Siirry suoraan sisältöön

Tulkkaus viittomakielisille (32 op)

Tunnus: AVOIN-TVKOSK2109

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Viittomakielisille tulkkaukseen kouluttautunut tulkki on perehtynyt erityisesti suomalaiseen viittomakieleen ja viittomakieliseen kulttuuriin. Tulkki toimii puolueettomasti ja luottamuksellisesti kaikilla elämänaloilla asiointitilanteista harrastuksiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun kelpoisuuskokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina viittomakielisille sekä edelleen kehittää tulkkausosaamistaan työn ohessa. Kokonaisuus vastaa Diakin Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen (Tulkki AMK -tutkinto) viittomakielen tulkkauksen suuntaavia opintoja. Mikäli opiskelija muutoin täyttää Kelan vaatimukset kuulovammaisten tulkkauspalvelua tuottavalle henkilölle, on kelpoisuuskokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla mahdollista hakea Kelalta oikeutta toimia viittomakielen tulkkina.

Kohderyhmä: Tulkkaus viittomakielisille -kelpoisuuskokonaisuus on suunnattu niille tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneille puhevammaisten tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan viittomakielisille tulkkaukseen.

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää perustietoja viittomakielisistä, suomalaisesta viittomakielestä ja tulkkauksesta. Mikäli opiskelija on tämän lisäksi aiemmin suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavia opintoja Diakissa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea opintojen tunnustamista osaksi kelpoisuuskokonaisuutta. Myös työkokemuksen kautta saadun osaamisen tunnustamista on mahdollista hakea. Lisäksi joissain kokonaisuuteen sisältyvissä opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.

Mikäli opiskelijalla on opintojen osaamisvaatimuksia vastaavaa osaamista, neuvotellaan osaamisen osoittamisesta ja tunnustamisesta tai vaihtoehtoisista suoritustavoista ohjaavan lehtorin kanssa opintojen alussa. Opiskelijan tulee itse olla aktiivinen tunnustamista hakeakseen.

Esitietovaatimukset

Opintojen suorittaminen edellyttää laajaa viittomien sanavarastoa ja vahvaa tulkkauksen perusteiden hallintaa (esim. Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus tai muu vastaava koulutus). Lisäksi opiskelijan tulee tuntea viittomakieliset asiakasryhmänä ennen kelpoisuuskokonaisuuden aloittamista. Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia.

Soveltuvuus opintoihin: Tulkki toimii vaativassa tehtävässä, jossa työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkilta edellytetään mm. puolueettomuutta ja ehdotonta luottamuksellisuutta. Jokaisen koulutukseen hakeutuvan kannattaa huomioida alan ja työtehtävien vaativuus omaa opintosuunnitelmaansa arvioidessaan.

Lisätiedot

Tulkkaus viittomakielisille -kelpoisuuskokonaisuuden laajuus on 32 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden (elo-toukokuu).
Kokonaisuus koostuu viittomakielen tulkkauksen teoriaopinnoista (25 op) sekä harjoittelusta (5 op). Kokonaisuuden lopussa suoritetaan Päättöopinnot (2 op), jossa osoitetaan tulkilta vaadittava taitotaso.
- syyslukukausi: 25 op teoriaopintoja,
- kevätlukukausi: 7 op, josta harjoittelua 5 op ja päättöopintoja 2 op.
Harjoittelu on mahdollista aloittaa jo syyslukukauden aikana.

Tutustu opintojen osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin klikkaamalla opintojakson nimeä alla.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVOIN-TVKOSK

Tulkkaus viittomakielisille

(Valitaan kaikki )

32
AVOIN-TVKOSK-1

Teoriaopinnot

(Valitaan kaikki )

25
VTS0105A19H Viittomakielen kielitaidon syventäminen 5
VTS0205A19H Tulkkaus eri tyyleillä 5
VTS0305A19H Tulkkaus eri toimintaympäristöissä 5
VTS0405A19H Tulkkaus viestintätekniikkaa käyttäen 5
VTS0505A19H Tulkkaus eri asiakasryhmille 5
AVOIN-TVKOSK-2

Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

5
HAA0405A22A Harjoittelu 4: tulkkaus viittomakielisille 5
AVOIN-TVKOSK-3

Päättöopinnot

(Valitaan kaikki )

2
PTO0302A21A Päättöopinnot: tulkkaus viittomakielisille 2