Siirry suoraan sisältöön

Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka

Tunnus: AVOIN-PEDAOSK2019

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Kommunikaatio-ohjauksella tuetaan puhevammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä vuorovaikutusta. Pedagogisesti pätevä kommunikaatio-ohjaaja laatii tavoitteet yhdessä puheterapeutin ja muiden mahdollisten kommunikaation kuntouttajien kanssa, suunnittelee ohjauksen ja toteuttaa sitä esimerkiksi perheen kotona, henkilön asumisyksikössä tai työpaikalla. Työskentelyn tarkoituksena on harjoittelun kautta ottaa käyttöön uusi kommunikaatiomenetelmä tai lisätä aiemmin valitun käyttöä. Menetelmän valitsee puheterapeutti henkilön kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää yleensä asuinkunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena.

Avoimen ammattikorkeakoulun osamiskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tämän valitseman kommunikaatiomenetelmän ohjaajana perheille ja ryhmille sekä edelleen kehittää pedagogista osaamistaan työn ohessa. Kokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa hyödyntää pedagogista tietoa ja pedagogisia menetelmiä suunnitellessaan ohjaus- ja opetustilanteita. Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka -kokonaisuudessa ei opiskella kommunikaatomenetelmien käyttöä vaan pedagogista tavoitteenasettelua ja erilaisia tapoja ohjata oppimaan. Kokonaisuuteen kuuluvissa oppimistehtävissä harjoitellaan pedagogisen ajattelun soveltamista valitun kommunikaatiomenetelmän opetukseen ja ohjaukseen.

Kohderyhmä: Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka -osaamiskokonaisuus on suunnattu viittomakielen tulkeille, puhevammaisten tulkeille, viittomakielen ohjaajille, puheterapeuteille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ohjauksesta ja opettamisesta.

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Osaamiskokonaisuuden suorittaminen ei edellytä aikaisempia alan opintoja. Mikäli opiskelija kuitenkin on aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi osaamiskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain osaamiskokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen.

Esitietovaatimukset

Opintojen suorittaminen ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta. Sen sijaan opinnoissa tarvitaan kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.
Lisäksi opiskelijan on jo koulutukseen tullessaan hallittava jokin puhetta tukeva tai korvaava menetelmä niin hyvin, että kykenee opintojen aikana käyttämään tätä opintoihin kuuluvissa tehtävissä ja opetusharjoituksissa. Käytettäviä kommunikaatiomenetelmiä voivat olla mm. viittomat puheen tukena, viitottu puhe, taktiiliviittominen, kuvakommunikaatio tai jokin kommunikointiohjelmisto.

Soveltuvuus opintoihin: Kommunikaatiomenetelmien ohjaaja ja opettaja toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu opettajan eettisiin periaatteisiin. Ohjaajalta edellytetään mm. vastuullisuutta, luotettavuutta ja kykyä työskennellä sekä asiakaskontaktissa että moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan.

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka -osaamiskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä ja se kestää yhden vuoden (tammi-joulukuu). Kokonaisuus koostuu ohjauksen ja opetuksen teoriaopinnoista (20 op) ja ohjausharjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (5 op), jossa osoitetaan ohjaajalta vaadittava taitotaso. Opinnoissa tutustutaan oppimiskäsityksiin ja oppijalähtöisen opetuksen suunnitteluun ja ohjaamiseen. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan mm. kehityspsykologiaa, ammattietiikkaa ja moniammatillista työotetta osana opettajan työtä.
- kevätlukukausi 20 op: Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikan teoriaopinnot
- syyslukukausi 10 op: Harjoittelu (5 op) ja Päättöopinnot (5 op)

Tutustu opintojen tarkempiin sisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVOIN-PEDAOSK-0

Suositellut perusopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5 )

0 - 5
KIK0905A19H Viitottu puhe ja viittomakommunikaatio 5
AVOIN-PEDAOSK

Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka

(Valitaan kaikki )

25
AVOIN-PEDAOSK-1

Teoriaopinnot

(Valitaan kaikki )

20
PDA0105A19H Oppimiskäsitykset ja oppijakeskeisyys 5
PDA0205A19H Oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen 5
PDA0305A19H Pedagogiikka kommunikaatio-ohjauksessa 5
PDA0405A19H Asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä 5
AVOIN-PEDAOSK-2

Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

5
HAA0405A20A Harjoittelu 4: Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka 5
AVOIN-PEDAOSK-3

Päättöopinnot

(Valitaan kaikki )

0