Siirry suoraan sisältöön

SEUMK24HKI Seurakuntatyön kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SEU0005A20S-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Atte Kollanus
 • Sanna Jattu
 • Heidi Zitting

Ryhmät

 • A52sosv
  A52sosv
 • A50shd
  A50shd
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 08.01.2024 08:30 - 10:45, SEU: Orientaatio
 • 10.01.2024 08:30 - 11:00, SEU: Luento
 • 10.01.2024 11:45 - 14:00, SEU: Luento
 • 11.01.2024 08:30 - 10:45, SEU: Luento
 • 22.01.2024 08:30 - 10:45, SEU: Luento
 • 26.01.2024 12:30 - 14:00, SEU: Mahdollisuus ohjaukseen, työelämätapaus
 • 30.01.2024 09:00 - 12:00, SEU / Viestintäosaaminen seurakuntatyössä
 • 30.01.2024 15:15 - 16:15, SEU: Osaamistesti Diaklessa
 • 12.02.2024 10:15 - 11:15, SEU: Osaamistestin toinen kerta Diaklessa
 • 13.02.2024 08:30 - 11:30, SEU: Luento, opintososionomiharjoittelija mukaan
 • 13.02.2024 12:30 - 15:30, SEU: Luento
 • 15.02.2024 09:00 - 14:30, SEU: Seminaari: työelämätapaukset
 • 12.04.2024 09:00 - 10:00, SEU: Tukipaja Canvan hyödyntämiseen posterin tekemisessä, opintososionomiharjoittelija mukaan
 • 14.05.2024 08:30 - 14:00, SEU: Kehittämistoiminnan työpajat
 • 16.05.2024 08:30 - 14:00, SEU: Kokoava seminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää kirkon ja seurakunnan organisaation ja hallinnon sekä niitä ohjaavat lait ja toiminnan linjaukset
- osaa analysoida johtamiseen ja työyhteisötaitoihin liittyviä tekijöitä kirkon työn näkökulmasta
- osaa ennakoida, suunnitella, kehittää ja arvioida oman työalan toimintaa
- pohtii kirkon viran teologisia perusteita ja toiminnan linjauksia suhteessa omaan ammatilliseen identiteettiinsä
- tietää viestinnän merkityksen ja keinot kirkon työssä sekä oman vastuunsa viestijänä

Sisältö

- kirkon ja seurakunnan organisaatio ja hallinto
- kirkkolaki ja kirkkojärjestys soveltuvin osin sekä ajantasaiset toiminnan linjaukset ja strategiat sekä muut hallintoa ohjaavat asiakirjat
- työyhteisötaidot
- henkinen ja hengellinen työhyvinvointi
- toiminnan ja talouden suunnittelu ja arviointi erityisesti oman työalan näkökulmasta
- kirkon virka ja työntekijän identiteetti
- viestinnän keinot ja kanavat sekä suunnittelu

Opetusmenetelmät

Opintosuoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta luennoille ja lähiopetukseen (pakolliset mainittu arvioinnin perusteet kohdassa). Tämän lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu oppimistehtävien ja verkkotentin tekeminen sekä pakollinen osallistuminen työpajatyöskentelyyn ja seminaareihin.

Työskentely sisältää yhteydenpitoa ja yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Oppimateriaalit

Kirkon ja seurakunnan hallinto ja organisaatio

Opetuksessa käsiteltävät teemat ja suoritettava materiaali:
• Kirkkolaki, luvut 1-6. (löytyy sivustolta finlex.fi).
• Kirkkojärjestys, luvut 1-6, 8-9. (löytyy sivustolta finlex.fi).
• Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2015). Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa - Ohjeistus. (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja hallinto, 21). Kirkkohallitus.
• Meriläinen, J. (2016). Organisaation ja hallinnon nykytila. Teoksessa Kirkon tulevaisuuskomitea: mietinnön liiteosa (s. 38–121). (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, 48). Kirkkohallitus.
• Meriläinen, J. (2016). Julkisoikeudellinen asema. Teoksessa Kirkon tulevaisuuskomitea: mietinnön liiteosa (s. 122–140). (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 48. Kirkko ja toiminta). Kirkkohallitus.
Oheismateriaalia:
• Aitlahti, K., & Peltovirta, M. (toim.). (2022). Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2023–2026. Kirjapaja.

Työyhteisö ja virka

Suoritettava materiaali:
• Anetjärvi, S., & Jakobsson, M. (2022). Seurakunnan henkilöstöhallinto (4. uud. p.). Edita.
• Kopperi, K., Malo, T., & Tanska, J. (2019). Laki, evankeliumi ja KIRVESTES - johtajana kirkossa. Kirjapaja. (Soveltuvin osin oman ryhmän teeman mukaan.)
• KirVESTES 2022-2024. Kirkon virka- ja työehtosopimus sekä erillissopimukset. (2022). (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja päätöksenteko, 17). Kirkon työmarkkinalaitos. https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4302 (Soveltuvin osin oman ryhmän teeman mukaan)
• Pihkala, J. (2009). Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta. Johdatus dogmatiikkaan. Edita. (s. 219-224.)

Työalan kehittäminen, suunnittelu ja arviointi

Suoritettava materiaali:
• Kaira, T. (2019). "Sitä kohti, mikä on edessä" - Strategia-ajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon tutkimuskeskus. (s. 37–54 ja 218–236)
• Suomen evankelis-luterilainen kirkko. (2020). Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, 89). Kirkkohallitus.

Viestintä

Oheismateriaalia:
• Wallenius, V. (2018). Diakoniatyön viestintä, vaikuttaminen ja digitalisaatio. Teoksessa P. Isomäki, J. Lehmusmies, P. Salojärvi, & V Walleinius, Diakoniabarometri 2018 : Yksinäisyyden monet kasvot ( s. 48–79). (Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 56). Kirkon tutkimuskeskus.
• Kormilainen, V., Ahonen, J., & Ijäs, J. (2016). Somempi seurakunta. Sosiaalisen median opas. Kirjapaja.
• Malmelin, K. (2013). Seurakuntien viestintäkirja. Kirjapaja.
• Suomen ev.lut. kirkko. (i.a.). Kirkon viestintä. Saatavilla 19.11.2021. https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta
• Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö, & Akavan Erityisalat. (2010). Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot. Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa tarkoittaa koko kurssin itsenäistä suorittamista tenttimällä ja oppimistehtävillä. Oppimistehtävät tehdään yhteistyössä valitun seurakunnan kanssa. Aiemman sosiaali- ja / tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat voivat ilmoittaa ennen opintojakson alkua opinto-ohjaajalle ja jakson vastuulehtorille, jos he haluavat suorittaa opintojakson vaihtoehtoisella suoritustavalla. Muiden vaihtoehtoisesta suoritustavasta kiinnostuneiden opiskelijoiden on neuvoteltava vaihtoehtoisesta suoritustavasta jakson vastuulehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa ennen opintojakson alkua.

Opiskelija voi hakea opintojaksosta AHOTtia aikaisemman osaamisensa perusteella.
AHOT -päätökseen vaaditaan opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista ja sen osoittamista seuraavissa asioissa:
• Ev.lut. kirkon ja seurakunnan hallinto ja organisaatio
• Kirkon virkaa, työelämään ja työyhteisöön liittyvissä kysymyksissä
• Seurakunnan talouteen, toimintaan ja strategiseen suunnitteluun ja kehittämisen liittyvissä asioissa
• Kirkon viestinnän ja markkinoinnin kysymykset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu samalla lukukaudella HAR2 eli seurakuntaharjoittelun kanssa.

Kehittämistoimintaan liittyvä oppimistehtävä tehdään yhteistyössä esim. opiskelijan harjoitteluseurakunnan kanssa.

Opiskelija saa opintojaksosta parhaan hyödyn perehtymällä kehittämistehtävässä harjoitteluseurakunnan toimintakontekstiin ja -kulttuuriin. Myös oppimistehtäviä voidaan soveltuvin osin tehdä harjoitteluseurakunnan toimintaympäristössä.


Opintojakson opinnollistaminen on mahdollista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan toteutuskohtaisesti.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla voi olla kansainvälisiä luennoitsijoita, osa opetuksesta ja oppimateriaalista voi olla englannin (tai ruotsin) kielistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan verkkotestiin valmistautumiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen, pienryhmätyöskentelyyn ja oppimateriaaliin perehtymistä varten.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa johdantoluennolla ja sen jälkeen perehdytään Suomen ev.lut. kirkon ja seurakunnan hallintoon ja organisaatioon. Hallinnon ja organisaatioon liittyvä osaaminen osoitetaan tenttimällä (tekninen testi DIAKLEssa).

Tämän jälkeen perehdytään kirkon virkaan, seurakuntaan työyhteisönä, kirkon virka- ja työehtokysymyksiin sekä seurakunnan työn kehittämiseen ja viestintään. Oppimistehtävät sisältävät tiedonhankintaa ja yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa. Opintojakso päättyy kehittämistoiminnan työpajoihin ja kokoavaan seminaarityöskentelyyn. Lopuksi opiskelija reflektoi ja arvioi omaa osaamistaan kirjallisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla pitää olla Seurakunta toimintaympäristönä (STY) -opintojakso suoritettuna hyväksytysti ennen SEU -opintojaksoa.
Suositellaan vahvasti ammatillisten opintojaksojen (DTA, KNA ja KVA) suorittamista ennen SEU -opintojaksoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa mainituilla luennoilla ja lähiopetuksessa sekä oppimistehtävien ohjeiden mukaista tekemistä.

Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa yksittäiseltä luennolta esim. sairastumisen vuoksi on asiasta sovittava jakson vastuulehtorin kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan pakollinen läsnäolo seuraavilla lähiopetuskerroilla:
1) Orientaatio
2) Luento: Kirkon virka
3) Luento: Viestintä seurakunnassa
4) Seminaari: Työelämätapaukset
5) Luento: Seurakunnan talous, toiminta ja strateginen suunnittelu
6) Kehittämistoiminnan työpajat
7) Kokoava seminaari: kehittämistoiminta ja kirkon työntekijän reflektio

Tämän lisäksi opiskelijan tulee tehdä hyväksytysti oppimistehtävät:
• kirkon ja seurakunnan hallintoon ja organisaatioon liittyvä verkkotentti
• työyhteisöön liittyvään case -tehtävä ja seminaaripäivä
• viestinnän lähiopetus ja tehtävä
• kehittämistoiminnan posteri, työpajatyöskentely ja kokoava seminaari
• oman oppimisen ja osaamisen reflektointi


Arviointi perustuu DIAKin loppuvaiheen opintojen arviointikriteereihin.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty