön lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

6
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
ASI0202A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
KOH0006A20S-1001
Kohtaaminen hoitosuhteessa

(Valitaan kaikki)

6
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
KOH0103A20S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
KHO1008A20S-1001
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

8
KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
OSA0009A20S-1001
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus

(Valitaan kaikki)

9
YHT3002A20S Vammaisuus 2
OSA0104A20S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
OSA0203A20S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
KHO2007A20S-1001
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

7
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
KHO2303A20S Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
AHO0007A20S-1001
Aikuisten hoitotyö

(Valitaan kaikki)

7
AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4
AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3
VHO0004A20S-1001
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö

(Valitaan kaikki)

4
YHT4002A20S Vanhuus 2
VHO0102A20S Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
PHH0005A20S-1001
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

5
PHH0005A20S Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5
MPH0008A20S-1001
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
MPH0104A20S Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4
LHO0006A20S-1001
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

(Valitaan kaikki)

6
LHO0102A20S Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2
LHO0202A20S Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
LHO0302A20S Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2
HOA0005A20S-1001
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
HOA0103A20S Johtaminen ja yrittäjyys 3
HOE0009A20S-1001
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys

(Valitaan kaikki)

9
HOE0103A20S Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3
HOE0204A20S Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4
HOE0302A20S Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2
OSKEAMM-1022
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
LÄÄ-1001
Lääkehoito- ja laskenta

(Valitaan kaikki)

10
LÄÄ0102A20S Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0202A20S Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0302A20S Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0401A20S Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0501A20S Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2
HAR-1026
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

60
HAR1005A15S Hoitotyön perusharjoittelu 5
HAR2006A20S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
HAR3106A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6
HAR3206A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6
HAR4007A20S Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7
HAR5008A20S Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8
HAR6008A20S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8
HAR7006A20S Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6
HAR8008A20S Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8
VVOP-2021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SYV-1004
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KSP0030A20S-1001
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5
KSP0205A20S Perioperatiivisen hoitotyön perusteet 5
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5
KSP0415A20S Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu 15
MIP0030A20S-1001
Mielenterveys ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

30
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5
MIP0415A20S Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu 15
GHO0030A20S-1001
Gerontologinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5
GHO0205A15S Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5
GHO0305A20S Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5
GHO0415A20S Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu 15
CHI0030A20S-1001
Child, adolescent and family nursing: advanced studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CHI0105A20S Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5
CHI0205A20S Specificities of clinical care for children and adolescents 5
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5
CHI0420A20S Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15
PRO0030A20S-1001
Professional work in the global context

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
PRO0102A20S Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development 2
EXP0003B16S Exploitation in a Global Frame 3
PRO0205A15S Promotion of health and wellbeing 5
PRO0305A15S Optional elective studies 5
PRO0415A20S International Practical Placement 15
OPINNÄYTEOP-2021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OSKEOPI-1022
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
OPI0015A20S-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
Yhteensä 210 59 61 55 5 29 30 29 32 28 27 5 29 30 29 32 28 27 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kaksikielisen sairaanhoitaja (AMK) – Sjukskötare (YH) -koulutuksen opinnot (suomi-ruotsi)

Sairaanhoitaja (AMK) – Sjukskötare (YH) -koulutus järjestetään yhteistyössä Arcadan kanssa, ja se toteutuu kaksikielisenä.

Arcada ja Diak yhteiset
Orientaatio korkeakouluopintoihin
Hoitotyön perusharjoittelu
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu
Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV
Arcadan toteuttamat opintojaksot (ruotsi)
Englannin suullinen kielitaito
Englannin kirjallinen kielitaito
Ihmisen kasvu ja kehitys
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat
Anatomia ja fysiologia I
Anatomia ja fysiologia II
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot
Mielenterveys- ja päihteet
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
Johtaminen ja yrittäjyys
Sairaanhoitajan asiantuntijuus
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio
Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy
Diakin toteuttamat opintojaksot (suomi)
Ruotsin suullinen kielitaito
Ruotsin kirjallinen kielitaito
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi
Infektioiden torjunta ja aseptiikka
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot
Vammaisuus
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Vanhuus
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio
Sosiaali- ja terveystalous
Ammattialan kehittämistyön välineet I
Ammattialan kehittämistyön välineet II
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta
Vapaasti valittavat opinnot/Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (toteutuu suomeksi tai ruotsiksi)
Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito
Perioperatiivisen hoitotyön perusteet
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet
Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu
Lasten ja nuorten mielenterveystyö
Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät
Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen
Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu
Gerontologinen kliininen hoitotyö
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä
Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu
Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families
Specificities of clinical care for children and adolescents
Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement
Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development
Exploitation in a Global Frame
Promotion of health and wellbeing
Optional elective studies
International Practical Placement
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
PERUSOP-2021
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ORI0004A20S-1001
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

4
ORI0004A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 4
ENG-1048
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0003A15S-1022
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
RUO-1048
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2003A20S-1001
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
SUO
Suomi

(Valitaan kaikki)

0
SUOARC
Ammatillinen suomi

(Valitaan kaikki)

0
AMMATTIOP-2021
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
ASIO006A20S-1001
Asiakastyön lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

6
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
ASI0202A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
KOH0006A20S-1001
Kohtaaminen hoitosuhteessa

(Valitaan kaikki)

6
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
KOH0103A20S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
KHO1008A20S-1001
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

8
KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
OSA0009A20S-1001
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus

(Valitaan kaikki)

9
YHT3002A20S Vammaisuus 2
OSA0104A20S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
OSA0203A20S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
KHO2007A20S-1001
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

7
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
KHO2303A20S Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
AHO0007A20S-1001
Aikuisten hoitotyö

(Valitaan kaikki)

7
AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4
AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3
VHO0004A20S-1001
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö

(Valitaan kaikki)

4
YHT4002A20S Vanhuus 2
VHO0102A20S Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
PHH0005A20S-1001
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

5
PHH0005A20S Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5
MPH0008A20S-1001
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
MPH0104A20S Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4
LHO0006A20S-1001
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

(Valitaan kaikki)

6
LHO0102A20S Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2
LHO0202A20S Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
LHO0302A20S Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2
HOA0005A20S-1001
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
HOA0103A20S Johtaminen ja yrittäjyys 3
HOE0009A20S-1001
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys

(Valitaan kaikki)

9
HOE0103A20S Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3
HOE0204A20S Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4
HOE0302A20S Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2
OSKEAMM-1022
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
LÄÄ-1001
Lääkehoito- ja laskenta

(Valitaan kaikki)

10
LÄÄ0102A20S Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0202A20S Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0302A20S Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0401A20S Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0501A20S Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2
HAR-1026
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

60
HAR1005A15S Hoitotyön perusharjoittelu 5
HAR2006A20S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
HAR3106A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6
HAR3206A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6
HAR4007A20S Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7
HAR5008A20S Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8
HAR6008A20S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8
HAR7006A20S Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6
HAR8008A20S Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8
VVOP-2021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SYV-1004
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KSP0030A20S-1001
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5
KSP0205A20S Perioperatiivisen hoitotyön perusteet 5
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5
KSP0415A20S Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu 15
MIP0030A20S-1001
Mielenterveys ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

30
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5
MIP0415A20S Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu 15
GHO0030A20S-1001
Gerontologinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5
GHO0205A15S Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5
GHO0305A20S Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5
GHO0415A20S Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu 15
CHI0030A20S-1001
Child, adolescent and family nursing: advanced studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CHI0105A20S Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5
CHI0205A20S Specificities of clinical care for children and adolescents 5
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5
CHI0420A20S Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15
PRO0030A20S-1001
Professional work in the global context

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
PRO0102A20S Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development 2
EXP0003B16S Exploitation in a Global Frame 3
PRO0205A15S Promotion of health and wellbeing 5
PRO0305A15S Optional elective studies 5
PRO0415A20S International Practical Placement 15
OPINNÄYTEOP-2021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OSKEOPI-1022
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
OPI0015A20S-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5