Siirry suoraan sisältöön

2020 Sosionomi (AMK): Syksy 2022 sos (53 ryhmät)

Tunnus: 2020SOS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammattioikeudet. Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattioikeuksia toimia sosionomina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 8§). Sosionomi (AMK) tutkintoon voi sisällyttää varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tällöin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia Varhaiskasvatuslain (540/2018, 27§) mukaisessa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

SOSIONOMI (AMK) 210 op

PERUSOPINNOT:
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op, opintoihin orientoivat opinnot 2 op

AMMATILLISET OPINNOT:
Ammatilliset opinnot 91 op, ammatilliset suuntaavat opinnot 15 op,
ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1 op, harjoittelu 55 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT:
Ammatillisuutta täydentävä osaaminen 20 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sosionomiopinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
• Osallisuus ja ohjaus 31 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
• Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 31 op
• Osallistava kehittäminen 38 op
• Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 19 op
Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa
oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

Varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottavat opinnot sosionomi (AMK)-koulutuksessa lisätietoja

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 1. / 2022 2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025
2020SOS-PERUSOP
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SOS-ORI0002A20S
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
2020SOS-ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
2020SOS-ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOS-RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SOS-RUO1002A20S
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
2020SOS-RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
AMMOP
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

165
AKE0012A20S
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

12
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
AKE0105A20S Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
MUU0010A20S
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö

(Valitaan kaikki)

10
MUU0105A20S Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
MUU0205A20S Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät 5
2020SOS-LUO
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena

(Valitaan kaikki)

5
LUO0005A20S Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
2020SOS-ENS
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä

(Valitaan kaikki)

1
ENS0001A20S Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
AIK0010A20S
Aikuis- ja nuorisososiaalityö

(Valitaan kaikki)

10
AIK0105A20S Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
AIK0205A20S Muutossosiaalityö 5
2020SOS-PER
Perhetyö ja lastensuojelu

(Valitaan kaikki)

5
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5
SOS0010A20S
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
SOS0105A20S Asiakastyön menetelmät 5
SOS0205A20S Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät 5
ELÄ0008A20S
Elämänkulkujen moninaisuus

(Valitaan kaikki)

8
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
2020SOS-DIG
Digiosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
DIG0004A20S Digiosaaminen 4
2020SOS-MMK
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä

(Valitaan kaikki)

5
MMK0005A20S Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5
2020SOS-KAN
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö

(Valitaan kaikki)

5
KAN0005A20S Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5
ASP0011A20S
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

11
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
ASP0104A20S Työelämäosaaminen 4
ASP0205A20S Asiakaslähtöinen kehittäminen 5
2020SOS-HAN
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
HAN0004A20S Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4
AMMOP-OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
SUU
Sosiaalialan suuntaavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
GER0015A20S
Gerontologinen sosiaalityö

(Valitaan kaikki)

15
GER0105A20S Gerontologisen sosiaalityön perusteet 5
GER0205A20S Palveluohjaus vanhusten parissa 5
GER0305A20S Gerontologisen sosiaalityön menetelmät 5
LST0015A21S
Lastensuojelutyö

(Valitaan kaikki)

15
LST0105A21S Traumaorientaatio lastensuojelutyössä 5
LST0205A21S Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä 5
LST0305A21S Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto 5
MIE0015A20S
Mielenterveys- ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

15
MIE0105A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet 5
MIE0205A20S Kuntoutus ja ohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
MIE0405A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät 5
MON0015A20S
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä

(Valitaan kaikki)

15
MON0105A20S Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta 5
MON0205A20S Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa 5
MON0305A15S Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät 5
VAM0015A20S
Vammaistyö

(Valitaan kaikki)

15
VAM0105A20S Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus 5
VAM0205A20S Palveluohjaus vammaisten parissa 5
VAM0305A17S Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät 5
VAR0015A20S
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

(Valitaan kaikki)

15
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5
HARJ
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

55
HAR1019A20S
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

19
HAR1118A20S Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä 18
HAR1201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR2019A20S
Harjoittelu 2

(Valitaan kaikki)

19
HAR2118A20S Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi 18
HAR2201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR3017A20S
Harjoittelu 3

(Valitaan kaikki)

17
HAR3117A20S Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu 17
VVO
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
TAY
Täydentävä ammatillinen osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
OPINNÄYTEOP
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2020SOS-OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
2020SOS-OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
Yhteensä 210 63 44 59 9 32 31 29 15 21 38 9 32 31 29 15 21 38 9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

sos ops2020 lukukausittain

1 lk Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmät
Orientaatio korkeakouluopintoihin
Valmentava ruotsi
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus
Ihmisen kasvu ja kehitys
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä
Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
2 lk Osallisuus ja ohjaus
Ruotsin suullinen kielitaito
Ruotsin kirjallinen kielitaito
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat
Muutossosiaalityö
Perhetyö ja lastensuojelu
Asiakastyön menetelmät
Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät
Ammattialan kehittämistyön välineet I
3 lk Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö
Vammaisuus
Vanhuus
Mielenterveys- ja päihteet
Ammattialan kehittämistyön välineet II
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio
4 lk Soveltava ja kehittävä ammatillisuus

Sosiaalialan suuntaavat opinnot (GER, LST, MIE, MON, VAM, VAR), valitaan yksi 15 op -opintokokonaisuus

Englannin suullinen kielitaito
Englannin kirjallinen kielitaito
Digiosaaminen
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
Gerontologisen sosiaalityön perusteet
Palveluohjaus vanhusten parissa
Gerontologisen sosiaalityön menetelmät
Traumaorientaatio lastensuojelutyössä
Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä
Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet
Kuntoutus ja ohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta
Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa
Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät
Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus
Palveluohjaus vammaisten parissa
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät
Varhaiskasvatuksen perusteet
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I
5 lk Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus

Täydentävä ammattillinen osaaminen, valitaan 10 op vaihtoehtoisesti joko sosiaalialan suuntaavista opinnoista tai ammatillisuutta täydentävän osaamisen vapaasti valittavista opintojaksoista

Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II
6 lk Osallistava kehittäminen
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
Sosiaali- ja terveystalous
Työelämäosaaminen
Asiakaslähtöinen kehittäminen
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III
7 lk Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen

Täydentävä ammattillinen osaaminen, valitaan 10 op vaihtoehtoisesti joko sosiaalialan suuntaavista opinnoista tai ammatillisuutta täydentävän osaamisen vapaasti valittavista opintojaksoista

Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV
Luokittelemattomat

Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK) -koulutuksessa (sos, ops2020)

Ammattiopinnot
Ihmisen kasvu ja kehitys
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
Perhetyö ja lastensuojelu
Asiakastyön menetelmät
Harjoittelu

Vaadittavia harjoitteluja on kaksi, joista toisen tulee olla pedagoginen.

Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu
Opinnäytetyö
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
Varhaiskasvatuksen perusteet
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät
Täydentävä ammatillinen osaaminen

Valitaan kaksi teemallisesti lapsiin ja perheisiin liittyvää 5 op opintojaksoa, yhteensä 10 op.

Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat (5 op) opintojaksoa suositellaan vahvasti toiseksi valittavaksi opintojaksoksi.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Orientaatio korkeakouluopintoihin
Englannin suullinen kielitaito
Englannin kirjallinen kielitaito
Valmentava ruotsi
Ruotsin suullinen kielitaito
Ruotsin kirjallinen kielitaito
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä
Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat
Muutossosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät
Vammaisuus
Vanhuus
Mielenterveys- ja päihteet
Digiosaaminen
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
Sosiaali- ja terveystalous
Työelämäosaaminen
Asiakaslähtöinen kehittäminen
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
Ammattialan kehittämistyön välineet I
Ammattialan kehittämistyön välineet II
Gerontologisen sosiaalityön perusteet
Palveluohjaus vanhusten parissa
Gerontologisen sosiaalityön menetelmät
Traumaorientaatio lastensuojelutyössä
Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä
Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet
Kuntoutus ja ohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta
Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa
Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät
Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus
Palveluohjaus vammaisten parissa
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
2020SOS-PERUSOP
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SOS-ORI0002A20S
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
2020SOS-ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
2020SOS-ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOS-RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SOS-RUO1002A20S
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
2020SOS-RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
AMMOP
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

165
AKE0012A20S
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

12
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
AKE0105A20S Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
MUU0010A20S
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö

(Valitaan kaikki)

10
MUU0105A20S Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
MUU0205A20S Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät 5
2020SOS-LUO
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena

(Valitaan kaikki)

5
LUO0005A20S Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
2020SOS-ENS
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä

(Valitaan kaikki)

1
ENS0001A20S Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
AIK0010A20S
Aikuis- ja nuorisososiaalityö

(Valitaan kaikki)

10
AIK0105A20S Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
AIK0205A20S Muutossosiaalityö 5
2020SOS-PER
Perhetyö ja lastensuojelu

(Valitaan kaikki)

5
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5
SOS0010A20S
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
SOS0105A20S Asiakastyön menetelmät 5
SOS0205A20S Sosiaalinen kuntoutus ja sen menetelmät 5
ELÄ0008A20S
Elämänkulkujen moninaisuus

(Valitaan kaikki)

8
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
2020SOS-DIG
Digiosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
DIG0004A20S Digiosaaminen 4
2020SOS-MMK
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä

(Valitaan kaikki)

5
MMK0005A20S Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5
2020SOS-KAN
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö

(Valitaan kaikki)

5
KAN0005A20S Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5
ASP0011A20S
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

11
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
ASP0104A20S Työelämäosaaminen 4
ASP0205A20S Asiakaslähtöinen kehittäminen 5
2020SOS-HAN
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
HAN0004A20S Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4
AMMOP-OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
SUU
Sosiaalialan suuntaavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
GER0015A20S
Gerontologinen sosiaalityö

(Valitaan kaikki)

15
GER0105A20S Gerontologisen sosiaalityön perusteet 5
GER0205A20S Palveluohjaus vanhusten parissa 5
GER0305A20S Gerontologisen sosiaalityön menetelmät 5
LST0015A21S
Lastensuojelutyö

(Valitaan kaikki)

15
LST0105A21S Traumaorientaatio lastensuojelutyössä 5
LST0205A21S Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä 5
LST0305A21S Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto 5
MIE0015A20S
Mielenterveys- ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

15
MIE0105A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet 5
MIE0205A20S Kuntoutus ja ohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
MIE0405A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät 5
MON0015A20S
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä

(Valitaan kaikki)

15
MON0105A20S Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta 5
MON0205A20S Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa 5
MON0305A15S Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät 5
VAM0015A20S
Vammaistyö

(Valitaan kaikki)

15
VAM0105A20S Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus 5
VAM0205A20S Palveluohjaus vammaisten parissa 5
VAM0305A17S Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät 5
VAR0015A20S
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

(Valitaan kaikki)

15
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5
HARJ
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

55
HAR1019A20S
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

19
HAR1118A20S Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / harjoittelu hanketyössä 18
HAR1201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR2019A20S
Harjoittelu 2

(Valitaan kaikki)

19
HAR2118A20S Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä / pedagoginen harjoittelu / varhaiskasvatuksen sosionomi 18
HAR2201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR3017A20S
Harjoittelu 3

(Valitaan kaikki)

17
HAR3117A20S Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu 17
VVO
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
TAY
Täydentävä ammatillinen osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
OPINNÄYTEOP
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2020SOS-OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
2020SOS-OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5