Siirry suoraan sisältöön

AOS01VS23DIAK-TERMO Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I (2 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0102Y21S-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen

Opettaja

 • Arja Koski

Ryhmät

 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • 15.08.2023 16:15 - 18:15, AOS01 / Koulutuksen aloitus
 • 16.08.2023 15:00 - 18:00, AOS01 / Työskentelyn ja vertaismentorointiryhmien käynnistyminen
 • 24.08.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 27.09.2023 16:15 - 17:15, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 27.09.2023 17:30 - 18:30, AOS01 / Luento
 • 18.10.2023 16:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 21.11.2023 16:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 11.01.2024 16:30 - 17:30, AOS01 - AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 15.02.2024 16:00 - 17:00, AOS01 - AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 06.03.2024 16:30 - 17:30, AOS01 - AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti huom. aikaa muutettu!
 • 11.04.2024 15:30 - 17:30, AOS01 - AOS02 / Opojen ja ryhmävastaavien tunti
 • 16.05.2024 16:00 - 17:00, AOS01 - AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Syyslukukausi 2023

Yksilötyöskentely
- Itseohjautuvan oppimisen itsearviointi (Self-Rating Scale for Self-Directed Learning (SRSSDL) Tool
- Asiantuntijuusvideo
- Kehittymissuunnitelma
- Opintojakson materiaalien opiskelu

Ryhmätyöskentely
- Vertaismentorointitapaamiset (3 krt á 2 tuntia) ryhmien sopimuksen mukaisesti
- Osallistuminen opintojakson online-tapaamisiin Zoomissa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa, Diakin sähköisellä Zoom-oppimisalustalla (Diaklessa) ajalla 15.8. - 15.12.2023

Online-tapaamiset
15.8. klo 15.00-16.00 Koulutusten yhteinen aloitus
15.8. klo 16.15 - 18.15 Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutuksen aloitus
16.8. klo 15.00 - 18.00 Yhdessä oppiminen ja vertaismentorointi, vertaismentorointiryhmät käynnistyvät

24.8. klo 15.00 - 16.00 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
7.9. klo 15.00 - 16.30 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti
27.9. klo 16.15 - 17.15 Ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunti

27.9. klo 17.30 - 18.30 Itsensä johtaminen

18.10. klo 16.00 - 17.00 Ryhmävastaavan ja opon tunti
21.11. klo 16.00 - 17.00 Ryhmävastaavan ja opon tunti

Oppimateriaalit

Dijkman, B., Mikkonen, I., Roodbol, P. 2019. Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competences Framework. Springer International Publishing. 10.1007/978-3-319-976

Nummela O., Juujärvi S., Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Serviceä in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- YAMK-Alumnien tapaaminen
- Vertaismentorointiprosessi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syksyllä 2023 opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 26,7 tuntia = 53 tuntia.

Sisällön jaksotus

Koko opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisällöt ja työskentely opintojaksossa

Syksyn 2023 työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen kehittymisen tarpeiden, vahvuuksien ja painopistealueiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen ja oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen oppijana vahvistaa sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Ryhmässä toteutuva vertaismentorointi tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja oppimista.
Asiantuntijuus, asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- tehnyt itseohjautuvan oppimisen itsearvioinnin.
- osoittanut suorittaneensa Digistartti-kurssin.
- tehnyt asiantuntijuusvideon, tutustunut vertaisryhmän opiskelijoiden videoihin sekä osallistunut vertaismentorointityöskentelyyn ryhmän sopimuksen mukaisesti.
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- työskennellyt vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia).
- opiskellut opintojakson materiaalin.
- osallistunut opintojakson online-tapaamisiin.

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty kun opiskelija ei ole tehnyt pyydettyjä tehtäviä eikä osallistunut opintojakson online-tapaamisiin eikä vertaismentorointityöskentelyyn.